Generelt om utbytte

Disponering av resultat - avgiver av utbytte

Regnskapsføring av utbytteavsetning - avgiver

Regnskapsføring av utbetaling av utbytte - avgiver

Konto
1920 Bankinnskudd
Kredit
2800 Avsatt utbytte
Debet

Utbytte må betales ut til aksjonærene innen 6 måneder etter at generalforsamlingen har besluttet å dele ut utbytte, se asl. § 8-3 og asal. § 8-3.

Stikkord: dividende

Regnskapsføring av utbytte ved inntektsføring - mottaker

Kildeskatt på utbytte - inntektsføring for mottaker

Regnskapsføring av utbytte ved tilbakebetaling av investert kapital - mottaker

Ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte

Utbytte i henhold til IFRS

Utbytte og formue

Reversering av korreksjonsinntekt (opphevet)

Merverdiavgift på utbytte