PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Reversering av korreksjonsinntekt (opphevet)

  Utbytte - kostmetoden

  Reversering av korreksjonsinntekt

  Reglene om beregning av korreksjonsinntekt ble opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2012. Samtidig ble det gitt en overgangsregel som innebærer at korreksjonsinntekt som er beregnet til og med inntektsåret 2011, skal kunne reverseres etter hvert som selskapets underdekning utlignes. Korreksjonsinntekt som ikke er fradragsført innen 2017, kan kreves fradragsført i sin helhet i 2017. Se overgangsregelen (hold musepekeren over "Lover"), Prop. 1 LS (2011-2012)kapittel 16 og Innst. 4 L (2011-2012)kapittel 11 for mer informasjon.

  Skatteloven § 10-5 slik den lød før den ble opphevet:

  § 10-5. Korreksjonsinntekt

  (1) Selskap som har alminnelig skatteplikt til Norge for hele sitt overskudd, skal inntektsføre en korreksjonsinntekt når selskapet har utdelt ubeskattet kapital eller har foretatt avsetning til slik utdeling.
  (2) Inntektsføring skal foretas når selskapets egenkapital i henhold til balansen i årsoppgjøret er lavere enn summen av innbetalt aksjekapital, herunder overkurs, og en beregnet egenkapitalandel av netto positive midlertidige forskjeller mellom de verdiene som fremkommer i balansen i årsoppgjøret og selskapets skattemessige verdier. Foreslått utbytte etter aksjeloven § 8-2 eller allmennaksjeloven § 8-2 skal redusere selskapets egenkapital i forhold til forrige punktum. Den beregnede egenkapitalandelen settes til differansen mellom positive og negative midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, fratrukket en beregnet skatteforpliktelse som knytter seg til differansen. Ved beregningen av skatteforpliktelsen nyttes skattesatsen for alminnelig inntekt. Det tas ikke hensyn til utsatt skattefordel som knytter seg til skatt av korreksjonsinntekt for vedkommende regnskapsår.
  (3) Inntektsføring skal bare foretas så langt underdekningen skyldes at
  a. det ved avleggelsen av selskapets årsoppgjør er foreslått utdeling av utbytte etter aksjeloven § 8-2 eller allmennaksjeloven § 8-2, eller
  b. det gis konsernbidrag som overstiger årets alminnelige inntekt, eller
  c. det i løpet av inntektsåret er utdelt utbytte, jf. § 10-11, som overstiger fjorårets forslag fra styret om utdeling av utbytte, eller det er utdelt mer enn aksjens forholdsmessige del av innbetalt aksjekapital, herunder overkurs, ved nedsettelse av aksjekapitalen ved innløsning av enkeltaksje, jf. § 10-37 annet ledd.
  (4) Korreksjonsinntekt settes til et bruttobeløp som, etter at beregnet skatt av bruttobeløpet er trukket fra, tilsvarer det utbyttet eller konsernbidraget som er avsatt eller utdelt ut over grensen etter annet ledd, jf. tredje ledd.
  (5) Korreksjonsinntekt skal ikke samordnes med andre fradrag selskapet måtte ha for samme inntektsår.
  (6) Skattepliktig inntekt etter første til (4) kan kreves fradratt i senere års inntekt så langt selskapet ikke har underdekning etter annet ledd.
  (7) Selskaper som er skattepliktige etter lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv., omfattes ikke av første til sjette ledd.
  (8) Positiv netto differanse mellom markedsverdi som er lagt til grunn ved inntredenbeskatning etter skatteloven § 8-14 og regnskapsmessig verdi for driftsmiddel, andel i deltakerlignet selskap og aksje i NOKUS-selskap skal anses som midlertidig forskjell etter annet ledd, uten reduksjon for beregnet skatteforpliktelse som knytter seg til differansen. Differansen etter første punktum reduseres forholdsmessig med en andel som tilsvarer den andel av gevinsten ved inntreden som er tatt til beskatning.
  (9) For selskap som lignes etter bestemmelsene i §§ 8-10 til 8-20 skal avgitt konsernbidrag i sin helhet behandles som utdeling etter tredje ledd.

  Stikkord:

  • kommandittselskap,
  • dividende,
  Reversering av korreksjonsinntekt (opphevet)
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan