PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Stipender

  Utdanning

  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Et stipend anses som skattepliktig arbeidsinntekt for mottaker dersom:

  • det utførte arbeidet / virksomheten og fordelen som oppnås er så tett knyttet opp mot hverandre at stipendet kan ses på som fordel vunnet ved arbeid/virksomhet, se sktl. § 5-1 (1) og § 5-10 a. Skatteplikten er ikke betinget av om mottaker er ansatt hos utbetaler.
  • stipendet utbetales som regelmessig personlig understøttelse som skattyteren har krav på etter lov eller avtale, se sktl. § 5-42 a.

  Eksempler på skattepliktige stipender er:

  • stipender som skal erstatte arbeidsinntekt (tapt arbeidsfortjeneste), f.eks. stipendiater etter avsluttende eksamen
  • stipender som skal bidra til mottakerens vanlige leveomkostninger i stipendperioden

  Stipendet er skattepliktig selv om det gis uten rettslig forpliktelser til å yte bestemte prestasjoner overfor utbetaleren av stipendet. Skatteplikten er heller ikke avhengig av om stipendet blir utbetalt per mnd. eller som et engangsbeløp.

  Se «Lønns-ABC 2014 -> Stipend som arbeidsinntekt».

  A-melding

  Stipender som blir utbetalt som en erstatning for tapt arbeidsinntekt eller er bidrag til mottakers leveomkostninger i stipendperioden skal innrapporteres på a-meldingen som Utgiftsgodtgjørelse – Stipend.

  Stipend for eldre fortjente kunstnere utbetales som en regelmessig personlig understøttelse og er skattepliktig og skal innrapporteres på Kontantytelse – Pensjon og livrenter i arbeidsforhold.

  Forskningsstipend

  Forskningsstipend som utbetalt i arbeidsforholdet er skattepliktig for arbeidstaker.

  Utbetales det forskningsstipend utenfor arbeidsforholdet som skal erstatte arbeidsinntekt (tapt fortjeneste) vil også dette være skattepliktig, se sktl. § 5-1 (1) og § 5-10 a. Avgjørende vurdering for skatteplikten vil være om stipendets størrelse gir vesentlig bidrag til dekning av vanlige levekostnader.

  Utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold

  Utdanningsstipender som utbetales utenfor arbeidsforhold for å gå på skoler, høyskoler og universitet frem til avsluttende eksamener, er ikke skattepliktig for mottaker, dette gjelder også dekning av lommepenger og fri kost og losji på skolen.

  Utdanningsstipend i andre tilfeller som er gitt utenfor arbeidsforholdet, er skattepliktig inntekt, se sktl. § 5-1 og § 5-10 c. Dette gjelder når stipendets størrelse bidrar vesentlig til å dekke mottakerens leveomkostninger i stipendperioden.

  Idrettsstipend

  Idrettsstipend til toppidrettsutøvere er i utgangspunktet skattepliktige. Dersom utøverne har fradragsberettigede kostnader, er et eventuelt overskudd skattepliktig inntekt, herunder dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

  Kunstnerstipend

  Kunstnerlønn som bevilges av Stortinget, samt æres- og kulturpris utdelt av staten, fylkeskommunen eller kommunen, regnes ikke som inntekt etter sktl. § 5-15 (1) j.

  Arbeidsstipend og stipend for eldre, fortjente kunstnere, er skattepliktig, se sktl. § 5-42 (1) a og forskrift om statens kunstnerstipend mm. pkt. 13.7 og pkt. 21.5. Garantiinntekt som deles ut for å gi kunstnerne økonomisk trygghet og mulighet til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse er skattepliktig, se sktl. § 5-42 (1) a og forskrift om statens kunstnerstipend mm. pkt. 20.7.

  Diversestipend gis som bidrag til kunstnerisk virksomhet. Det kan bl.a. gis støtte til etablering, kurs, reiser, studier, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring, konsulentbistand osv. Det gis ikke støtte til ordinær utdanning, prosjekter eller utgifter man har hatt før tildelingsåret. Det trekkes ikke skatt av stipendet, men det er opplysningspliktig, se forskrift om statens kunstnerstipend mm. pkt. 15.2.

  Stipend for eldre fortjente kunstnere utbetales som en regelmessig personlig understøttelse og er skattepliktig og skal innrapporteres på a-meldingen. ( se boks for a-melding)

  Merverdiavgift

  Der er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader i forbindelse med stipend til arbeidstaker, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • autorisasjon dekning,
  • autorisasjon kurs,
  • autorisasjon regnskapsfører,
  • dekning av kostnad autorisasjon,
  • etterutdanning,
  • merverdiavgift stipender,
  • merverdiavgift utdanning,
  • mva stipender,
  • mva utdanning,
  • stipender merverdiavgift,
  • stipender mva,
  • utdannelse,
  • utdanning,
  • utdanning merverdiavgift,
  • utdanning mva,
  • videreutdanning,
  • moms,
  • mva,
  • Kostand,
  • kostnad,
  • kost,
  Stipender
  329 1231 91 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan