Generelt om utbytte

Disponering av resultat - avgiver av utbytte

Regnskapsføring av utbytteavsetning - avgiver

Konto
2800 Avsatt utbytte
Kredit
8920 Avsatt utbytte / renter på egenkapitalbevis / etterbetaling for samvirkeforetak
Debet

Når styret foreslår å dele ut utbytte skal det foreslåtte utbyttet føres som Avsatt utbytte under posten for kortsiktig gjeld i regnskapsåret utbytte er foreslått, se NRS 3.11. God regnskapsskikk for små foretak anbefaler ifølge NRS 8.2.1.7 at det avsatte utbytte presenteres på egen linje i balansen.

Avsatt utbytte skal dessuten være en del av resultatdisponeringen og fremgå av enten årsberetning, egenkapitaloppstillingen eller i note. For små selskap er det ikke krav om årsberetning, så de skal angi dette i tilknytning til resultatdisponeringen, alternativt må ledelsen vurdere om det er nødvendig å vise egenkapitalnote, jf NRS 8.5.3.1.

Stikkord: dividende

Regnskapsføring av utbetaling av utbytte - avgiver

Regnskapsføring av utbytte ved inntektsføring - mottaker

Kildeskatt på utbytte - inntektsføring for mottaker

Regnskapsføring av utbytte ved tilbakebetaling av investert kapital - mottaker

Ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte

Utbytte i henhold til IFRS

Utbytte og formue

Reversering av korreksjonsinntekt (opphevet)

Merverdiavgift på utbytte