Generelt om utbytte

Disponering av resultat - avgiver av utbytte

Regnskapsføring av utbytteavsetning - avgiver

Regnskapsføring av utbetaling av utbytte - avgiver

Regnskapsføring av utbytte ved inntektsføring - mottaker

Kildeskatt på utbytte - inntektsføring for mottaker

Regnskapsføring av utbytte ved tilbakebetaling av investert kapital - mottaker

Ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte

Konto
2050 Annen egenkapital
Debet
2800 Avsatt utbytte
Kredit

Begrepene ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte brukes gjerne som en motsats til ordinært utbytte. Ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte kan deles ut mellom to ordinære generalforsamlinger.

I asl/asal § 8-2a omtales utbytte basert på en revidert mellombalanse eksplisitt som ekstraordinært utbytte. Utbytte basert på en mellombalanse kan kun besluttes av generalforsamlingen. Det kreves full revisjon av mellombalansen. En vedtatt lovendring (ikke trådt i kraft per 6. mars 2019) medfører at aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet slipper å måtte revidere mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner. Det innføres samtidig en plikt til å sende inn slike mellombalanser til Regnskapsregisteret slik at disse opplysningene er tilgjengelige for offentligheten. Innsendingsplikten skal gjelde alle selskaper, altså uavhengig av om mellombalansen er revidert eller ikke.

Dersom det deles ut utbytte basert på sist godkjente årsregnskap og mellom to ordinære generalforsamlinger, kalles det gjerne tilleggsutbytte. Dette fordi slikt utbytte ofte kommer i tillegg til ordinært utbytte som den ordinære generalforsamlingen har besluttet. Tilleggsutbytte kan enten besluttes av generalforsamlingen eller av styret dersom det har fått fullmakt fra generalforsamlingen jf asl/asal § 8-2(2).

Tilleggsutbytte og ekstraordinære utbytte regnskapsføres på vedtakstidspunktet, se NRS 3.11 og NRS 8 5.3.3 jfr NRS 8.5.3.2. Beløpet spesifiseres på egen linje i noten til egenkapitalen.

Unntak

I tilfelle man ønsker å utdele mer enn det som selskapet har i fri egenkapital etter asl./asal. § 8-1 (2), kan man følge reglene om kapitalnedsettelse i aksjelovens kapittel 12. Utdeling ved kapitalnedsettelse vil ofte ta lengre tid enn utdeling av utbytte på grunn av den påkrevde varslingsperioden til kreditorene på 6 uker fra kunngjøringen i Brregs elektroniske kunngjøringspublikasjon.

Gjennomstrømningsutbytte i mellombalanse

Revisorforeningen har avgitt en uttalelse vedrørende gjennomstrømingsutbytte basert på en mellombalanse. Spørsmålet var om morselskapet kan inntektsføre et utbytte fra et heleiet datterselskap i september når styrevedtak og generalforsamling i datterselskapet skjer på en senere dato. Morselskapet ønsker deretter å gi det planlagte utbyttet direkte videre til sine eiere. For at morselskapet skal ha en tilstrekkelig utbytteramme, er morselskapet avhengig av å inntektsføre det planlagte utbyttet fra datterselskapet.

Når det gjelder avsetning av forslag til utbytte som gjeld i datterselskapet, har Revisorforeningen tidligere uttalt at mellombalansen skal utarbeides etter reglene for årsregnskap, og at det innebærer at også forslag til utbytte må innarbeides på samme måte som i årsregnskapet. Datterselskapet skal altså sette av det planlagte utbyttet som gjeld i mellombalansen.

NRS (V)Regnskapsføring av inntekt gir veiledning om regnskapsføring av utbytte hos mottaker. Punkt 7.10.1 sier: «Ved konsernforhold vil det på grunn av mottakers bestemmende innflytelse sjelden foreligge usikkerhet av betydning med hensyn til endelig vedtak av utbytte. Morselskapets mulighet til å utøve kontroll med den selskapsrettslige beslutningsprosessen knyttet til utbytte, tilsier normalt at morselskapet kan regnskapsføre utbytte i avsetningsåret. Dette gjelder uavhengig av om datterselskapet har vedtatt utbyttet innen morselskapet avlegger sitt regnskap.»

Etter Revisorforeningens syn gjelder veiledningen tilsvarende når det avlegges en mellombalanse. Det vil si at morselskapet kan inntektsføre det planlagte utbyttet i mellombalansen per 30.9. Det planlagte utbyttet som skal deles ut videre til eierne i morselskapet, avsettes i morselskapets mellombalanse.

Stikkord: ekstraordinært utbytte, tilleggsutbytte, utbetaling tilleggsutbytte, ekstraordinært, dividende

Utbytte i henhold til IFRS

Utbytte og formue

Reversering av korreksjonsinntekt (opphevet)

Merverdiavgift på utbytte