Generelt om utbytte

Disponering av resultat - avgiver av utbytte

Regnskapsføring av utbytteavsetning - avgiver

Regnskapsføring av utbetaling av utbytte - avgiver

Regnskapsføring av utbytte ved inntektsføring - mottaker

Kildeskatt på utbytte - inntektsføring for mottaker

Norsk aksjonær som mottar utbytte fra utenlandsk selskap er i utgangspunktet skattepliktig i Norge for dette utbyttet, se sktl. § 2-1 (9) og sktl. § 2-2 (6). Norsk aksjonær vil i de aller fleste tilfeller også måtte betale utenlandsk inntektsskatt på det samme utbyttet (utenlandsk kildeskatt).

For å unngå dobbeltbeskatning kan selskap som nevnt i sktl. § 2-2 og som betaler norsk skatt på utbytte fra utenlandsk selskap, kreve fradrag i norsk skatt for kildeskatt som er betalt i det andre landet, se sktl. § 6-20 (1).

Utbytte innenfor fritaksmetoden

Skatt

Det er i skatteloven gitt omfattende unntak fra skatteplikt for utbytte på aksjer, andel mv.

For selskap som er hjemmehørende i Norge, vil utbytte fra selskap hjemmehørende i EØS i stor grad være fritatt for skatt når utbyttet er lovlig utdelt etter vedkommende lands regler (fritaksmetoden), se sktl. § 2-38.

For at kildeskatt som er betalt til et annet land skal komme til fradrag i norsk inntektsskatt (kreditmetoden), er det et vilkår at utbyttet fra det utenlandske selskapet er tatt med ved skattleggingen i Norge, se sktl. § 16-20 (1). Siden utbytte er fritatt for beskatning i Norge under fritaksmetoden, vil det ikke være fradrag for kildeskatten. Det kan heller ikke kreves kreditfradrag for utenlandsk skatt av utbytte som i skatteavtale er unntatt fra beskatning i Norge etter fordelingsmetoden eller den alternative fordelingsmetoden.

Dersom utbyttet faller inn under fritaksmetoden, skal 3 % av utbyttet allikevel anses som skattepliktig inntekt, se sktl. § 2-38 (6). 3 %-regelen har som formål å tilbakeføre en del av kostnadene som aksjonæren har fått fradrag for ved fastsettingen. Denne skattepliktige inntekten anses ikke å ha kilde i fremmed stat, som er vilkåret for fradragsretten i norsk skatt etter sktl. § 16-20 (1) første punktum, men å ha sin kilde fra Norge, se Ot.prp. nr. 95 (2008-2009) kapittel 7 og UTV 2010/1044. Det gis derfor ikke fradrag for kildeskatten ved skattlegging etter 3 %-regelen. Dette er presisert i sktl. § 16-20 (1) tredje punktum og 16-30 (8).

Bokføring

For bestemmelser om tidspunkt for inntektsføring av utbyttet, se underpunktet om Regnskapsføring av utbytte ved inntektsføring - mottaker.

Bokføringen som vist i eksempelet under, vil være den samme uavhengig av om fordelingsmetoden eller kreditmetoden blir benyttet ved skattlegging av utbyttet. For mer om de ulikt metodene som brukes for å unngå dobbeltbeskatning, se Skatte-ABC.

Det anbefales at det for kildeskatten opprettes en egen konto under 83-gruppen for lettere avstemming av skattekostnad.

Eksempel

Utbytte utenfor fritaksmetoden

Skatt

Utbytte som ikke omfattes av fritaksmetoden vil være skattepliktig i Norge med mindre skatteavtale mellom landene unntar utbyttebeskatning i Norge etter fordelingsmetoden eller den alternative fordelingsmetoden. Dersom utbytte er skattepliktig i Norge, kan det kreves fradrag i norsk skatt for kildeskatt betalt i utlandet, se sktl. § 16-20 (1) første punktum.

Bokføring

Bokføringseksempelet under viser kontering ved bruk av kreditmetoden, en kildeskattesats på 15 % og en skattesats i Norge på 23 %.

Eksempel
Stikkord: dividende

Regnskapsføring av utbytte ved tilbakebetaling av investert kapital - mottaker

Ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte

Utbytte i henhold til IFRS

Utbytte og formue

Reversering av korreksjonsinntekt (opphevet)

Merverdiavgift på utbytte