PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Reglene for 2019 og framover

  Tips i serveringsvirksomhet

  • Lønn5000 Lønn til ansatte
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Skatteplikt

  Tips (tidligere kalt drikkepenger) er i skatteloven § 5-10 bokstav a nevnt som eksempel på fordel vunnet ved arbeid og anses som skattepliktig inntekt etter hovedregelen i sktl. § 5-1 (1). Tips er således alltid skattepliktig for mottaker. Skatteplikten omfatter tips den ansatte mottar direkte fra arbeidsgiver, så vel som tips mottatt fra kunder. Det har ingen betydning for skatteplikten hvordan tipsen utbetales eller gjøres opp, eller om den ansatte er på prosentlønnsordning eller på annen lønnsordning.

  Takseringsreglene § 1-2-21 har hatt en bestemmelse som sier at tips kan settes skjønnsmessig til 3 prosent av innrapportert lønn. Denne bestemmelsen gjelder for 2018, og videreføres ikke for 2019.

  Trekkplikt

  Nye regler fra 1. januar 2019:

  Endringene gjøres ved at særregelen for prosentlønnet serveringspersonale i skattebetalingsforskriften oppheves. Heretter skal all tips følge hovedreglene for trekkplikt og opplysningsplikt uavhengig av lønnsordningen til den ansatte, altså uavhengig av om vedkommende har prosentlønn, fastlønn eller timelønn.

  Endringene medfører at arbeidsgiver har plikt til å rapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips som tilfaller de ansatte uavhengig av om den ansatte mottar tipsen direkte fra en kunde, kontant eller elektronisk, eller etter en form for fordeling. Arbeidsgiver må derfor holde oversikt over hvor mye tips som tilfaller de ansatte og fordelingen dem imellom.

  Etter skattebetalingsloven § 5-6 første ledd bokstav a skal det, med mindre annet er bestemt, «foretas forskuddstrekk i skattepliktig lønn og andre ytelser som omfattes av skatteloven § 5-10». Tips er skattepliktig etter sktl. § 5-10 og derfor også trekkpliktig etter skattebetalingsloven § 5-6.

  Tips skal medregnes i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk med sitt bruttobeløp, jf skattebetalingsloven § 5-8.

  Forskuddstrekket gjennomføres ved at arbeidsgiveren beregner trekkbeløpet og holder dette tilbake i oppgjøret med den ansatte, jf. skattebetalingsloven § 5-10 første ledd. Ifølge skattebetalingsloven § 5-10 annet ledd har arbeidsgiver plikt til å sørge for at det blir gjennomført forskuddstrekk også i tilfeller der den ansatte selv innkrever sin godtgjørelse. Den ansatte plikter da å innbetale forskuddstrekket til arbeidsgiveren.

  Dokumentasjon

  Her er to måter å dokumentere tips på:

  1. All tips registreres på kassasystemet. Tips som er betalt med kontanter skal oppbevares i kassaskuffen. Antall tips og beløp skal fremgå av Z-rapport.
  2. Dersom tips ikke er registrert på kassasystemet, skal kontanttips telles opp for seg og vises i dagsoppgjøret.

  Tips som er betalt med kort skal fremgå av rapporten på betalingsterminalen.

  Se også Sjekkliste for kontantsalg. Søk f.eks. tips.

  Opplysningsplikt

  Nye regler fra 1. januar 2019:

  Lønnsopplysningsplikten for tips fremgår av skatteforvaltningsloven § 7-2 (1) bokstav c og skal etter dette rapporteres med det beløp som skal tas med ved beregning av skattetrekk. Dette innebærer at tips er opplysningspliktig. Arbeidsgiver har opplysningsplikt selv om tips er utbetalt av andre (f.eks en restaurantgjest), se skatteforvaltningsloven § 7-2 annet ledd.

  Den særlige regelen i skattebetalingsforskriften § 5-8-1 er opphevet.

  A-meldingen

  Tips innrapporteres i a-meldingen som Kontantytelse - Tips.
  Dersom tips er opptjent i utlandet innrapporteres også opptjeningsland med landkode.

  Beskrivelsen er ny for inntektsåret 2019.

  Arbeidsgiveravgiftsplikt

  Nye regler fra 1. januar 2019:

  Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av opplysningspliktig tips, se folketrygdloven § 23-2 første ledd. Se også Skatte-ABC.

