Utleie

Utleie/leasing av elbil

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Merverdiavgiftsfritaket for omsetning av elbiler ble innført i 2001. Fra og med 1. juli 2015 ble fritaket utvidet til også å omfatte leasing av elbiler. Dvs. at leasing av elbil ikke lenger er avgiftsbelagt etter mval. § 3-1, men fritatt etter mval. § 6-7 (1). Det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift på leievederlaget ved leasing av elbil.

Fritaket gjelder kun for kjøretøy som:

Dette innebærer at leasing av hybridbiler faller utenfor fritaket siden slike biler benytter både elektromotor og forbrenningsmotor, mens leasing av hydrogenbiler er omfattet av fritaket.

Skattedirektoratet har i brev av 21. januar 2016 antatt at fritaket også gjelder for store el-busser og tunge el-lastebiler, selv om disse kjøretøyene ikke omfattes av engangsavgiften. I samme brev legger Skattedirektoratet til grunn at fritaket for leasing både omfatter nye og brukte kjøretøyer, mens formidlingsprovisjon som bilforhandler mottar ved formidling av leasingkontrakter for el-biler, faller utenfor fritaket. Se MVA-håndboken § 6-7 Generelt andre avsnitt.

Fritaket for merverdiavgift er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og omfatter omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av bilbatterier til slike kjøretøy. Godkjenningen gjelder ut 2017, og fritaket kan søkes forlenget etter dette.

Avgrensning mot korttidsleie

Finansdepartementet har bestemt at fritaket for leasing skal avgrenses til utleie av kjøretøy hvor leieperioden i henhold til skriftlig avtale er minst 30 dager, se fmva. § 6-7-1. Derfor vil all utleie/leasing av elbiler med en leieperiode på under 30 dager fortsatt være avgiftspliktig.

Dersom en utleiekontrakt avvikles før 30 dager er gått skal utleieforholdet avgiftsberegnes på lik linje med annen elbilutleie hvor avtalt leieperiode er kortere enn 30 dager. Det må derfor skje en etterfølgende avgiftskorrigering.

Tilbakeføring ved salg eller omdisponering

Dersom utleiekjøretøyet selges eller omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett før det har gått fire år etter registreringen, skal tidligere fradragsført inngående merverdiavgift tilbakeføres etter reglene i mval. § 9-6. Se temaet Tilbakeføring av tidligere fradragsført mva.

Avgiftsfritt utleie av utstyr

Som hovedregel gjelder at fritaket for utleie ikke omfatter utstyr, med unntak av batteri, men kun kjøretøy som bruker elektrisitet til framdrift. På samme måte som ved omsetning av elbil kan noe utstyr leies ut avgiftsfritt sammen med elbilen. For omsetning av elbiler har departementet i brev av 26. august 2002 til Toll- og avgiftsdirektoratet uttalt følgende:

"Når det gjelder den nærmere avgrensning av fritaket gir verken ordlyden eller forarbeidene noen direkte veiledning for når "utstyret" ikke lenger er å anse som en selvstendig vare, men som en del av kjøretøyet. Det kan i denne forbindelse tenkes flere mulige momenter ved vurderingen, hvor fysisk, påbudt eller en mer funksjonell tilknytning av "utstyret" til elbilen kan være naturlige momenter. Med funksjonell tilknytning menes at "utstyret" står i rimelig sammenheng med bruken som kjøretøy. F.eks. vil utstyr som jekk, ekstra sett med hjul som leveres sammen med kjøretøyet - og som det ikke betales særskilt vederlag for - omfattes av fritaket. Det må i tvilstilfeller kunne tas hensyn til hva som gir en mest mulig praktikabel regel.

Det er ikke mulig å gi en uttømmende liste over hvilket "utstyr" som må anses som en del av kjøretøyet. Vurderingen må derfor foretas konkret ved at det tas utgangspunkt i de avgrensningskriterier som er nevnt over. Selv om det tas utgangspunkt i disse kriteriene ender en likevel opp i en vurdering av hva som er naturlig eller rimelig at følger med et kjøretøy, hvor det også tas hensyn til hva som er vanlig standard. Det presiseres likevel at vurderingen av "vanlig standard" ikke er avgjørende dersom "utstyret" klart må anses som en del av kjøretøyet. At en kjøper f.eks. velger elbilen levert med spesielle felger - utover vanlig standard - endrer ikke det faktum at disse må anses som en del av kjøretøyet."

Skattedirektoratet antar at samme betraktningsmåte legges til grunn ved avgjørelse om hva som skal anses som omfattet av avgiftsfritaket for leasing av elbil.

Oppsummert må følgende krav være oppfylt for at utleie av utstyret skal omfattes av fritaket:

  • det må foretas en vurdering i hvert enkelt tilfelle om varen kan anses for å være en del av kjøretøyet
  • utstyret må leies ut sammen med kjøretøyet fra samme utleier
  • det må ikke betales særskilt leievederlag for leie av utstyret

Nødvendige omkostninger som er en naturlig del av avtalen inngår i fritaket. Omkostninger som vanligvis ytes som ledd i utleie av kjøretøy, skal behandles avgiftsmessig på samme måte som utleien, forutsatt at omkostningen er direkte knyttet til utleien. Tilleggsytelser som ikke har direkte sammenheng med utleien og som tas inn som en del av leiekontrakten inngår ikke i fritaket. Dette kan f.eks. være redningstjenester, avgifter, avtale om dekkhotell mv.

Stikkord: leiebilfirma, leasing, leie, el-bil

Restkrav utleie