PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utsatt skatt

  Utsatt skatt / utsatt skattefordel

  • D8320 Endring i utsatt skatt/skattefordel
  • K2120 Utsatt skatt, brutto

  Utsatt skatt gir uttrykk for den potensielle skatteutbetalingen som virksomheten må ut med hvis den realiserer balansepostene til de balanseførte verdiene.

  Utsatt skatt oppstår der det er ulike vurderings- eller periodiseringsregler regnskapsmessig og skattemessig, og dette medfører at det regnskapsmessige resultatet er høyere enn det skattemessige resultatet. Den regnskapsmessige skattekostnaden for året skal reflektere det regnskapsmessige resultatet justert for eventuelle permanente forskjeller (f.eks ikke fradragsberettigete kostnader). Siden den betalbare skatten som føres i resultatet i finansregnskapet beregnes på grunnlag av skattemessige vurderings- og periodiseringsregler må det derfor også beregnes et utsatt skatt element på differansen mellom de skattemessige og regnskapsmessige vurderings- og periodiseringsregler. Differansen kan skyldes avskrivninger eller nedskrivninger av anleggsmidler, kostnads- og inntektsperiodiseringer, avsetning tap på krav mm.

  Beregning av utsatt skatt

  Beregning av utsatt skatt tar utgangspunkt i midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

  Positive (skatteøkende) midlertidige forskjeller oppstår i tilfeller hvor det skattemessig kan fradragsføres en utgift før den medtas i finansregnskapet (f.eks ved høyere skattemessige avskrivninger enn regnskapsmessige avskrivninger), eller ved at skattemessig inntektsføring utsettes i forhold til behandlingen i regnskapet.

  Negative (skattereduserende) midlertidige forskjeller vil si at det skattemessig innrømmes fradrag senere enn i finansregnskapet (f.eks ikke skattemessig fradrag for avsetninger for tap på krav), eller at skattemessig inntektsføring finner sted tidligere enn i forhold til regnskapet.

  Se mer om dette i «Midlertidige forskjeller».

  Ved bruk av utligningsmetoden * fremkommer netto midlertidige forskjeller som gir grunnlaget for utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er nettostørrelser som skal presenteres netto i balansen.

  Nominell skattesats benyttes som en praktisk tilnærming selv om skatten først skal betales frem i tid. Dette følger av NRS (F) Resultatskatt.

  Det skal foretas full avsetning etter gjeldsmetoden uten diskontering til nåverdi. For konserndannelse som er oppkjøp, og for fusjon og fisjon som er egenkapitaltransaksjoner, er vurdering til nåverdi tillatt.

  Utsatt skatt i resultatregnskapet fremkommer slik:

  Netto utsatt skatt eller skattefordel i balansen ved periodens slutt minus utsatt skatt og utsatt skattefordel på andre midlertidige forskjeller som er kommet til i perioden ved for eksempel oppkjøp, fusjon, fisjon eller ved anvendelse av spesielle skattebestemmelser og som er balanseført direkte, minus utsatt skatt og utsatt skattefordel som for øvrig er ført direkte i balansen, minus netto utsatt skatt eller utsatt skattefordel i balansen ved periodens begynnelse.

  Bokføring

  Dette eksempelet viser en full gjennomgang av beregning og bokføring av utsatt skatt/skattefordel. Utsatt skatt føres etter sammenstillingsprinsippet, jf rskl § 4-1 nr 3 og balanseføres som en avsetning under langsiktig gjeld på konto 2120 Utsatt skatt.

  Bokføringsforslag

  For å gjøre eksempelet så enkelt som mulig er forutsetningen satt til at den eneste forskjellen mellom regnskapsmessige og skattemessig resultat er avskrivninger, dvs ingen permanente forskjeller e.l.

  Det er blitt kjøpt en bil med en kostpris på 400 000. Denne avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan på 8 år regnskapsmessig og etter saldogruppe d skattemessig. I saldogruppe d er avskrivningen på 20% i den aktuelle tidsperioden eksempelet gjelder. Skattesatsen er på 25% gjennom alle årene i eksempelet (merk at skattesatsen er redusert etter dette). Eksempelet viser derfor ikke effekten av endring i skattesats fra et år til et annet, men nærmere omtale av dette er lagt inn i punktet under kalt "Utsatt skatt ved endring av skattesats".

  Årlig inntekt i selskapet er satt til 200 000.

  Følgende opplysninger om avskrivninger, midlertidige forskjeller og utsatt skatt/skattefordel:

  Beløp

  RM-verdi *

  RM avskr

  SM-verdi *

  SM avskr

  Mer- / (mindre)- avskringer

  Midl. forskjeller *

  US / (USF) i balansen

  US kostn / (inntekt)

  Kostpris

  400 000

  400 000

  ÅR 1

  350 000

  50 000

  320 000

  80 000

  30 000

  30 000

  7 500

  7 500

  ÅR 2

  300 000

  50 000

  256 000

  64 000

  14 000

  44 000

  11 000

  3 500

  ÅR 3

  250 000

  50 000

  204 800

  51 200

  1 200

  45 200

  11 200

  300

  ÅR 4

  200 000

  50 000

  163 840

  40 960

  -9 040

  36 160

  9 040

  -2 260

  Ut ifra disse opplysningen kan vi sette opp følgende resultatoppstilling:

  År 1

  Regnskapsmessig resultat

  Skattemessig resultat

  Inntekt

  200 000

  200 000

  Avskrivninger

  50 000

  80 000

  Resultat før skatt

  150 000

  120 000

  Betalbar skatt

  30 000

  30 000

  Endring utsatt skatt

  7 500

  Sum RM skattekostnad

  37 500

  Resultat etter skatt

  112 500

  Betalbar skatt er beregnet med 25% av skattemessig resultat, altså 25% av 120 000. For at den totale skattekostnaden skal reflektere det regnskapsmessige resultatet må det justeres for differansen mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat som ikke skyldes permanente forskjeller. I dette tilfellet er det regnskapsmessige resultatet 30 000 høyere enn det skattemessige resultatet, og skatteeffekten av differansen er (30 000*0,25) = 7 500. 7 500 føres i balansen som en forpliktelse ved årets slutt. Den totale regnskapsmessige skattekostnaden er da (30 000 + 17 500) = 37 500.

  Bokføring av endring utsatt skatt og betalbar skatt:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Bokføring endring utsatt skatt Konto 8320 Endring utsatt skatt/ skattefordel Konto 2120 Utsatt skatt 7 500
  Bokføring betalbar skatt Konto 8300 Betalbar skatt Konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet 30 000

  År 2

  Regnskapsmessig resultat

  Skattemessig resultat

  Inntekt

  200 000

  200 000

  Avskrivninger

  50 000

  64 000

  Resultat før skatt

  150 000

  136 000

  Betalbar skatt

  34 000

  34 000

  Endring utsatt skatt

  3 500

  Sum RM skattekostnad

  37 500

  Resultat etter skatt

  112 500

  Betalbar skatt er 25% av skattemessig resultat, altså 25% av 136 000 kr som er 34 000. Differansen mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat er redusert i forhold til differansen i år 1. Endring i utsatt skatt er 25% av differansen mellom regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger (14 000 * 0,25) = 3 500.

  Bokføring av endring utsatt skatt og betalbar skatt:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Bokføring endring utsatt skatt Konto 8320 Endring utsatt skatt Konto 2120 Utsatt skatt 3 500
  Bokføring betalbar skatt Konto 8300 Betalbar skatt Konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet 34 000

  Beløpet på konto 2120 Utsatt skatt akkumuleres og etter føring av 3 500 kredit på konto 2120 øker beløpet på konto til 11 000. Som en kontroll på akkumulert utsatt skatt i balansen skal dette beløpet være 25% av akkumulerte midlertidige forskjeller. Etter år to så er det akkumulerte midlertidige forskjellene på (30 000 (år1) + 14 000 (år2)) = 44 000. (44 000*0,25)= 11 000.

  År 3

  Regnskapsmessig resultat

  Skattemessig resultat

  Inntekt

  200 000

  200 000

  Avskrivninger

  50 000

  51 800

  Resultat før skatt

  150 000

  148 800

  Betalbar skatt

  37 200

  37 200

  Endringen utsatt skatt

  300

  Sum RM skattekostnad

  37 500

  Resultat etter skatt

  112 500

  Den betalbare skatten er 25% av skattemessig resultat og utgjør 37 200. De regnskapsmessige avskrivninger er 1 200 lavere enn de skattemessige og det gir en økning av utsatt skattp(1 200*0,25) = 300. Skattekostnaden blir (37 200 + 300) = 37 500.

  Bokføring av endring utsatt skatt og betalbar skatt:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Bokføring endring utsatt skatt Konto 8320 Endring utsatt skatt/ skattefordel Konto 2120Utsatt skatt 300
  Bokføring betalbar skatt Konto 8300 Betalbar skatt Konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet 37 200

  I år 3 så blir beløpet på konto 2120 Utsatt skatt redusert med 1 300. Det akkumulerte beløpet på konto 2120 Utsatt skatt blir da på 17 700. De akkumulerte forskjellene i etter år tre (70 000 + 6 000 – 5 200) = 70 800. Utsatt skatt blir (70 800*0,25) = 17 700.

  År 4

  Regnskapsmessig resultat

  Skattemessige resultat

  Inntekt

  200 000

  200 000

  Avskrivninger

  50 000

  40 960

  Resultat før skatt

  150 000

  159 040

  Betalbar skatt

  39 760

  39 760

  Endring utsatt skatt

  -2 260

  Skattekostnad

  37 500

  Resultat etter skatt

  112 500

  I år 4 går de skattemessige avskrivningene fra å være høyere enn de regnskapsmessige avskrivningene til å bli lavere. Det gir en reduksjon i den negative (skatteøkende) midlertidige forskjellen, men siden den midlertidige forskjellen fremdeles er negativ så vil det fortsatt være en utsatt skatt forpliktelse og ikke en fordel. De regnskapsmessige avskrivningene er 9 040 høyere enn de skattemessige, som utgjør en reduksjon i utsatt skatt på (9 040*0,25) = 2 260. Siden de regnskapsmessige avskrivningene er høyest så reduseres den utsatte skatten med 2 260.

  Bokføring av endring utsatt skatt og betalbar skatt:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Bokføring endring utsatt skatt Konto 2120 Utsatt skatt Konto 8320 Endring utsatt skatt/ skattefordel 2 260
  Bokføring betalbar skatt Konto 8300 Betalbar skatt Konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet 39 760

  I år 4 blir beløpet på konto 2120 Utsatt skatt redusert med 2 260. Det akkumulerte beløpet på konto 2120 er nå på 9 040, som er 25% av de akkumulerte midlertidige forskjellene i tabellen øverst i eksempelet (30 000 + 14 000 + 1 200 – 9 040) = 36 160.

  Utsatt skatt for foretak som svarer finansskatt

  Se nærmere om dette i «Finansskatt på alminnelig inntekt -> Utsatt skatt for foretak som svarer finansskatt».

  Stikkord:

  • midlertidige forskjeller,
  • utsatt skatt,
  • utsatt skatt balanseføring,
  • utsatt skattefordel,
  • utsatt skattekostnad,
  • Kostand,
  • kostnad,
  433 1410 104 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan