PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utsatt skatt ved endring av skattesats

  Utsatt skatt / utsatt skattefordel

  Ved beregning av utsatt skatteforpliktelse eller utsatt skattefordel skal du bruke den skattesatsen som på balansedagen er fastsatt for fremtidige perioder, jf NRS (F) Resultatskatt punkt 2.2 åttende avsnitt. For regnskapsåret 20XX vil det være skattesatsen for 20XX+1 som skal benyttes. Virkningen av endring i skatteregler og skattestatus inngår i skattekostnaden i den perioden endringen skjer.

  Betalbar skatt og skattefradraget for 20XX beregnes imidlertid med skattesatsen for 20XX.

  Under er et eksempel hvor skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 24 % til 23 % med virkning fra påfølgende år, og det vil derfor være forskjellige skattesatser avhengig av om inntekten/fradraget gjelder regnskapsåret eller det påfølgende året. Inntekt eller fradrag som kommer til beskatning eller til fradrag i det påfølgende året eller senere, slik som utsatt skatt og utsatt skattefordel basert på midlertidige forskjeller i regnskapsåret, skattlegges med 23 %. Betalbar skatt og skattefradrag for regnskapsåret skattlegges med 24%.

  Bokføringsforslag

  For å gjøre eksempelet så enkelt som mulig er forutsetningen satt til at den eneste forskjellen mellom regnskapsmessige og skattemessig resultat er avskrivninger, dvs ingen permanente forskjeller e.l.

  Det er blitt kjøpt en bil med en kostpris på 400 000. Denne avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan på 8 år regnskapsmessig og etter saldogruppe d skattemessig. I saldogruppe d er avskrivningen på 20 %. Skattesatsen er på henholdsvis 24% for regnskapsåret og 23% for det påfølgende året. Se Avskrivninger - saldogrupper.

  Årlig inntekt i selskapet er satt til 200 000.

  Følgende opplysninger om avskrivninger, midlertidige forskjeller og utsatt skatt/skattefordel:

  Beløp RM-verdi RM avskr SM-verdi SM avskr Mer-/ (mindre) avskr Midl. forskjeller US/ (USF) i balansen US kostn/ (inntekt)
  Kostpris 400 000 400 000
  ÅR 1 350 000 50 000 320 000 80 000 30 000 30 000 6 900 6 900

  Ut ifra disse opplysningen kan vi sette opp følgende resultatoppstilling:

  Regnskapsåret:

  Regnskapsmessig resultat Skattemessig resultat
  Inntekt 200 000 200 000
  Avskrivninger 50 000 80 000
  Resultat før skatt 150 000 120 000
  Betalbar skatt 28 800 28 800
  Endring utsatt skatt 6 900
  Sum RM skattekostnad 35 700
  Resultat etter skatt 114 300

  Betalbar skatt er beregnet med 24 % av skattemessig resultat, altså 24 % av 120 000.

  For at den totale skattekostnaden skal reflektere det regnskapsmessige resultatet, må det justeres for differansen mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat som ikke skyldes permanente forskjeller. I dette tilfellet er det regnskapsmessige resultatet 30 000 høyere enn det skattemessige resultatet, og skatteeffekten av differansen er (30 000*0,23 =) 6 900. Siden dette er en fremtidig forpliktelse brukes den fremtidige skattesatsen på 23 %. 6 900 føres i balansen som en forpliktelse ved årets slutt.

  Den totale regnskapsmessige skattekostnaden er da (28 800 + 6 900 =) 35 700

  Bokføring av endring utsatt skatt og betalbar skatt:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Bokføring endring utsatt skatt Konto 8320 Endring utsatt skatt/ skattefordel Konto 2120 Utsatt skatt 6 900
  Bokføring betalbar skatt Konto 8300 Betalbar skatt Konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet 28 800

  Se nærmere om notekrav knyttet til utsatt skatt i Notesjekklisten (GRS).

  Utsatt skatt ved endring av skattesats
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan