Utsatt skatt

Konto
2120 Utsatt skatt, brutto
Kredit
8320 Endring i utsatt skatt/skattefordel
Debet
Lønn
FeriepengerSkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningsplikt

Utsatt skatt gir uttrykk for den potensielle skatteutbetalingen som virksomheten må ut med hvis den realiserer balansepostene til de balanseførte verdiene.

Utsatt skatt oppstår der det er ulike vurderings- eller periodiseringsregler regnskapsmessig og skattemessig, og dette medfører at det regnskapsmessige resultatet er høyere enn det skattemessige resultatet. Den regnskapsmessige skattekostnaden for året skal reflektere det regnskapsmessige resultatet justert for eventuelle permanente forskjeller (f.eks ikke fradragsberettigete kostnader). Siden den betalbare skatten som føres i resultatet i finansregnskapet beregnes på grunnlag av skattemessige vurderings- og periodiseringsregler må det derfor også beregnes et utsatt skatt element på differansen mellom de skattemessige og regnskapsmessige vurderings- og periodiseringsregler. Differansen kan skyldes avskrivninger eller nedskrivninger av anleggsmidler, kostnads- og inntektsperiodiseringer, avsetning tap på krav mm.

Beregning av utsatt skatt

Beregning av utsatt skatt tar utgangspunkt i midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Positive (skatteøkende) midlertidige forskjeller oppstår i tilfeller hvor det skattemessig kan fradragsføres en utgift før den medtas i finansregnskapet (f.eks ved høyere skattemessige avskrivninger enn regnskapsmessige avskrivninger), eller ved at skattemessig inntektsføring utsettes i forhold til behandlingen i regnskapet.

Negative (skattereduserende) midlertidige forskjeller vil si at det skattemessig innrømmes fradrag senere enn i finansregnskapet (f.eks ikke skattemessig fradrag for avsetninger for tap på krav), eller at skattemessig inntektsføring finner sted tidligere enn i forhold til regnskapet.

Se mer om dette i «Midlertidige forskjeller».

Ved bruk av utligningsmetoden fremkommer netto midlertidige forskjeller som gir grunnlaget for utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er nettostørrelser som skal presenteres netto i balansen.

Nominell skattesats benyttes som en praktisk tilnærming selv om skatten først skal betales frem i tid. Dette følger av NRS (F) Resultatskatt.

Det skal foretas full avsetning etter gjeldsmetoden uten diskontering til nåverdi. For konserndannelse som er oppkjøp, og for fusjon og fisjon som er egenkapitaltransaksjoner, er vurdering til nåverdi tillatt.

Utsatt skatt i resultatregnskapet fremkommer slik:

Netto utsatt skatt eller skattefordel i balansen ved periodens slutt minus utsatt skatt og utsatt skattefordel på andre midlertidige forskjeller som er kommet til i perioden ved for eksempel oppkjøp, fusjon, fisjon eller ved anvendelse av spesielle skattebestemmelser og som er balanseført direkte, minus utsatt skatt og utsatt skattefordel som for øvrig er ført direkte i balansen, minus netto utsatt skatt eller utsatt skattefordel i balansen ved periodens begynnelse.

Bokføring

Dette eksempelet viser en full gjennomgang av beregning og bokføring av utsatt skatt/skattefordel. Utsatt skatt føres etter sammenstillingsprinsippet, jf rskl § 4-1 nr 3 og balanseføres som en avsetning under langsiktig gjeld på konto 2120 Utsatt skatt.

Bokføringsforslag

Utsatt skatt for foretak som svarer finansskatt

Se nærmere om dette i Utsatt skatt for foretak som svarer finansskatt.

Stikkord: utsatt skatt balanseføring

Utsatt skatt ved endring av skattesats

Utsatt skattefordel