Kjøp av tomter

Opparbeidelse av tomter

Salg av tomter

Utleie av tomt

Se nærmere omtale i temaet om utleie av fast eiendom.

Stikkord: leasing

Tomtefeste