PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hobbypregede kurs og kjøreopplæring for ansatte

  Undervisning og kurs for ansatte

  • D6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  • LønnTrekkpliktige naturalytelser (fast rubrikk)
  • LønnAnnen fordel i arbeidsforhold
  • LønnMotkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Hobbypregede kurs har karakter av privat aktivitet, og vil være skattepliktig for mottaker som naturalytelse så framt det kan karakteriseres som en fordel vunnet ved arbeid, se sktl. § 5-1.

  Unntak

  Hobbypregede kurs og kjøreopplæring vil være skattefritt for mottaker dersom:

  • det bidrar til å gi kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver, se FSFIN § 5-15-12 (1) a. Dekkes f.eks. kostnader til ordinær kjøreopplæring for bil, anses dette normalt hovedsakelig å tjene skattyters private interesser, selv om skattyter har behov for å kjøre bil i sitt yrke.
  • utdanningen dekkes i forbindelse med opphør av arbeidsforhold og gir kompetanse som kan nyttiggjøres ved søking av nytt arbeid hos annen arbeidsgiver, se FSFIN § 5-15-12 (1) bokstav b. Skattefritaket er i disse tilfellene begrenset oppad til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (1,5 G), se FSFIN § 5-15-12 (2).

  Se Skatte-ABC fellesvilkår for intern og ekstern utdanning og tilleggsvilkår for ekstern utdanning.

  A-meldingen

  Dersom arbeidsgiver dekker kurs som er hobbypreget eller utgifter til kjøreopplæring, skal dette innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Undervisning er unntatt fra merverdiavgiftsloven uavhengig av om den foregår i offentlig eller privat regi eller om den er kompetansegivende eller fritidsrettet. Kursene vil derfor ikke bli fakturert med utgående merverdiavgift, og det er ikke inngående merverdiavgift til fradrag.
  Se MVA-håndboken.

  Skatteetaten har laget en veileder for skatte- og avgiftsmessige spørsmål i hestebransjen

  Skatt

  Kostnader til å oppnå en bestemt kompetanse eller grad, dvs. grunnutdanning, videreutdanning, spesialisering osv. er som utgangspunkt ikke fradragsberettigede. Dersom arbeidsgiver dekker kjøreopplæring/utgifter til førerkort for den ansatte i forbindelse med førstegangs anskaffelse eller utvidelse av førerkort den ansatte allerede har, vil dette anses som kostnader til grunnutdanning/videreutdanning og vil dermed ikke være fradragsberettiget. Dette gjelder førerkortet for bl.a. bil, lastebil, buss, traktor og snøscooter.

  Dersom kjøreopplæringen/utgifter til førerkort er nødvendig for at den ansatte skal kunne fortsette i samme stilling, og arbeidsgiver dekker slike kostnader, vil disse kostnadene være fradragsberettiget. Slike kostnader inngår i minstefradraget for lønnsmottakere, se Skatte-ABC.

  Se forøvrig Skatte-ABC punkt 1 og 2.

  Bestemmelsene over gjelder også dersom man er personlig næringsdrivende.

  Stikkord:

  • enk,
  • enkeltpersonforetak,
  • førerkort,
  • hobby,
  • kjøreopplæring,
  • kjøreskoler,
  • kjøretimer,
  • kursavgift,
  • kursutgifter,
  • påmeldingavgift,
  • ridekurs,
  • rideskole,
  • sertifikat,
  • teorikurs,
  • trafikkskole,
  • selvstendig næringsdrivende,
  • enkelmannsforetak,
  • enkeltpersonsforetak,
  • enmannsforetak,
  • epf,
  • enkeltmannsforetak,
  • nettkurs,
  • kommandittselskap,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • lønnstaker,
  • lønnsmottaker,
  Hobbypregede kurs og kjøreopplæring for ansatte
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan