Kurs og konferanse for ansatte

Hobbypregede kurs og kjøreopplæring for ansatte

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
Debet
Lønn
112-A Trekkpliktige naturalytelser (fast rubrikk)
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Hobbypregede kurs har karakter av privat aktivitet, og vil være skattepliktig for mottaker som naturalytelse så framt det kan karakteriseres som en fordel vunnet ved arbeid, se sktl. § 5-1.

Unntak

Hobbypregede kurs og kjøreopplæring vil være skattefritt for mottaker dersom:

  • det bidrar til å gi kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver, se FSFIN § 5-15-12 (1) a. Dekkes f.eks. kostnader til ordinær kjøreopplæring for bil, anses dette normalt hovedsakelig å tjene skattyters private interesser, selv om skattyter har behov for å kjøre bil i sitt yrke.
  • utdanningen dekkes i forbindelse med opphør av arbeidsforhold og gir kompetanse som kan nyttiggjøres ved søking av nytt arbeid hos annen arbeidsgiver, se FSFIN § 5-15-12 (1) bokstav b. Skattefritaket er i disse tilfellene begrenset oppad til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (1,5 G), se FSFIN § 5-15-12 (2).

Se Skatte-ABC fellesvilkår for intern og ekstern utdanning og tilleggsvilkår for ekstern utdanning.

A-melding

Merverdiavgift

Undervisning er unntatt fra merverdiavgiftsloven uavhengig av om den foregår i offentlig eller privat regi eller om den er kompetansegivende eller fritidsrettet. Kursene vil derfor ikke bli fakturert med utgående merverdiavgift, og det er ikke inngående merverdiavgift til fradrag.
Se MVA-håndboken.

Skatteetaten har laget en veileder for skatte- og avgiftsmessige spørsmål i hestebransjen

Skatt

Kostnader til å oppnå en bestemt kompetanse eller grad, dvs. grunnutdanning, videreutdanning, spesialisering osv. er som utgangspunkt ikke fradragsberettigede. Dersom arbeidsgiver dekker kjøreopplæring/utgifter til førerkort for den ansatte i forbindelse med førstegangs anskaffelse eller utvidelse av førerkort den ansatte allerede har, vil dette anses som kostnader til grunnutdanning/videreutdanning og vil dermed ikke være fradragsberettiget. Dette gjelder førerkortet for bl.a. bil, lastebil, buss, traktor og snøscooter.

Dersom kjøreopplæringen/utgifter til førerkort er nødvendig for at den ansatte skal kunne fortsette i samme stilling, og arbeidsgiver dekker slike kostnader, vil disse kostnadene være fradragsberettiget. Slike kostnader inngår i minstefradraget for lønnsmottakere, se Skatte-ABC.

Se forøvrig Skatte-ABC punkt 1 og 2.

Bestemmelsene over gjelder også dersom man er personlig næringsdrivende.

Stikkord: enk, enkeltpersonforetak, førerkort, hobby, kjøreopplæring, kjøreskoler, kjøretimer, kursavgift, kursutgifter, påmeldingavgift, ridekurs, rideskole, sertifikat, teorikurs, trafikkskole, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende, enkelmannsforetak, enkeltpersonsforetak, enmannsforetak, enk, epf, enkeltmannsforetak, nettkurs, kommandittselskap, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker