Utleggstrekk

Konto
2610 Utleggstrekk

Generelt

Utleggstrekk (tidl. påleggstrekk) er en felles betegnelse for trekk arbeidsgiver er blitt pålagt av skatteoppkreveren å trekke i arbeidstakers lønn fordi skatte- og avgiftskrav ikke er betalt i rett tid. Bestemmelsene om utleggstrekk fra skatteoppkreveren fremgår av skattebetalingsloven § 14-4 og § 14-5 med tilhørende forskrift, sktbf. § 14-4 og 14-5.

Det kan tas utleggstrekk i lønn mv. som nevnt i dekningsloven § 2-7, i den utstrekning lønnen overstiger det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand, sktbl. § 14-4 (2) a. Se nærmere om beregning av utleggstrekkets størrelse og livsoppholdssatser ved utleggstrekk,.

Det kan også nedlegges utleggstrekk i godtgjørelse for arbeid eller oppdrag utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet, sktbl. § 14-4 (2) b.

Det skal foretas utleggstrekk i feriepenger og den del av lønnen før jul som er unntatt for forskuddstrekk, dersom skatteoppkreveren ikke har gitt fritak for trekk i slike ytelser, jf. skattebetalingsforskriften § 14-5-7.

Utleggstrekk skal foretas når arbeidsgiveren utbetaler eller på annen måte gir oppgjør for den trekkpliktige ytelsen.

I tillegg til vanlige skatter kan følgende være gjenstand for utleggstrekk:

 • merverdiavgift,
 • kommunale avgifter,
 • bidragsgjeld,
 • bøter og lignende

Arbeidsgiverens plikter

Arbeidsgiveren skal foreta utleggstrekk i samsvar med det mottatte trekkpålegget og sende trukne beløp til skatteoppkreveren. Utleggstrekk pålagt av skatteoppkreveren betales terminvis med samme frister som for forskuddstrekk. Utleggstrekket føres derfor over på skattetrekkskontoen sammen med forskuddstrekket, og betales samtidig med denne. Arbeidsgiveren skal sende oppgave på fastsatt blankett (oppgjørsliste for utleggstrekk RF-1035) til den skatteoppkreveren som har pålagt trekket samtidig med oppgjør av trekkbeløpet, se sktbf. § 14-5-3. Det må sendes særskilt oppgjørsliste til hver skatteoppkrever det er mottatt trekkpålegg fra.

Arbeidsgiveren plikter straks å underrette skatteoppkreveren dersom han får pålegg om trekk for en skyldner som ikke har krav på eller regelmessig mottar lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse som kan gjøres til gjenstand for utleggstrekk, jf. skattebetalingsforskriften § 14-5-8.

Arbeidsgiver må snarest gi beskjed til Skatteoppkrever når en arbeidstaker slutter. Skatteoppkrever avslutter da utleggstrekket. Oppgjørslister blir sendt ut automatisk, selv om utleggstrekket er avsluttet i terminperioden. For å unngå purring må arbeidsgiver sende inn en nulloppgave for terminperioden den ansatte har sluttet.

Arbeidsgiveren plikter ved hver lønnsutbetaling å gi arbeidstakeren kvittering for foretatt utleggstrekk, jf. skattebetalingsforskriften § 5-10-20 (1). Samlet dokumentasjon for utleggstrekk skal gis arbeidstakeren når utleggstrekket opphører, jf. skattebetalingsforskriften § 5-10-20 (2) siste punktum. Utleggstrekket skal ikke føres på a-meldingen.

Trekkgrunnlaget

Følgende inngår i trekkgrunnlaget:

 • skyldnerens samlede inntekt i perioden trekket pågår

Det kan også tas hensyn til:

 • inntekt som skyldners ektefelle har og
 • inntekt som oppebæres av hjemmeværende barn som lignes under ett med skyldneren

Se sktbf. § 14-4-3 (2).

Utleggstrekk med prosent i lønn eller annen godtgjørelse som kan gjøres til gjenstand for forskuddstrekk:

 • for trekkgrunnlaget gjelder tilsvarende bestemmelsene om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelse og i naturalytelse, se sktbl. § 5-6, 5-7 og 5-8, samt sktbl. § 5-9.
 • bestemmelsene i sktbf. § 5-6-3, § 5-8-1 og § 5-9-10 gjelder også tilsvarende.

Beregningsgrunnlaget skal rundes av nedover til nærmeste hele krone.

Se sktbf. § 14-4-3 (3).

Utleggstrekk i godtgjørelse eller ytelse som ikke kan gjøres til gjenstand for forskuddstrekk, jf. skattebetalingsloven § 14-4 annet ledd bokstav b, foretas utleggstrekket i bruttogodtgjørelsen uten fradrag av noen art.

Se sktbf.§ 14-4-3 (3).

Prioriteringsreglene

Er det gitt pålegg om trekk for flere krav hos samme skyldner, og trekkgrunnlaget ikke er tilstrekkelig til å dekke alle kravene, har kravene etter dekningsloven § 2-8 følgende prioritet:

 1. krav som grunner seg på lovbestemt forsørgelsesplikt (for eksempel barnebidrag, ektefellebidrag),
 2. krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved en straffbar handling,
 3. krav på bøter,
 4. krav på skatt eller offentlig avgift,
 5. andre krav.

Dekningsloven § 2-8 må sammenholdes med trekkprioritetsreglene som fremgår i skattebetalingsforskriften § 14-5-4.

Arbeidsgivers trekkansvar

En arbeidsgiver har det samme ansvaret hvis han unnlater å etterkomme et trekkpålegg, som hvis han unnlater å gjennomføre pliktig forskuddstrekk, jf. skattebetalingsloven § 16-20 (1). Hvis en arbeidsgiver ikke har meldt en ansatt inn i arbeidstakerregisteret, kan arbeidsgiver gjøres ansvarlig for det utleggstrekket som kunne vært foretatt, jf. skattebetalingsloven § 16-20 (2). Arbeidsgiver vil ha et regresskrav overfor den ansatte.

Ved unnlatelse av trekk som ikke skyldes forsømmelse eller mangel på tilbørlig aktsomhet fra arbeidsgiver eller noen i hans tjeneste, har arbeidsgiver likevel ikke ansvar.

Bestemmelser om utleggstrekk er hjemlet i skattebetalingsloven § 14-1 til 14-6 og skattebetalingsforskriften § 14-4-1 til 14-4-3 og 14-5-1 til 14-5-10.

Stikkord: lønn, offentlige pålegg, påleggstrekk, utleggstrekk, arbeidsvederlag, utleggstrekk, påleggstrekk