Kjøp av tomter

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
1150 Tomter
Debet

Generelt

Tomter er å anse som fast eiendom, men verdien av tomten og bygget behandles på ulik måte.

Tomtens anskaffelseskost skal aktiveres i balansen, men siden tomter ikke er utsatt for verdiforringelse, skal tomtekostnaden som hovedregel ikke avskrives. Dersom et eksisterende bygg inklusive tomt kjøpes, skal kostpris på hhv. tomt, bygning og faste tekniske installasjoner skjønnsmessig vurderes og bokføres på egne konti. En forholdsmessig del av meglerprovisjon, dokumentavgift og tinglysingsgebyr etc. skal tilordnes tomteverdien og bokføres sammen med denne.

Skulle tomten bli utsatt for et verdifall som forventes ikke å være forbigående, vil det være nødvendig å nedskrive tomteverdien, se regnskapsloven § 5-3.

Merverdiavgift

Omsetning av fast eiendom er som hovedregel unntatt avgiftsplikt, se mval. § 3-11, og det vil ikke være fradrag for inngående merverdiavgift i følge mval. § 8-1.

Stikkord: dokumentavgift, tinglysningskostnad, tomt, tomtekjøp, tinglysing, kostand, omkostning, erverv

Opparbeidelse av tomter

Salg av tomter

Utleie av tomt

Tomtefeste