Generelt om utbytte

Disponering av resultat - avgiver av utbytte

Regnskapsføring av utbytteavsetning - avgiver

Regnskapsføring av utbetaling av utbytte - avgiver

Regnskapsføring av utbytte ved inntektsføring - mottaker

Kildeskatt på utbytte - inntektsføring for mottaker

Regnskapsføring av utbytte ved tilbakebetaling av investert kapital - mottaker

Konto
1300 Aksjer i datterselskap
Kredit
1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern
Debet

Det er bare den delen av utbyttet som representerer opptjent inntekt for mottaker som kan inntektsføres. I tilfeller hvor selskap A har eid selskap B i hele regnskapsåret, og mottar utbytte fra selskap B som overstiger selskap As investering eller selskap As andel av resultatet i selskap As eieperiode skal overstigende utbytte redusere anskaffelseskost av investeringen.

Stikkord: innbetalt egenkapital, innskutt egenkapital, tilbakebetaling innbetalt egenkapital, tilbakebetaling innskutt egenkapital, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende, dividende

Ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte

Utbytte i henhold til IFRS

Utbytte og formue

Reversering av korreksjonsinntekt (opphevet)

Merverdiavgift på utbytte