Avgiftspliktig utleie

Avgiftsfri utleie

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
Kredit
3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Avgiftsfritt utleie gjelder for fartøyer definert i mval. § 6-9 (4).

  • fartøy på minst 15 meter til bruk i utenriks fart
  • fartøy på minst 15 meter til bruk i innenriks fart dersom fartøyet er bestemt for persontransport mot vederlag
  • spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet til havs
  • fartøy på minst ti meter som anskaffes til Forsvaret

Selv om et fartøy er bestemt for personaltransport mot vederlag, skal det tas hensyn til leietakers bruk av fartøyet ved avgjørelse om utleie er avgiftsfritt. F.eks. så er utleie til virksomhet som bruker fartøyet til å transportere egne ansatte til og fra arbeidsstedet avgiftspliktig.

Utleie av fartøy til boligformål (losjiskip o.l.) er ikke avgiftsfritatt. Utleien må tjene samferdselsformål for å være avgiftsfri.

Stikkord: militærbåter, skip, utleiebåter, leasing, ferje