Utsatt skatt

Utsatt skatt ved endring av skattesats

Ved beregning av utsatt skatteforpliktelse eller utsatt skattefordel skal du bruke den skattesatsen som på balansedagen er fastsatt for fremtidige perioder, jf NRS (F) Resultatskatt punkt 2.2 åttende avsnitt. For regnskapsåret 20XX vil det være skattesatsen for 20XX+1 som skal benyttes. Virkningen av endring i skatteregler og skattestatus inngår i skattekostnaden i den perioden endringen skjer.

Betalbar skatt og skattefradraget for 20XX beregnes imidlertid med skattesatsen for 20XX.

Under er et eksempel hvor skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 24 % til 23 % med virkning fra påfølgende år, og det vil derfor være forskjellige skattesatser avhengig av om inntekten/fradraget gjelder regnskapsåret eller det påfølgende året. Inntekt eller fradrag som kommer til beskatning eller til fradrag i det påfølgende året eller senere, slik som utsatt skatt og utsatt skattefordel basert på midlertidige forskjeller i regnskapsåret, skattlegges med 23 %. Betalbar skatt og skattefradrag for regnskapsåret skattlegges med 24%.

Bokføringsforslag

Se nærmere om notekrav knyttet til utsatt skatt i Notesjekklisten (GRS).

Utsatt skattefordel