PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kildeskatt på utbytte - inntektsføring for mottaker

  Utbytte - kostmetoden

  Norsk aksjonær som mottar utbytte fra utenlandsk selskap er i utgangspunktet skattepliktig i Norge for dette utbyttet, se sktl. § 2-1 (9) og sktl. § 2-2 (6). Norsk aksjonær vil i de aller fleste tilfeller også måtte betale utenlandsk inntektsskatt på det samme utbyttet (utenlandsk kildeskatt).

  For å unngå dobbeltbeskatning kan selskap som nevnt i sktl. § 2-2 og som betaler norsk skatt på utbytte fra utenlandsk selskap, kreve fradrag i norsk skatt for kildeskatt som er betalt i det andre landet, se sktl. § 6-20 (1).

  Utbytte innenfor fritaksmetoden

  Skatt

  Det er i skatteloven gitt omfattende unntak fra skatteplikt for utbytte på aksjer, andel mv.

  For selskap som er hjemmehørende i Norge, vil utbytte fra selskap hjemmehørende i EØS i stor grad være fritatt for skatt når utbyttet er lovlig utdelt etter vedkommende lands regler (fritaksmetoden), se sktl. § 2-38.

  For at kildeskatt som er betalt til et annet land skal komme til fradrag i norsk inntektsskatt (kreditmetoden), er det et vilkår at utbyttet fra det utenlandske selskapet er tatt med ved skattleggingen i Norge, se sktl. § 16-20 (1). Siden utbytte er fritatt for beskatning i Norge under fritaksmetoden, vil det ikke være fradrag for kildeskatten. Det kan heller ikke kreves kreditfradrag for utenlandsk skatt av utbytte som i skatteavtale er unntatt fra beskatning i Norge etter fordelingsmetoden eller den alternative fordelingsmetoden.

  Dersom utbyttet faller inn under fritaksmetoden, skal 3 % av utbyttet allikevel anses som skattepliktig inntekt, se sktl. § 2-38 (6). 3 %-regelen har som formål å tilbakeføre en del av kostnadene som aksjonæren har fått fradrag for ved fastsettingen. Denne skattepliktige inntekten anses ikke å ha kilde i fremmed stat, som er vilkåret for fradragsretten i norsk skatt etter sktl. § 16-20 (1) første punktum, men å ha sin kilde fra Norge, se Ot.prp. nr. 95 (2008-2009) kapittel 7 og UTV 2010/1044. Det gis derfor ikke fradrag for kildeskatten ved skattlegging etter 3 %-regelen. Dette er presisert i sktl. § 16-20 (1) tredje punktum og 16-30 (8).

  Bokføring

  For bestemmelser om tidspunkt for inntektsføring av utbyttet, se underpunktet om Regnskapsføring av utbytte ved inntektsføring - mottaker.

  Bokføringen som vist i eksempelet under, vil være den samme uavhengig av om fordelingsmetoden eller kreditmetoden blir benyttet ved skattlegging av utbyttet. For mer om de ulikt metodene som brukes for å unngå dobbeltbeskatning, se Skatte-ABC.

  Det anbefales at det for kildeskatten opprettes en egen konto under 83-gruppen for lettere avstemming av skattekostnad.

  Eksempel

  Et norsk selskap har eierandeler i et utenlandsk selskap som er hjemmehørende i EØS. Det norske selskapet mottar 100 i utbytte fra det utenlandske selskapet, og i skatteavtalen mellom landene er kildeskatten satt til 15%. Bokføringen kan gjøres på følgende måte.

  Debet Kredit Beløp Kommentar
  Konto 1920 Bankinnskudd 85 Utbetaling av utbytte
  Konto 8300 Betalbar skatt 15 Kildeskatt
  Konto 8073 Aksjeutbytte fra utenlandsk foretak, innenfor fritaksmetoden 100 Mottatt utbytte

  Utbytte utenfor fritaksmetoden

  Skatt

  Utbytte som ikke omfattes av fritaksmetoden vil være skattepliktig i Norge med mindre skatteavtale mellom landene unntar utbyttebeskatning i Norge etter fordelingsmetoden eller den alternative fordelingsmetoden. Dersom utbytte er skattepliktig i Norge, kan det kreves fradrag i norsk skatt for kildeskatt betalt i utlandet, se sktl. § 16-20 (1) første punktum.

  Bokføring

  Bokføringseksempelet under viser kontering ved bruk av kreditmetoden, en kildeskattesats på 15 % og en skattesats i Norge på 23 %.

  Eksempel

  Et norsk selskap har eierandeler i et utenlandsk selskap som ikke er hjemmehørende i EØS, og der skattleggingen av utbyttet i Norge ikke omfattes av fritaksmetoden. Det norske selskapet mottar 100 i utbytte fra det utenlandske selskapet, og er trukket 15 i kildeskatt i kildelandet.

  Ved bruk av kreditmetoden vil skyldig betalbar skatt i Norge være:

  Norsk skatt på utbytte (100*23%) 23
  - Kildeskatt trukket i kildelandet (kreditfradrag) (100*15%) 15
  = Skyldig betalbar skatt i Norge 8

  Bokføringen kan gjøres på følgende måte.

  Debet Kredit Beløp Kommentar
  Konto 1920 Bankinnskudd 85 Utbetaling av utbytte
  Konto 8300 Betalbar skatt 15 Kildeskatt (utland)
  Konto 8073 Aksjeutbytte fra utenlandsk foretak, innenfor fritaksmetoden 100 Mottatt utbytte
  Konto 8300 Betalbar skatt 10 Avsatt betalbar skatt (Norge)
  Konto 2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt 10 Avsatt betalbar skatt (Norge)

  Stikkord:

  • dividende,
  Kildeskatt på utbytte - inntektsføring for mottaker
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan