PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Transaksjonskostnader

  Transaksjonskostnader

  • MVASe kommentar

  Regnskap

  Transaksjonskostnader er kostnader som har sammenheng med erverv eller overdragelse av foretak, samt fusjon, fisjon og andre større omorganiseringer. Kostnadene har enten en direkte eller indirekte sammenheng med transaksjonen.

  De generelle prinsippene for fradragsføring/aktivering gjelder for transaksjonskostnader, som for andre kostnader. Kostnader som har tilknytning til erverv av aksjer eller andre formuesobjekter, må aktiveres som en del av inngangsverdien på aksjene eller de ervervede formuesobjektene. Kostnader som har sammenheng med den løpende skattepliktige inntekten kan kostnadsføres direkte.

  Transaksjonskostnader er de kostnader som er direkte knyttet til et oppkjøp/kjøp av aksjer, og som ikke er emisjonsutgifter, for eksempel honorar til rådgivere i forbindelse med oppkjøpet. For eksempel skal honorar til rådgiver for å lete frem oppkjøpskandidater vanligvis ikke aktiveres, men kostnader til rådgiver for bistand ved verdsettelser og due diligence av oppkjøpskandidat ofte skal aktiveres. Emisjonskostnader, derimot, anses som en finansiseringskostnad og skal føres til fradrag i egenkapitalen. Se nærmere omtale i NRS 17.6.1.3. NRS 9.5.3.1 angir nærmere hva som kan anses som emisjonsutgifter.

  Kostnader som skal aktiveres føres på samme konto som den aktuelle aksjeposten eller eiendelen. Kostnader som skal resultatføres direkte bokføres på en aktuell konto i 67-serien "Fremmede tjenester".

  Merverdiavgift

  Salg av fast eiendom og eiendomsselskaper

  Det klare utgangspunkt er at det ikke foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser, herunder transaksjonskostnader, knyttet til avgiftsunntatt salg av fast eiendom og eiendomsselskaper.

  Helt unntaksvis kan det likevel være grunn til å se en unntatt transaksjon i sammenheng med de øvrige transaksjoner i den avgiftspliktige virksomhet, som i Elkjøpdommen der en unntatt transaksjon som ledd i en byttehandel ble ansett å være uten egenverdi, se nærmere Finansdepartementets brev 1. september 2015 punkt 3, FIN 010915.

  Den aktuelle anskaffelsen må ha en tilstrekkelig relevant og nær og naturlig tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten. Er tilknytningen kun av bedritsøkonomisk art, se Bowlingdommen UTV 2008/1145, vil relevansekravet ikke være oppfylt og fradragsretten avskåret, se Telenordommen UTV 2015/1373 og SKD 201216.

  I samme uttalelse trekker Skattedirektoratet tilbake tre uttalelser av 14. november 2002, 28. februar 2003 og 28. januar 2014, for så vidt gjelder spørsmålene om fradragsrett for inngående merverdiavgift. I disse uttalelsene kom det fram at det kan foreligge fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til avgiftsunntatt salg av fast eiendom i de tilfeller der fast eiendom er blitt brukt som driftsmiddel i avgiftspliktig virksomhet, og senere solgt i sammenheng med nedleggelse eller omorganisering av den avgiftspliktige virksomheten. Skattedirektoratet har dermed fastslått at det som hovedregel ikke lenger gis merverdiavgiftsfradrag for kostnader knyttet til salg av slik fast eiendom.

  Kjøp av eiendomsselskap

  I følge merverdiavgiftshåndboken kan det ved kjøp av aksjer etter en konkret vurdering foreligge fradrag for inngående mva på kostnader som gjelder kjøp av aksjer. "For eksempel hvis det er på det rene at ervervet av aksjene i en konkurrerende virksomhet ble foretatt for å utvide egen avgiftspliktig virksomhet, og ikke skjedde som ledd i en finansiell investering, og tilknytningsvilkåret i merverdiavgiftsloven § 8-1 er oppfylt. At investeringene skyldes bedriftsøkonomiske motiver som for eksempel felles innkjøp og andre ulike synergieffekter og skalafordeler er i seg selv ikke tilstrekkelig."

  I en dom i Borgarting Lagmansrett 23. januar 2017 ble det gitt mva-fradrag på transaksjonskostnader ved kjøp av eiendomsselskap. Kostnadene det ble gitt fradrag for var kostnader til rådgivere og advokater i forbindelse med oppkjøpet. Se UTV 2017/286. Dommen ble anket og Høyesterett konkluderte 29. september 2017 med at rådgivningen var knyttet til aksjeervervet, altså ikke-avgiftspliktig virksomhet, og at det derfor ikke er fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnadene. Se UTV 2017/1691.

  For mer, se «Merverdiavgiftshåndboken 2017 -> 8-1.4.6. Transaksjonskostnader».

  Skatt

  De generelle prinsippene for kostnadsføring/aktivering av transaksjonskostnader, er på lik linje som andre driftsrelaterte kostnader. Kostnader som har direkte tilknytning til erverv av aksjer eller andre formuesobjekter, må aktiveres som en del av inngangsverdien på aksjene eller formuesobjektet.

  Det er tre forskjellige typer kostnader:

  1. Det er kostnader som kommer løpende til fradrag i virksomheten,
  2. det er kostnader som skal aktiveres på inngangsverdien jf sktl § 10-32 annet ledd,
  3. og det er kostnader som hverken kan kostnadsføres eller aktiveres.

  Kostnader som faller inn under kategori 1 kan være kostnader i forbindelse med virksomhetens fremtidige strategi, kartlegging av målselskaper osv., som oppstår før forhandlinger, jf. sktl. § 6-1, § 6-24 og UTV 2013/227.

  Kostnader som går inn under kategori 2 er kostnader som blir pådratt for å gjennomføre et oppkjøp og kan f.eks. være kostnader til:

  • analyser
  • kontraktsforhandlinger
  • kontraktsutforming
  • bedriftsgjennomgang (due diligence)
  • etteroppgjør og revisjon

  Kostnader som faller inn under kategori 3 kan f.eks. være kostnader til ren skatteplanlegging og representasjon.

  For mer om transaksjonskostnader og skatt, se Skatte-ABC.

  Stikkord:

  • advokathonorar,
  • emisjonskostnader,
  • fusjonskostnader,
  • kapitalnedsettelse,
  • omkostninger emisjon,
  • regnskapshonorar,
  • revisorhonorar,
  • transaksjonskostnader,
  • kostnad,
  • Kostand,
  • kapitalforhøyelse,
  • ks,
  • emisjon,
  Transaksjonskostnader
  407 1376 98 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan