Generelt om utbytte

Reglene for utbytte er regulert i asl./asal kapittel 8. Utbytte er i hovedsak begrenset i forsvarlig egenkapital og likviditet etter utdeling.

Utbytte er en aksjeeiers avkastning på en aksjeinvestering. Utbytte er med andre ord en utdeling fra selskap til aksjonær. Et selskap har flere metoder for å utdele midler til aksjonæren for eksempel ved kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon, tilbakebetaling etter oppløsning eller utbytte, se asl. § 3-6 (1) og asal. § 3-6 (1). I tilfeller hvor en utdeling ikke følger noe regelsett vil utdelingen kunne bli kategorisert som ulovlig utdeling, se asl. § 3-7 og asal. § 3-7.

Det foreligger klare formkrav og materielle krav for hva som kan deles ut i utbytte, se asl./asal. kapittel 8. Utbytte kan kun utdeles på bakgrunn av selskapets sist godkjente årsregnskap eller en revidert mellombalanse. Det er ofte slik at selskaper utdeler utbytte på bakgrunn av et godt årsresultat, men det er også rom for å utdele utbytte på tross av negativt årsresultat så fremt selskapet har tilstrekkelig fri egenkapital se asl. § 8-1 (1) til (3) og asal. § 8-1 (1) til (3).

Se øvrige temaer om utbytte:

 • «Utbytte - skattemessige forhold»
 • «Tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte - maler»
 • «Ulovlig utbytte»
 • «Ulike typer utbytte»
 • «Beslutning om utbytte»
 • «Aksjeeiernes rett til utbytte»
 • «Skjevdeling av utbytte»

Utbytterammen:

Merk at utbytteberegningen er todelt:

 1. Den tekniske beregningen fastsetter den ytre rammen for utbyttekapasiteten
 2. Forsvarlighetsvurderingen avgjør den reelle utbyttekapasiteten

Et aksjeselskap skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, jf. asl. § 3-4. I henhold til asl. § 8-1 (4) kan selskapet bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet. Ved forsvarlighetsvurderingen vurderes den reelle egenkapitalen, men ved beregningen av den tekniske utbytterammen tar man utgangspunkt i den balanseførte egenkapitalen.

Se eget tema om og skjema for beregning av maks utbytte:

 • «Utbytterammen - maksimalt utbytte»
 • «Beregning av utbytte og konsernbidrag».
Stikkord: utbyttegrunnlag, dividende

Disponering av resultat - avgiver av utbytte

Regnskapsføring av utbytteavsetning - avgiver

Regnskapsføring av utbetaling av utbytte - avgiver

Regnskapsføring av utbytte ved inntektsføring - mottaker

Kildeskatt på utbytte - inntektsføring for mottaker

Regnskapsføring av utbytte ved tilbakebetaling av investert kapital - mottaker

Ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte

Utbytte i henhold til IFRS

Utbytte og formue

Reversering av korreksjonsinntekt (opphevet)

Merverdiavgift på utbytte