Vurderingsregler

I følge lovforarbeidene og NRS (F) Resultatskatt er utsatt skatt eller utsatt skattefordel som hovedregel en nettostørrelse. Etter oppstillingsplanen for balansen skal netto utsatt skatt presenteres som avsetning for forpliktelser, og netto utsatt skattefordel presenteres som immateriell eiendel.

Balanseført utsatt skattefordel er en immateriell eiendel som skal vurderes etter de generelle vurderingsreglene for anleggsmidler, jf. regnskapsloven § 5-3. Endring i f.eks. skattesats vil påvirke størrelsen av utsatt skattefordel og er en estimatendring som skal regnskapsføres i den perioden estimatet endres, jf. regnskapsloven § 4-2, annet ledd og standardens punkt 2.2. Skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som ikke er utlignet, inneholder en mulig skattefordel som må realiseres gjennom inntjening.

For at denne skal balanseføres må foretaket sannsynliggjøre en skattepliktig inntekt gjennom inntjening i fremtidige år, eller vise at man gjennom realistisk skattetilpasning er i stand til å utnytte fordelen.

Følgende er eksempler på forhold som kan indikere at tilstrekkelig fremtidig skattepliktig inntekt ikke kan oppnås:

  1. Foretaket har en lang og konsistent historie med negativ inntjening.
  2. Foretaket forventer tap i de nærmeste årene.
  3. Det foreligger usikre negative forhold for foretaket som ikke er avklart ved avleggelse av regnskapet, og som kan medføre negativ inntjening i fremtiden.

Følgende er eksempler på forhold som på tross av negative forhold kan indikere tilstrekkelig fremtidig skattepliktig inntekt gjennom inntjening:

  1. Eksisterende kontrakter eller sikre ordrereserver som basert på foreliggende priser og kostnadsstruktur vil generere skattepliktig inntekt.
  2. Foretaket har en lang og konsistent historie med positiv inntjening, hvor et evt. regnskapsmessig underskudd skyldes uvanlige, ikke regelmessige eller ekstraordinære poster, samtidig som det er grunn til å anta at selskapets rammebetingelser ikke vil endre seg innen overskuelig fremtid.
  3. Det foreligger vesentlige merverdier i eiendeler og forpliktelser som ved realisering er tilstrekkelig til å realisere skattefordelen.

I et skattekonsern kan konsernbidrag benyttes til å skape tilstrekkelig skattepliktig inntekt i et konsernselskap slik at mulig skattefordel kan realiseres. Forventet fremtidig konsernbidrag kan derfor trekkes inn i sannsynlighetsvurderingen av fremtidig skattepliktig inntekt.

Utgangspunktet for beregning av utsatt skatt eller utsatt skattefordel er midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, samt underskudd til fremføring. Deretter foretas utligning. Skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring utlignes mot skatteøkende midlertidige forskjeller som reverserer innenfor samme tidsrom. Utsatt skatt eller utsatt skattefordel beregnes på nettogrunnlaget etter utligning.

Ved beregning av utsatt skatt eller utsatt skattefordel i balansen anvendes skattereglene på balansedagen, dvs. de skattereglene som ved regnskaps- avleggelsen er vedtatt å gjelde for fremtidige perioder. Tilsvarende hensyntas endringer i skattestatus opp til tidspunktet for regnskapsavleggelsen.

Virkningen av endring i skatteregler og skattestatus inngår i skattekostnaden i perioden.

Utsatt skatt i resultatregnskapet fremkommer slik:

  • Netto utsatt skatt eller skattefordel i balansen ved periodens slutt
  • minus utsatt skatt og skattefordel på andre midlertidige forskjeller som er kommet til i perioden ved for eksempel oppkjøp, fusjon, fisjon eller ved anvendelse av spesielle skattebestemmelser og som er balanseført direkte
  • minus utsatt skatt og utsatt skattefordel som for øvrig er ført direkte i balansen
  • minus netto utsatt skatt eller skattefordel i balansen ved periodens begynnelse.

For noteopplysninger; se avsnittet om skattekostnad senere.

Beregning og bokføring av utsatt skattefordel

Noteopplysninger

Relaterte tema