PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utsatt skatt ved endring av skattesats

  Utsatt skatt / utsatt skattefordel

  Ved beregning av utsatt skatt eller utsatt skattefordel i balansen anvendes skattereglene på balansedagen. Den skattesatsen som på balansedagen er fastsatt for fremtidige perioder skal brukes i beregningen. Virkningen av endring i skatteregler og skattestatus inngår i skattekostnaden i den perioden endringen skjer.

  Skattesatsen på alminnelig inntekt ble redusert fra 24% til 23% med virkning fra 1.1.2018, og det vil derfor være forskjellige skattesatser avhengig av om inntekten/fradraget gjelder 2017 eller 2018. Inntekt eller fradrag som kommer til beskatning eller til fradrag i 2018 eller senere, slik som utsatt skatt og utsatt skattefordel basert på midlertidige forskjeller i 2017, skattlegges med 23%. Betalbar skatt og skattefradrag for 2017 skattlegges med 24%. I eksemplet nedenfor har vi tatt høyde for dette.

  Bokføringsforslag

  For å gjøre eksempelet så enkelt som mulig er forutsetningen satt til at den eneste forskjellen mellom regnskapsmessige og skattemessig resultat er avskrivninger, dvs ingen permanente forskjeller e.l.

  Det er blitt kjøpt en bil med en kostpris på 400 000. Denne avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan på 8 år regnskapsmessig og etter saldogruppe d skattemessig. I saldogruppe d er avskrivningen på 20%. Skattesatsen er på hhv 24% for 2017 og 23% for 2018. Se «Satser -> Avskrivninger / saldogrupper».

  Årlig inntekt i selskapet er satt til 200 000.

  Følgende opplysninger om avskrivninger, midlertidige forskjeller og utsatt skatt/skattefordel:

  Beløp

  RM-verdi *

  RM avskr

  SM-verdi *

  SM avskr

  Mer-/ (mindre) avskr

  Midl. forskjeller *

  US/ (USF) i balansen

  US kostn/ (inntekt)

  Kostpris

  400 000

  400 000

  ÅR 1 2017

  350 000

  50 000

  320 000

  80 000

  30 000

  30 000

  6 900

  6 900

  Ut ifra disse opplysningen kan vi sette opp følgende resultatoppstilling:

  Regnskapsåret 2017:

  Regnskapsmessig resultat

  Skattemessig resultat

  Inntekt

  200 000

  200 000

  Avskrivninger

  50 000

  80 000

  Resultat før skatt

  150 000

  120 000

  Betalbar skatt

  28 800

  28 800

  Endring utsatt skatt

  6 900

  Sum RM skattekostnad

  35 700

  Resultat etter skatt

  114 300

  Betalbar skatt er beregnet med 24% av skattemessig resultat, altså 24% av 120 000. For at den totale skattekostnaden skal reflektere det regnskapsmessige resultatet, må det justeres for differansen mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat som ikke skyldes permanente forskjeller. I dette tilfellet er det regnskapsmessige resultatet 30 000 høyere enn det skattemessige resultatet, og skatteeffekten av differansen er (30 000*0,23 =) 6 900. Siden dette er en fremtidig forpliktelse brukes den fremtidige skattesatsen på 23 %. 6 900 føres i balansen som en forpliktelse ved årets slutt. Den totale regnskapsmessige skattekostnaden er da (28 800 + 6 900 =) 35 700

  Bokføring av endring utsatt skatt og betalbar skatt:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Bokføring endring utsatt skatt Konto 8320 Endring utsatt skatt/ skattefordel Konto 2120 Utsatt skatt 6 900
  Bokføring betalbar skatt Konto 8300 Betalbar skatt Konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet 28 800

  Det er signalisert at skattesatsen skal reduseres til 22 % i løpet av få år, men det er ikke konkret vedtatt ennå, og det får derfor ikke betydning for 2017-regnskapene.

  Se nærmere om notekrav knyttet til utsatt skatt i «Notesjekklisten (GRS)».

  Utsatt skatt ved endring av skattesats
  429 1402 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan