PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Valutajustering varelager - agio

  Valutajustering varelager

  • D1460 Innkjøpte varer for videresalg
  • K4390 Beholdningsendring

  Regnskap

  Etter rskl. § 5-2 skal varelageret ved vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

  I utgangspunktet skal varekjøpstransaksjoner bokføres til valutakursen på transaksjonstidspunktet etter rskl. § 4-1, dvs. normalt dato på faktura eller tidspunkt for risikoovergang. Er antallet transaksjoner stort, tillates det at det benyttes en gjennomsnittskurs dersom kursen ikke svinger betydelig. Hvis varetilgangene er bokført til gjennomsnittskurs, og dette har medført en for høy eller for lav beholdningsverdi, bør en beregne varelagerets verdi på nytt, og foreta en justering.

  Eksempel årsoppgjørspostering:

  Et selskap har et importert varelager X på 2.5 mnok basert på gjennomsnittskursen gjennom året. Beholdningsverdien basert på måling til transaksjonskurser er estimert til 2.8 mnok. Differansen mellom gjennomsnittskursen og transaksjonskursen indikerer at varelageret er for lavt verdsatt og må justeres opp (inntektsføres) med 300 tnok.

  Bokføring: Beløp:
  Kredit konto 4390 300 000
  Debet konto 1461 300 000

  Skatt

  Valutajusteringsbeløpet inngår også i skattemessig verdi av varelageret.

  Stikkord:

  • valuta,
  • valutajutsering,
  • varebeholdning,
  Valutajustering varelager - agio
  415 1379 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan