Generelt om utbytte

Disponering av resultat - avgiver av utbytte

Regnskapsføring av utbytteavsetning - avgiver

Regnskapsføring av utbetaling av utbytte - avgiver

Regnskapsføring av utbytte ved inntektsføring - mottaker

Konto
1579 Andre kortsiktige fordringer
Debet
8070 Aksjeutbytte fra norsk foretak
Kredit

Man skal inntektsføre utbytte når:

  • selskap A har eid selskap B i hele regnskapsåret og B yter utbytte til selskap A og
  • selskap A ikke har eid selskap B i hele regnskapsåret, men mottar utbytte fra selskap B som ikke overstiger selskap As investering (innbetalt/innskutt kapital) eller selskap As andel av resultatet i selskap As eieperiode, dvs så lenge en ikke tapper annen egenkapital på/fra kjøpstidspunktet

Det mottakende selskap kan inntektsføre utbytte i avsetningsåret så fremt selskapet har kontroll (betydelig sannsynlighetsovervekt) over utbyttebeslutningen i selskapet som yter utbytte på balansedagen, se NRS (V) Regnskapsføring av inntekt pkt. 7.10.1.

Tidspunkt for inntektsføring:

Tidspunktet for når inntektsføring av utbytte skal skje avhenger av tilknytningen mellom avgiver og mottaker av utbytte. Det foreligger to aktuelle tidspunkter for inntektsføringen:

  1. Inntektsføring når avsetningen til utbytte bokføres per 31.12 i regnskapsåret, avsetningsåret for giver.
  2. Inntektsføring når generalforsamlingen vedtar årsregnskapet og forslag om utbytte, utbetalingsåret.

Hovedargumentet for at et utbytte skal kunne inntektsføres allerede i avsetningsåret er at det foreligger en betydelig sannsynlighetsovervekt om endelig vedtak om utbytte, se NRS (V) Regnskapsføring av inntekt pkt. 7.10.1 tilknytningen mellom avgiver og mottaker av utbytte. Når det foreligger betydelig sannsynlighetsovervekt og tilknytningen er som datter, tilknyttet eller felleskontrollert virksomhet vil man kunne inntektsføre i avsetningsåret, se NRS 13.3.2. Når tilknytningen er av lavere grad er hovedregelen å inntektsføre på selve transaksjonstidspunktet i.e. når generalforsamlingen vedtar utdelingen , se rskl. § 4-1 første ledd nr. 1.

Utbytte etter egenkapitalmetoden:

Se nærmere informasjon om kontering i «Egenkapitalmetoden».

Stikkord: dividende

Kildeskatt på utbytte - inntektsføring for mottaker

Regnskapsføring av utbytte ved tilbakebetaling av investert kapital - mottaker

Ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte

Utbytte i henhold til IFRS

Utbytte og formue

Reversering av korreksjonsinntekt (opphevet)

Merverdiavgift på utbytte