Utbetaling av feriepenger

Lønn
2945 Utbetalte feriepenger
Debet

Satser

Prosentsatser for beregning av feriepenger

Hovedregel

Hovedregelen er at opptjente feriepenger i foregående år utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan kreve å få utbetalt feriepengene senest 1 uke før ferien tar til. Hvis ferien deles opp skal feriepengene fordeles tilsvarende. Den delen av feriepenger som overstiger lønn for normal arbeidstid kan utbetales sammen med feriepengene for hovedferien eller sammen med juni lønn (feriepengetillegget). Se ferieloven § 11 (1).

Det står ikke partene fritt å avtale tidligere utbetalingstidspunkt for feriepengene selv om begge skulle være interessert i det. Formålet med feriepengeordningen er å sikre at arbeidstaker har økonomisk mulighet til å avvikle ferien. Dette må gjennomføres på en måte som sikrer at feriepengene kompenserer for lønnsbortfallet og ikke benyttes til andre formål.

Det kan koste arbeidsgiver dyrt dersom feriepenger utbetales i opptjeningsåret samtidig med eller inkludert i lønn, bonus, provisjon osv., altså et avvik fra den ordningen som ferieloven § 11 foreskriver. Dette var tilfellet i en dom i Agder Lagmannsrett fra desember i 2015, LA 2015-37805, hvor en arbeidsgiver som hadde utbetalt månedslønn inklusive feriepenger gjennom opptjeningsåret, ble pålagt å utbetale feriepenger en gang til ved ferieavviklingen i kalenderåret etter (ferieåret).

Ifølge Arbeidstilsynet gjelder reglene rundt utbetaling av feriepenger for alle ansatte, også der hvor den ansatte eier selskapet, da grunnlaget for opparbeiding og utbetaling av feriepenger er ansettelsesforholdet.

Trekkfrie utbetalinger

Det skal ikke foretas forskuddstrekk på feriepenger når de utbetales i ferieåret og er beregnet etter ferieloven § 10 (2), jf. sktbl. § 5-7 (1) a og sktbf. § 5-7-1 (1) a.
NB! Legg merke til at du skal trekke full skatt ved utbetaling av feriepenger for ansatte med skattekort for kildeskatt på lønn.

Avtalefestede feriepenger/lønn for opptjent ferietid som utbetales i ferieåret og som ikke overstiger 21 % av feriepenger beregnet etter ferieloven, 12,34 % av feriepengegrunnlaget, er fritatt for forskuddstrekk når ytelsene er opptjent i opptjeningsåret, jf. skattebetalingsforskriften § 5-7-1 (1) bokstav b. For arbeidstakere over 60 år med rett til ekstra ferie gjelder grensen på 12,34 % tilsvarende, men det skal alltid gjennomføres forskuddstrekk i tillegget på 2,3 %, jf.skattebetalingsforskriften § 5-6-1 (1) bokstav b. Se forøvrig under trekkpliktige utbetalinger for eksempel på behandlingen av tillegget på 2,3% i praksis når feriepengene avregnes samlet i feriepengemåneden.

For månedslønte som har hatt lønn hos arbeidsgiveren i hele opptjeningsåret, kan trekkfritaket i stedet gjennomføres for en vanlig månedslønn, samt for tillegg til månedslønnen som følger av ferieloven § 10 (2) («feriepengetillegget»). Etter skattebetalingsforskriften § 5-7-1 (2) er det også trekkfritak for tillegg for månedslønte med avtalefestede feriepenger, begrenset oppad til 12,34%. Ved fritaket for trekk i en månedslønn omfatter trekkfritaket også verdi av bolig i arbeidsforhold, fordel ved privat bruk av arbeidsgiverens bil og verdien av andre løpende naturalytelser. Fritaket omfatter ikke akkordoverskudd, overtidsgodtgjørelse eller lignende tilleggsytelser. Har arbeidstakeren kun vært ansatt en del av det foregående året kan det ikke utbetales en trekkfri månedslønn.

