PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utsatt skattefordel

  Utsatt skatt / utsatt skattefordel

  • D1070 Utsatt skattefordel, brutto
  • K8320 Endring i utsatt skatt/skattefordel

  Utsatt skattefordel gir uttrykk for den potensielle reduksjonen i betalbar skatt som oppstår ved en realisasjon av balansepostene til balanseførte verdier. Den potensielle reduksjonen oppstår når det skattemessige resultatet er høyere enn det regnskapsmessige.

  Fremførbart underskudd er en typisk utsatt skattefordel. Dersom et foretak har gått med skattemessig underskudd i tidligere inntektsår, kan dette underskuddet fremføres iht reglene i skatteloven § 14-6. Denne fremføringsadgangen innebærer at underskuddet i senere inntektsår kan føres mot eventuelt overskudd og således begrense den skattbare inntekten for det senere regnskapsåret. I tilfeller der utsatt skattefordel er knyttet til underskudd til framføring vil det normalt ikke kunne føres opp utsatt skattefordel før selskapet har begynt å gå med skattemessig overskudd.

  For at et selskap skal kunne balanseføre utsatt skattefordel må det følge generelle vurderingsregler. Dette innebærer at foretaket må sannsynliggjøre en skattepliktig inntekt gjennom inntjening i fremtidige år eller gjennom realistisk skattetilpasning som gjør det mulig å utnytte fordelen.

  Vurderingsregler

  Følgende er eksempler som kan indikere at tilstrekkelig fremtidig skattepliktig inntekt ikke kan oppnås:

  • Foretaket har en lang og konsistent historie med negativ inntjening
  • Foretaket forventer tap i de nærmeste årene
  • Det foreligger usikre negative forhold for foretaket som ikke er avklart ved avleggelse av regnskapet, og som kan medføre negativ inntjening i fremtiden.

  Punktene under er eksempler på forhold som tross av negative forhold, kan indikere tilstekkelig fremtidig skattepliktig inntekt gjennom inntjening:

  • Eksisterende kontrakter eller sikre ordrereserver som basert på foreliggende priser og kostnadsstruktur vil generere skattepliktig inntekt.
  • Foretaker har en lang og konsistent historie med positiv inntjening hvor et eventuelt regnskapsmessig underskudd skyldes uvanlige, ikke regelmessige eller ekstraordinære poster, samtig som det er grunn til å anta at selskapes rammebetingelser ikke vil endre seg innen overskuelig fremtid.
  • Det foreligger vesentlige merverdier i eiendeler og forpliktelser som ved realisering er tilstrekkelig til å realalisere skattefordelen.

  I et skattekonsern, der mor eier 90% eller mer av datter, kan konsernbidrag benyttes til å skape tilstrekkelig inntekt i et konsernselskap slik at mulig skattefordel kan realiseres. Et forventet fremtidige konsernbidrag kan trekkes inn i sansynlighetsvurderingen av fremtidig skattepliktig inntekt.

  Små selskaper

  Små selskaper kan unnlate å balanseføre utsatt skattefordel selv om kravene om balanseføring er oppfylt.

  Bokføring

  Dersom utsatt skattefordel er større enn utsatt skatt, og balanseføring av fordelen kan forsvares, skal netto utsatt skattefordel klassifiseres på egen linje under immaterielle eiendeler i balansen. Konto 1070 Utsatt skattefordel skal da brukes.

  Stikkord:

  • balanseføring av utsatt skattefordel,
  • bokføring utsatt skattefordel,
  • underskudd til fremføring,
  • utsatt skattefordel balanseføring,
  • utsatt skattefordel små foretak,
  • underskot,
  • selskap,
  • bedrift,
  445 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan