PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Transaksjonskostnader

  Transaksjonskostnader

  • MVASe kommentar

  Transaksjonskostnader er kostnader som har sammenheng med erverv eller overdragelse av foretak, samt fusjon, fisjon og andre større omorganiseringer. Kostnadene har enten en direkte eller indirekte sammenheng med transaksjonen. De generelle prinsippene for fradragsføring/aktivering gjelder for transaksjonskostnader, som for andre kostnader. Kostnader som har tilknytning til erverv av aksjer eller andre formuesobjekter, må aktiveres som en del av inngangsverdien på aksjene eller de ervervede formuesobjektene. Kostnader som har sammenheng med den løpende skattepliktige inntekten kan kostnadsføres direkte.

  Merverdiavgift

  Salg av fast eiendom og eiendomsselskaper

  Det klare utgangspunkt er at det ikke foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser, herunder transaksjonskostnader, knyttet til avgiftsunntatt salg av fast eiendom og eiendomsselskaper.

  I SKD 201216 trekker Skattedirektoratet tilbake tre uttalelser av 14. november 2002, 28. februar 2003 og 28. januar 2014, for så vidt gjelder spørsmålene om fradragsrett for inngående merverdiavgift. I disse uttalelsene kom det fram at det kan foreligge fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til avgiftsunntatt salg av fast eiendom i de tilfeller der fast eiendom er blitt brukt som driftsmiddel i avgiftspliktig virksomhet, og senere solgt i sammenheng med nedleggelse eller omorganisering av den avgiftspliktige virksomheten. Skattedirektoratet har dermed fastslått at det som hovedregel ikke lenger gis merverdiavgiftsfradrag for kostnader knyttet til salg av slik fast eiendom.

  Helt unntaksvis kan det likevel være grunn til å se en unntatt transaksjon i sammenheng med de øvrige transaksjoner i den avgiftspliktige virksomhet, som i Elkjøpdommen der en unntatt transaksjon som ledd i en byttehandel ble ansett å være uten egenverdi, se nærmere Finansdepartementets brev 1. september 2015 punkt 3, FIN 010915.

  Kjøp av eiendomsselskap

  I en dom i Borgarting Lagmansrett 23. januar 2017 ble det gitt mva-fradrag på transaksjonskostnader ved kjøp av eiendomsselskaper. Kostnadene det ble gitt fradrag for var kostnader til rådgivere og advokater i forbindelse med oppkjøpet.

  Skatt

  De generelle prinsippene for kostnadsføring/aktivering av transaksjonskostnader, er på lik linje som andre driftsrelaterte kostnader. Kostnader som har direkte tilknytning til erverv av aksjer eller andre formuesobjekter, må aktiveres som en del av inngangsverdien på aksjene eller formuesobjektet.

  Det er tre forskjellige typer kostnader:

  1. Det er kostnader som kommer løpende til fradrag i virksomheten,
  2. det er kostnader som skal aktiveres på inngangsverdien jf sktl § 10-32 annet ledd,
  3. og det er kostnader som hverken kan kostnadsføres eller aktiveres.

  Kostnader som faller inn under kategori 1 kan være kostnader i forbindelse med virksomhetens fremtidige strategi, kartlegging av målselskaper osv., som oppstår før forhandlinger, jf. sktl. § 6-1, § 6-24 og UTV 2013/227.

  Kostnader som går inn under kategori 2 er kostnader som blir pådratt for å gjennomføre et oppkjøp og kan f.eks. være kostnader til:

  • analyser
  • kontraktsforhandlinger
  • kontraktsutforming
  • bedriftsgjennomgang (due diligence)
  • etteroppgjør og revisjon

  Kostnader som faller inn under kategori 3 kan f.eks. være kostnader til ren skatteplanlegging og representasjon.

  Stikkord:

  • advokathonorar,
  • emisjonskostnader,
  • fusjonskostnader,
  • kapitalnedsettelse,
  • omkostninger emisjon,
  • regnskapshonorar,
  • revisorhonorar,
  • transaksjonskostnader,
  • kostnad,
  • kapitalforhøyelse,
  • Kostand,
  • ks,
  • emisjon,
  • kost,
  Transaksjonskostnader
  329 1232 91 75 719

  Kontering

  Satser

  Kontoplan