Det skal ikke foretas forskuddstrekk i feriepenger som forfaller til utbetaling ved dødsfall, forutsatt at avdøde ikke hadde rett til å få feriepengene utbetalt på et tidligere tidspunkt, jf. skattebetalingsforskriften § 5-7-1 (1) bokstav d.

Trekkpliktige utbetalinger

Tilleggsgodtgjørelse (2,3 %) for ekstra ferie for arbeidstakere over 60 år er trekkpliktig, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-1 (1) bokstav b. Som nevnt under punktet "Trekkfrie utbetalinger", er feriepenger etter ferieloven § 10 (2) trekkfrie (10,2%) jf. skattebetalingsforskriften § 5-7-1 (1) bokstav a. Det samme gjelder avtalefestede feriepenger inntil en feriepengesats på 12,34% jf. skattebetalingsforskriften § 5-7-1 (1) bokstav b. I stedet for å utbetale feriepengene trekkfritt kan arbeidsgiver i stedet utbetale en månedslønn + feriepengetillegget trekkfritt, jf. ferieloven § 11 (1). Når arbeidsgiver utbetaler feriepenger samlet i en feriepengemåned, som oftest i juni, og samtidig velger å utbetale feriepengene for den ekstra ferieuken, vil kun det utbetalte feriepengetillegget for den ekstra ferieuken bli trekkpliktig. Den praktiske løsningen med samlet utbetaling av feriepenger er ikke lovregulert mht. trekkplikten, men for at forskuddstrekket ikke skal bli høyere enn det som ville vært tilfellet dersom arbeidsgiver hadde utbetalt feriepenger for den ekstra uken når ferieuken faktisk tas ut, vil trekkplikten begrense seg til det utbetalte feriepengetillegget. Se eksempel under.

Utbetaling av feriepenger som er opptjent et tidligere år (to år tidligere enn ferieåret, jf. ferieloven § 11 (2) ) ved oppspart ferie, er trekkpliktig dersom samlede feriepenger utbetalt i samme ferieår overstiger omlag en månedslønn. Det skal ikke foretas forskuddstrekk i feriepenger oppspart fra tidligere år, dersom dette kombineres med overføring til neste år av en tilsvarende andel av årets feriepenger.

Ytelser i tillegg til regulære lovbestemte feriepenger for ferieåret er som hovedregel trekkpliktige. Akkordoverskudd, overtidsgodtgjørelse eller lignende tilleggsytelser er trekkpliktige. Forskuddsordningen er basert på at trekk over de øvrige månedene skal gi tilstrekkelig forskudd til dekning av forventet skatt for året, og unnlatt forskuddstrekk i tilleggsytelser vil gi for lite forskudd og resultere i restskatt.

Det skal gjennomføres forskuddstrekk i feriepenger utbetalt til en arbeidstaker med fribeløpskort, når samlet utbetaling overstiger beløpsgrensen, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-1 (2). Dette gjelder selv om feriepengene er opptjent året før utbetalingsåret.

Pensjonister har ikke fritak for forskuddstrekk i utbetaling av pensjon om sommeren, men i pensjon for november eller desember. Pensjonister som skal betale kildeskatt av pensjon er ikke fritatt for trekk i desember måned.

Nyansatte uten full feriepengeopptjening kan, dersom de arbeider istedenfor å ta ferie, få et for høyt forskuddstrekk. Ønsker disse arbeidstakerne et mer korrekt forskuddstrekk, må de kontakte sitt skattekontor for utskriving av korrigert skattekort.

Ved opphør av arbeidsforhold i opptjeningsåret, skal opparbeidede feriepenger i inneværende år utbetales på siste lønning. Det skal alltid foretas forskuddstrekk i feriepenger som på grunn av fratreden utbetales i opptjeningsåret, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-1 (1) bokstav a. Tilsvarende gjelder for avtalefestede feriepenger eller avtalefestet lønn for opptjent feriefritid. Er det inngått tariffavtale eller annen forhåndsavtale etter ferieloven § 11 (9) om at feriepenger på grunn av fratreden før 31. desember i opptjeningsåret skal utbetales først etter 1. januar, har Finansdepartementet antatt at det ikke skal gjennomføres forskuddstrekk når utbetaling skjer.

Det skal gjennomføres utleggstrekk i feriepenger hvis skatteoppkreveren ikke har gitt individuelt fritak, jf. skattebetalingsforskriften § 14-5-7.

Arbeidsgiveravgift

Utbetalte feriepenger inngår i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift.

Det er imidlertid noen særskilte unntak for å betale arbeidsgiveravgift av feriepenger i ftrl. § 23-2. Det skal bl.a. ikke betales arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid i private hjem og fra veldedige/allmennyttige organisasjoner, jf. ftrl. § 23-2 (7) og (8). Det skal heller ikke betales arbeidsgiveravgift av feriepenger beregnet av sykelønn og lønn under fødselspermisjon mv., når feriepengene er refundert fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV), jf. ftrl. § 23-2 (5).

A-meldingen

Utbetaling i praksis

Utbetaling i feriepengemåneden

I praksis, for å spare arbeidsgiver for mye arbeid, er det mange som utbetaler feriepenger i stedet for lønn til de månedslønnede en fast måned i året, f.eks. i juni. Håndteres feriepengeutbetalingen på denne måten, kan arbeidsgiver utbetale vanlig lønn til den ansatte under ferieavviklingen.

Ferieloven § 54 uker og 1 dagAvtalefestet ferie 5 uker
Utbetaling av feriepenger10,2 % av feriepengegrunnlaget12 % av feriepengegrunnlaget
+ Tillegg / - fratrekk i lønn+ 1/26 av fast månedslønn- 4/26 av fast månedslønn
A-meldingen

Forklaring av utbetalingsmetoden

En måned er beregnet til gjennomsnittlig å ha 26 virkedager (inkl. lørdager). Beregningen er som følger (husk at en uke i ferieloven består av 6 virkedager): 6 virkedager i en uke x 52 uker i året = 312 virkedager i året 312 virkedager i året / 12 måneder i året = 26 virkedager i en måned

Ferie i følge ferieloven (4 uker + 1 dag og 10,2 % feriepenger)
Fast månedslønn utbetales (26/26)
+Feriepenger opptjent foregående år utbetales (10,2 % av feriepengegrunnlaget) (*)
-Full ferietid trekkes (25/26 av månedslønnen, dvs. 6 virkedager x 4 uker + 1 virkedag / 26 virkedager i måneden) (*)
=Utbetaling i feriepengemåneden

(*) Summen betegnes ofte som "feriepengetillegget"

Avtalefestet ferie (5 uker og 12 % feriepenger)
Fast månedslønn utbetales (26/26)
+Feriepenger opptjent foregående år utbetales (12 % av feriepengegrunnlaget) (*)
-Full ferietid trekkes (30/26 av månedslønnen, dvs. 6 virkedager x 5 uker / 26 virkedager i måneden) (*)
=Utbetaling i feriepengemåneden

(*) Summen betegnes ofte som "feriepengetillegget"

Eksempler når arbeidstaker har full opptjening

Eksempeldata
Feriepengegrunnlag576 000
Månedslønn48 000
Grunnbeløpet per 31.12.201999 858
6G599 148
Feriepenger 10,2 % (ferielov)58 752
Feriepenger 12,0 % (avtale)69 120
Feriepengetillegg over 60 år 2,3 % av feriepengegrunnlaget inntil 6G13 780
Virkedager per måned26
Feriepenger etter ferieloven - under 60 år

Arbeidstakeren er under 60 år og får avregnet feriepengene i juni. Arbeidsgiveren kan enten utbetale feriepengene eller utbetale en trekkfri månedslønn og feriepengetillegget. Beløpet til utbetaling blir det samme uavhengig av hvilken metode arbeidsgiveren benytter.

Alternativ 1 - Utbetaling av feriepengene:
Feriepenger58 752
+Lønn 1 arbeidsdag i juni (48 000 * 1/26)1 846
=Trekkfrie feriepenger60 598
Alternativ 2 - Utbetale en trekkfri månedslønn samt feriepengetillegget:
Månedslønn48 000
+Feriepenger58 752
-Lønn i ferien (48 000*25/26)46 154
=Trekkfrie feripenger60 598
Feriepenger etter ferieloven - over 60 år

Arbeidstakeren er over 60 år og får avregnet feriepengene i juni. Arbeidsgiveren utbetaler en trekkfri månedslønn og feriepengetillegg.

Månedslønn48 000
+Trekkfritt feriepengetillegg (58 752 - 46 154)12 598
+Trekkpliktig ferietillegg - over 60 år (13 248 - 11 077)2 171
=Sum62 769
Trekkfritt60 598
Trekkpliktig2 171
Tariffestede feriepenger - under 60 år

Arbeidstakeren er under 60 år og får avregnet feriepengene i juni. Arbeidsgiveren utbetaler en trekkfri månedslønn og feriepengetillegg.

Månedslønn48 000
+Feriepenger69 120
-Lønn i ferien (48 000*30/26)55 385
=Sum, trekkfritt61 735
Tariffestede feriepenger - over 60 år

Arbeidstakeren er over 60 år og får avregnet feriepengene i juni. Arbeidsgiveren utbetaler en trekkfri månedslønn og feriepengetillegg.

Månedslønn48 000
+Trekkfritt feriepengetillegg (69 120 - 55 385)13 735
+Trekkpliktig ferietillegg - over 60 år (13 248 - 11 077)2 171
=Sum63 906
Trekkfritt61 735
Trekkpliktig2 171

Eksempler når arbeidstaker ikke har full opptjening

Eksempeldata
Feriepengegrunnlag130 000
Månedslønn23 400
Daglønn (23 400 / 26)900
Feriepenger 10,2 % (ferielov)13 260
Feriepenger 12,0 % (avtale)15 600
Feriepengetillegg over 60 år 2,3 %2 990
Virkedager per måned26
Tariffestede feriepenger - under 60 år

Arbeidstakeren er under 60 år og får avregnet feriepengene i juni.
Antall feriedager utgjør: feriepenger/daglønn = feriedager (15 600/900 = 17).

Feriepenger 17 feriedager15 600
+Lønn 9 arbeidsdager i juni (23 400*9/26)8 100
=Sum23 700
Trekkfritt15 600
Trekkpliktig (lønn i juni)8 100
Feriepenger etter ferieloven - over 60 år

Arbeidstakeren er over 60 år og får avregnet feriepengene i juni.
Antall feriedager utgjør: feriepenger/daglønn = feriedager (16 250/900 = 18).

Feriepenger 18 feriedager (13 260 + 2 990)16 250
+Lønn 8 arbeidsdager i juni (23 400*8/26)7 200
=Sum23 450
Trekkfritt13 260
Trekkpliktig (lønn i juni + tillegg over 60 år)10 190

Ferie som ikke er avviklet

Arbeidsgiver plikter å påse at arbeidstaker avvikler minimumskravet til feriedager etter ferieloven § 5.

Ved overføring av feriedager til påfølgende år etter ferieloven § 7 (3) og ferieloven § 9, skal feriepengene for de overførte feriedagene utbetales i forbindelse med avvikling av disse, se ferieloven § 11 (2). Arbeidstakere som har avtalefestet ferie som følge av tariffavtale, kan ved skriftlig avtale overføre de avtalefestede feriedagene i tillegg til de tillatte feriedagene som følger av ferieloven § 7 (3) første avsnitt. Statens Personalhåndbok 11.2.3 Ferieloven m/kommentarer - Til § 7 (3) Forskuddsferie og overføring av feriedager.

Arbeidstaker kan ikke få utbetalt lovpålagt ferie som ikke er avviklet. Disse dagene skal overføres til påfølgende år etter ferieloven § 7 (3) annet avsnitt. Dette gjelder også i de tilfeller der ferie ikke er avviklet pga. sykdom eller foreldrepermisjon.

For private bedrifter som har avtalefestet ferie ut over den lovpålagte ferien, vil ikke de avtalefestede feriedagene være styrt av ferielovens krav om overføring av ikke avviklede feriedager. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige, kan de avtalefestede feriedagene utbetales i form av feriepenger eller lønn.

For arbeidsgivere som er underlagt tariffavtaler vil den tariffestede ferien være omfattet av ferielovens bestemmelser om automatisk overføring der ferie ikke er avviklet i strid med loven, ferieloven § 7 (3). Se PM-2009-04 Endringer i bestemmelser om ferie.

Feriepenger på ikke avviklede feriedager er utbetalt

Når feriepengene allerede er utbetalt i f.eks. juni, og den ansatte overfører feriedager til påfølgende år, vil den ansatte ha krav på å få utbetalt lønn når disse feriedagene blir tatt ut neste år. Den skyldige lønnen må beregnes, og det må avsettes for dette i regnskapet.

Endring av stillingsbrøk i løpet av året

Endrer en ansatt sin stillingsbrøk etter at feriepenger er avregnet (som oftest i juni), vil det være den stillingsbrøken som er brukt på avregningstidspunktet som skal legges til grunn ved utbetaling av lønn når ferien blir avviklet.

Eksempel

Opphør av arbeidsforhold

Alle opptjente feriepenger, opptjent både foregående år og inneværende år, samt feriedager som ikke er avviklet, men som det tidligere er trukket lønn for, skal utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden, se feriel. § 11 (3). Utbetaling av ikke avviklede feriedager som det er trukket lønn for tidligere, skal behandles som ordinær lønn, og er skattepliktig, trekkpliktig, arbeidsgiveravgiftspliktig, feriepengeberettiget og opplysningspliktig. Feriepenger som ikke lot seg beregne på dette tidspunktet kan utbetales ved sluttoppgjøret. Det er trekkplikt på feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret.

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan i forbindelse med opphør av arbeidsforhold avtale at feriepenger skal utbetales året etter at arbeidsforholdet opphørte, se FIN 22. mars 1999 i Utv. 1999/988. I dette tilfellet antar Finansdepartementet at det ikke skal gjennomføres forskuddstrekk når utbetaling skjer.

Dødsfall

Dør arbeidstakeren, skal alle opptjente feriepenger utbetales til boet sammen med det avsluttende lønnsoppgjør. Feriepenger som er opptjent før dødsfallet, men som tidfestes etter dødsfallet er skattepliktig for dødsbo, enearving og gjenlevende ektefelle/samboer i uskifte når dødsfallet har funnet sted 1. januar 2014 eller senere, jf. skatteloven § 9-7 første ledd. Inntekt i form av feriepenger som er opptjent av avdøde, men som tidfestes etter dødsfallet, skal ikke anses som personinntekt for verken gjenlevende ektefelle/samboer i uskifte eller enearving som overtar boet udelt.

Det skal ikke foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift av denne type ytelser. Forutsetningen er at avdøde ikke hadde rettslig og faktisk adgang til å få lønnen utbetalt før dødsfallet.

Utbetalinger/trekk

Det kan bare trekkes i feriepenger i følgende tilfeller:

  • når det er hjemlet i lov,
  • for arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger som er omfattet av foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller offentlige tjenestepensjonsordninger.
  • når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale,
  • når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent, herunder premie til kollektiv forsikring som er knyttet til medlemskap i fagforening, eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond,
  • når det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten, og arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er fastslått ved dom, eller arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling,
  • når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning i avregningsperioden.

se arbeidsmiljøloven § 14-15 (2).

Feriepengene fra folketrygden utbetales i siste halvdel av mai året etter opptjeningsåret.

Stikkord: femte ferieuke, feriepenger, utbetalte feriepenger