Reglene for 2019 og framover

Reglene for 2018 og tidligere år

Prosentlønnet serveringspersonale

Lønn

Reglene om arbeidsgivers opplysnings- og trekkplikt for tips er endret med virkning fra 1. januar 2019. Reglene om skatteplikt på tips er ikke endret. I dette punktet forklarer vi reglene slik de var frem til 1. januar 2019.

Skatteplikt

Tips (tidligere kalt drikkepenger) er i skatteloven § 5-10 bokstav a nevnt som eksempel på fordel vunnet ved arbeid og anses som skattepliktig inntekt etter hovedregelen i sktl. § 5-1 (1). Tips er alltid være skattepliktig for mottaker. Skatteplikten omfatter tips den ansatte mottar direkte fra arbeidsgiver, så vel som tips mottatt fra kunder. Det har ingen betydning for skatteplikten hvordan tipsen utbetales eller gjøres opp eller om arbeidstakeren er på prosentlønnsordning eller på annen lønnsordning.

Trekkplikt

Reglene for 2018 og tidligere år:

Historisk sett har det kun blitt praktisert trekkplikt for prosentlønnet serveringspersonale og ikke for personale med timelønn eller fastlønn. Det er altså forskjell på arbeidsgivers forpliktelser når det gjelder lønnsinnberetning, forskuddstrekk og beregning av arbeidsgiveravgift for prosentlønnet og fastlønnet personale.

For prosentlønnet serveringspersonale er det gitt en særregel i skattebetalingsforskriften § 5-8-1 om beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk.
Beregningsgrunnlaget for prosentlønnede består av:

  • selve prosentgodtgjørelsen ,
  • et tillegg på 1 % av den del av omsetningen som serveringspersonale innkasserer betaling for (representerer tips), samt
  • mulig annen kontantytelse enn prosentgodtgjørelsen.
Opplysningsplikt

Reglene for 2018 og tidligere år:

Lønnsopplysningsplikten for drikkepenger fremgår av skatteforvaltningsloven § 7-2 (1) bokstav c og skal etter dette rapporteres med det beløp som skal tas med ved beregning av skattetrekk. Dette innebærer at tips (1 % av omsetningen), samt mulig annen kontantytelse enn prosentgodtgjørelsen innrapporteres i tillegg til prosentberegnet lønn, jf. skattebetalingsforskriften § 5-8-1.

A-meldingen
Arbeidsgiveravgiftsplikt

Reglene for 2018 og tidligere år:

Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av opplysningspliktige tips/drikkepenger, se folketrygdloven § 23-2 første ledd. Det samme fulgte av den nå opphevede § 2 i Forskrift om beregning av a-avgift mv.

Merverdiavgift

Det skal ikke beregnes utgående merverdiavgift på kontante tips og drikkepenger siden dette er betaling utenom det avtalte vederlaget og da ikke skal med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift, se mval. § 4-1.

Gis det tips ved betaling med kredittkort må tipsets størrelse kunne skilles fra vederlaget for selve serveringen og spesifiseres som ekstra drikkepenger dersom det ikke skal avgiftsberegnes. Er dette ikke mulig skal det overskytende inngå i serveringsomsetningen, avgiftsberegnes på samme måte og bokføres til kredit på konto 3020 sammen med serveringsomsetningen. Se SKD 050304 Merverdiavgift på persontransport - fortolkningsuttalelse, pkt. 6 andre avsnitt.

Serveringstillegg som inkluderes i regningen (f.eks. ved store selskaper) avgiftsberegnes som selve serveringen.

Eksempel

Annen lønnsordning enn prosentlønn

Lønn

Reglene om arbeidsgivers opplysnings- og trekkplikt for tips er endret med virkning fra 1. januar 2019. Reglene om skatteplikt på tips er ikke endret. I dette punktet forklarer vi reglene slik de var frem til 1. januar 2019.

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse, SKD 110116 Skatteregler for drikkepenger, redegjort for deres forståelse av dagens regelverk og praksis. Dette er oppsummert i temaet under.

Skatteplikt

Drikkepenger er i skatteloven § 5-10 bokstav a nevnt som eksempel på fordel vunnet ved arbeid og anses som skattepliktig inntekt etter hovedregelen i sktl. § 5-1 (1). Drikkepenger vil derfor alltid være skattepliktig for mottaker. Skatteplikten omfatter drikkepenger den ansatte mottar direkte fra arbeidsgiver, så vel som drikkepenger mottatt fra kunder. Det har ingen betydning for skatteplikten hvordan drikkepengene utbetales eller gjøres opp eller om arbeidstakeren er på prosentlønnsordning eller på annen lønnsordning.

Takseringsreglene

Utgangspunktet er at det beløpet som faktisk er mottatt i drikkepenger skal oppgis i fastsettingen. Dersom drikkepenger ikke er medtatt eller bare delvis er medtatt i skattemeldingen er det gitt en egen bestemmelse om skjønnsmessig fastsettelse av drikkepenger til bl.a. drosjesjåfører og til serveringspersonale som ikke er prosentlønnet, se takseringsreglene § 1-2-21.

Ved behov for skjønnsfastsettelse av drikkepenger for prosentlønnet serveringspersonale må skattekontoret komme frem til et sannsynlig beløp uten at de er bundet av takseringsregelen.

Trekkplikt, opplysningsplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt

Drikkepenger er i utgangspunktet trekkpliktig med hele bruttobeløpet, jf. sktbl. § 5-6 (1) bokstav a og § 5-8 (1), med unntak av en særregel i sktbf. § 5-8-1 for prosentlønnet serveringspersonale. Særregelen om beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk for prosentlønnet serveringspersonale har i praksis blitt tolket slik at det kun foreligger trekkplikt for drikkepenger til prosentlønnet serveringspersonale. Som en konsekvens av at det kun har blitt praktisert trekkplikt for prosentlønnet serveringspersonale, har det også kun blitt praktisert opplysningsplikt og plikt til å betale arbeidsgiveravgift for serveringspersonale som er prosentlønnet. I praksis har det altså vært forskjell på arbeidsgivers forpliktelser når det gjelder lønnsinnberetning, forskuddstrekk og beregning av arbeidsgiveravgift for prosentlønnet og fastlønnet personale, og arbeidsgiver har ikke vært forpliktet til å innrapportere, foreta forskuddstrekk eller beregne arbeidsgiveravgift av drikkepenger for fastlønnet personale.

Praksisen er drøftet i Skattedirektoratets uttalelse, SKD 110116 Skattereglene for drikkepenger. I følge uttalelsen er regelverket for beskatningen av drikkepenger under utredning i Skattedirektoratet, men inntil dette arbeidet er ferdigstilt sier Skattedirektoratet at det kan legges til grunn at den praksisen som har utviklet seg er å anse som gjeldende rett.

Merverdiavgift

Det skal i utgangspunktet ikke beregnes utgående merverdiavgift på kontante tips siden dette er betaling utenom det avtalte vederlaget og da ikke skal med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift, se mval. § 4-1.

Gis det tips ved betaling med kredittkort må tipsets størrelse kunne skilles fra vederlaget for selve serveringen og spesifiseres som ekstra tips dersom det ikke skal avgiftsberegnes. Er dette ikke mulig skal det overskytende inngå i serveringsomsetningen og avgiftsberegnes på samme måte som den og bokføres til kredit på konto 3020 sammen med serveringsomsetningen. Se kommentar i MVA-håndboken i kapittelet Beregningsgrunnlaget er vederlaget og SKD 050304 pkt. 6 andre avsnitt.

Serveringstillegg som inkluderes i regningen (f.eks. ved store selskaper) avgiftsberegnes som selve serveringen.

Eksempel
Stikkord: drikkepenger, bevertning, kommandittselskap