  Feriepenger

  Når det gjelder de nye reglene for tips og om de inngår i feriepengegrunnlaget er dette per idag ikke helt tydelig kommunisert fra lovgiver. I lovforarbeidet uttaler Finansdepartementet at i de tilfeller der arbeidsgiver råder over innkommen tips, fører tipsen som en del av virksomhetens inntekter og foretar utbetaling til den ansatte, antas tips å inngå i feriepengegrunnlaget ("derved inngår i grunnlaget for arbeidsgiveravgift og eventuelt også feriepenger").

  Selve lovteksten (ferieloven § 10) sier at feriepenger skal utbetales på grunnlag av arbeidsvederlag som er opptjent i opptjeningsåret . Dette taler for at feriepenger skal beregnes for tips som må anses som en del av vederlaget for arbeidet til den som mottar tipsen. Men loven gir også inntrykk av at det er snakk om arbeidsvederlag fra arbeidsgiver. I de tilfeller der tipsen hverken går inn i virksomhetens inntekter eller betales ut til den ansatte fra arbeidsgiver, vil det ikke være like selvsagt at feriepenger skal beregnes. Det blir derfor kanskje et skille mellom der arbeidsgiver tar kontroll over tipsen og der hvor arbeidsgiver ikke har kontroll på tips.

  Sykepenger og andre ytelser fra NAV

  Siden det ved beregning av sykepenger tas utgangspunkt i arbeidsinntekt som innrapporteres i a-meldingen, vil tips inngå, se ftrl. § 8-29.

  Det samme gjelder for pleiepenger, opplæringspenger, omsorgspenger og foreldrepenger som beregnes på samme måte som sykepenger.

  Otp mv.

  Når tips er av fast og varig karakter vil tips antagelig inngå i innskudds-/premiegrunnlaget for private tjenestepensjonsordninger etter foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og tjenestepensjonsloven, se Finansdepartementets uttalelse her.

  I virksomhet der tips er av mer tilfeldig og unntaksvis karakter, antas det at tips kan holdes utenfor beregningsgrunnlaget.

  Utleggstrekk

  For utleggstrekk som skal foretas i lønn og annen godtgjørelse det skal foretas forskuddstrekk i, vil tips inngå i grunnlaget for utleggstrekket, se deknl. § 2-7 og sktbf. § 14-4-3.

  Merverdiavgift

  Det skal ikke beregnes utgående merverdiavgift på tips som ytes direkte til den som utfører tjenesten, siden dette er betaling utenom det avtalte vederlaget og da ikke skal med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift, se mval. § 4-1.

  Gis det tips ved betaling med kredittkort må tipsets størrelse kunne skilles fra vederlaget for selve serveringen og spesifiseres som ekstra tips dersom det ikke skal avgiftsberegnes. Er dette ikke mulig skal det overskytende inngå i serveringsomsetningen, avgiftsberegnes på samme måte og bokføres til kredit på konto 3020 sammen med serveringsomsetningen. Se SKD 050304 Merverdiavgift på persontransport - fortolkningsuttalelse, pkt. 6 andre avsnitt.

  Serveringstillegg som inkluderes i regningen (f.eks. ved store selskaper) avgiftsberegnes som selve serveringen.

  Er det tatt inn i arbeidsavtaler eller lignende at all tips tilfaller arbeidsgiver, antas det at tips må behandles som vederlag for tjenesten og dermed blir avgiftspliktig. Er slike avtaler inngått vil det ikke forekomme tips som ytes direkte til den som utfører tjenesten.

  Eksempel

  En restaurant mottar tips som betales med kredittkort. Tipset er spesifisert i dokumentasjonen og skal derfor ikke med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift.

  Debet Kredit Beløp Mva
  Vederlag for servering iflg. prisliste konto 3020 kr 900 25%
  Tips fra kunde konto 3900 kr 100
  Betalt med kort Reskontro/balansekonto kortleverandør kr 1 000
  Kontant utbetaling av tips til servitør konto 3909 konto 1900 kr 100

  Stikkord:

  • drikkepenger,
  • bevertning,
  • kommandittselskap,
  Reglene for 2019 og framover
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan