PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hobbypregede kurs og kjøreopplæring for ansatte

  Undervisning og kurs for ansatte

  • D6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Hobbypregede kurs har karakter av privat aktivitet, og vil være skattepliktig for mottaker som naturalytelse så framt det kan karakteriseres som en fordel vunnet ved arbeid, se sktl. § 5-1.

  Unntak

  Hobbypregede kurs og kjøreopplæring vil være skattefritt for mottaker dersom:

  • det bidrar til å gi kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver, se FSFIN § 5-15-12 (1) a. Dekkes f.eks. kostnader til ordinær kjøreopplæring for bil, anses dette normalt hovedsakelig å tjene skattyters private interesser, selv om skattyter har behov for å kjøre bil i sitt yrke.
  • utdanningen dekkes i forbindelse med opphør av arbeidsforhold og gir kompetanse som kan nyttiggjøres ved søking av nytt arbeid hos annen arbeidsgiver, se FSFIN § 5-15-12 (1) bokstav b. Skattefritaket er i disse tilfellene begrenset oppad til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (1,5 G), se FSFIN § 5-15-12 (2).

  Se «Skatte-ABC 2017 -> Utdanning - tilskudd og kostnader» pkt. 7.2 og 7.3.

  A-melding

  Dersom arbeidsgiver dekker kurs som er hobbypreget eller utgifter til kjøreopplæring, skal dette innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Undervisning er unntatt fra merverdiavgiftsloven uavhengig av om den foregår i offentlig eller privat regi eller om den er kompetansegivende eller fritidsrettet. Kursene vil derfor ikke bli fakturert med utgående merverdiavgift, og det er ikke inngående merverdiavgift til fradrag.
  Se «Merverdiavgiftshåndboken (13. utgave) 2017 -> § 3-5. Undervisningstjenester mv.» pkt. § 3-5 første ledd - Omsetning og formidling av undervisningstjenester

  Skatteetaten har laget en veileder for skatte- og avgiftsmessige spørsmål i hestebransjen, se «Veileder for skatte- og avgiftsmessige spørsmål i hestebransjen»

  Skatt

  Kostnader til å oppnå en bestemt kompetanse eller grad, dvs. grunnutdanning, videreutdanning, spesialisering osv. er som utgangspunkt ikke fradragsberettigede. Dersom arbeidsgiver dekker kjøreopplæring/utgifter til førerkort for den ansatte i forbindelse med førstegangs anskaffelse eller utvidelse av førerkort den ansatte allerede har, vil dette anses som kostnader til grunnutdanning/videreutdanning og vil dermed ikke være fradragsberettiget. Dette gjelder førerkortet for bl.a. bil, lastebil, buss, traktor og snøscooter.

  Dersom kjøreopplæringen/utgifter til førerkort er nødvendig for at den ansatte skal kunne fortsette i samme stilling, og arbeidsgiver dekker slike kostnader, vil disse kostnadene være fradragsberettiget. Slike kostnader inngår i minstefradraget for lønnsmottakere, se «Skatte-ABC 2017 -> Minstefradrag» pkt. 4.2

  Se «Skatte-ABC 2017 -> Utdanning - tilskudd og kostnader» pkt. 1 og 2.

  Bestemmelsene over gjelder også dersom man er personlig næringsdrivende.

  Stikkord:

  • brekurs,
  • brevandring,
  • enk,
  • enkeltpersonforetak,
  • fagopplæring,
  • fjernundervisning,
  • fordelsbeskatning kurs,
  • forelesere,
  • førehunder,
  • førerkort,
  • hobby,
  • instruktører,
  • kjøreopplæring,
  • kjøreskoler,
  • kjøretimer,
  • kurs,
  • kursavgift,
  • kursutgifter,
  • musikkskole,
  • opplæring,
  • påmeldingavgift,
  • ridekurs,
  • rideskole,
  • salg nettkurs,
  • sertifikat,
  • skikurs,
  • svømmekurs,
  • teorikurs,
  • trafikkskole,
  • undervisning og kurs,
  • voksenopplæring,
  • enkelmannsforetak,
  • enkeltpersonsforetak,
  • enmannsforetak,
  • selskap,
  • Bedrift,
  • ekurs,
  • e-kurs,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • salg,
  • ks,
  • ansatt,
  Hobbypregede kurs og kjøreopplæring for ansatte
  329 1230 91 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan