PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avgiftsunntatte tjenester i undervisningsvirksomhet

  Undervisning og kurs

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Omsetning og formidling av undervisningstjenester er unntatt fra merverdiavgiftsloven, se mval. § 3-5 (1) og faktureres uten avgift. Dette gjelder uavhengig av om undervisningen er kompetansegivende eller mer fritidsrettet. Unntaket omfatter både teoretisk og praktisk undervisning/opplæring enten det er i privat eller offentlig regi. Slike tjenester vil ikke bli fakturert med utgående merverdiavgift og mottaker vil derfor heller ikke få fradrag for inngående merverdiavgift.

  Undervisning karakteriseres ofte som informasjonsformidling uten at tjenesteyteren får noen kunnskap tilbake (typisk lærer - elev situasjon). I loven og forskriften blir undervisning og opplæring brukt om hverandre i samme betydning.

  Hvis undervisningstilbudet er todelt, slik det er f.eks. ved røkeavvenningskurs, slankekurs og meditasjonskurs, vil kurset inneholde en del med formidling av teori og en del med oppfølging av den enkelte. Selv om det her delvis dreier seg om individuell oppfølging, vil det ikke nødvendigvis si at tjenesten går fra undervisning til avgiftspliktig konsulenttjenester. Den individuelle tilretteleggingen kan blir så dominerende at tjenesten må karakteriseres som konsulenttjeneste. F.eks. lederutviklingskurs med formidling av kunnskap og erfaringsutvekslinger slik at den ansatte er best mulig rustet til å kunne ta sine egne avgjørelser.

  Omfatter blant annet:

  • Undervisning i skolevirksomhet.
  • E-læring, fjernundervisningsinstitusjoner og studieforbund, etatsopplæring mv.
  • Interaktivt undervisningsprogram på nettet eller på CD-rom som er særskilt utviklet/tilpasset mottaker og der tjenesten har en selvstendig karakter av undervisning
  • Skolefritidsordning (SFO)
  • Generell veiledning til ansatte i f.eks. avtalefestede og lovfestede rettigheter knyttet til stillingsvern mv.
  • Sertifiseringstjenester i forbindelse med kurs og undervisning
  • Tjenester som i det vesentligste gjelder informasjon om asylsøkeres rettigheter og plikter
  • Danseskoler, skiskoler, rideskoler, musikkskoler, svømmeskoler, svømmeinstruktører, helsestudiotrenere
  • Fjellklatrings- og brevandringskurs (forutsetter stor grad av instruksjonspregede aktiviteter med et selvstendig opplæringsformål)
  • Opplæring av dyr, f.eks. opplæring av førerhunder
  • Kjøreskolevirksomhet (teoretisk og praktisk opplæring). Unntaket omfatter også leie av glattkjøringsbane som ledd i opplæringen og læremateriell i tilknytning til tjenesten
  • Vinkurs der hovedformålet er å bli en bedre vinkjenner
  • Matlagingskurs der deltakerne lager egen mat. Unntaket gjelder også for maten dersom denne spises i etterkant. Spesifiseres maten og faktureres separat, vil denne anses som en egen ytelse som faktureres inklusiv mva.

  Unntak

  Opplæring i forbindelse med levering av avgiftspliktige varer og tjenester

  Inngår opplæring som en del av selgers kostnader i forbindelse med levering av varer eller avgiftspliktige tjenester, og dette normalt går inn under selgers leveringsbetingelser, skal opplæringen med i avgiftsgrunnlaget ved beregning av utgående merverdiavgift, se mval. § 4-2 (1) b.

  Servering i forbindelse med kurs

  Dersom servering faktureres som en separat ytelse i forbindelse med et kurs er dette en avgiftspliktig tjeneste, se mval. § 3-1 (1).

  Stikkord:

  • avholde kurs,
  • breføring,
  • brekurs,
  • brevandring,
  • brukerkurs,
  • brukeropplæring,
  • båtførerkurs,
  • dansekurs,
  • danseundervisning,
  • deltakeravgift,
  • dirigenter,
  • dressurkurs,
  • fjellklatringskurs,
  • flygeropplæring,
  • foredrag,
  • honorar,
  • hundetrening,
  • kjøreskoler,
  • kursavgift,
  • kursinntekt,
  • kursvirksomhet,
  • matkurs,
  • musikkundervisning,
  • nettstudier,
  • personalopplæring,
  • personalutviklingskurs,
  • påmeldingavgift,
  • ridekurs,
  • skiskoler,
  • skolevirksomhet,
  • spilletimer,
  • språkkurs,
  • svømmeopplæring,
  • trafikkskoler,
  • trener,
  • undervisningstjenester,
  • vinsmaking,
  • nettkurs,
  • deltageravgift,
  • kmva,
  • honnorar,
  • kommandittselskap,
  • fjernsyn,
  Avgiftsunntatte tjenester i undervisningsvirksomhet
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan