PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie - utstyr

  Utleie av utstyr mellom næringsdrivende som yter helsetjenester

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • K3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Utleie av utstyr og tilgang til pasientportefølje ol. er unntatt fra loven, se mval. § 3-2 (4) og det er ikke rett til fradrag i mva i tråd med mval. § 8-1. Det er 3 forutsetninger som ligger til grunn for unntaket. De er:

  • utleieren er næringsdrivende som tilbyr helsetjenester
  • utleieren er en virksomhet som er eid av næringsdrivende som tilbyr helsetjenester, eller
  • utleieren er en offentlig virksomhet som tilbyr helsetjenester

  Det er en forutsetning at leievederlaget er begrenset i forhold til ordinær utleievirksomhet og krav om at utleier har mer enn 50 % av sine inntekter i omsetning av helsetjenester, se også MVA-håndboken.

  Unntak

  Det foreligger unntak fra hovedregelen i mval. § 3-2 (4) slik at utleie av f.eks. utstyr vil falle inn under mval. § 3-1 og bli avgiftspliktig virksomhet. Dette omfatter blant annet (listen er ikke uttømmende):

  • Utleie av medisinsk utstyr mv. fra ordinære- eller leasingvirksomheter

  Stikkord:

  • røntgenapparater,
  • tannhelsetjenester,
  • tannlegeutstyr,
  • leasing,
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan