PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Valutajustering varelager - disagio

  Valutajustering varelager

  • D4390 Beholdningsendring
  • K1460 Innkjøpte varer for videresalg

  Regnskap

  Etter rskl. § 5-2 skal varelageret ved vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

  I utgangspunktet skal varekjøpstransaksjoner bokføres til valutakursen på transaksjonstidspunktet etter rskl. § 4-1 dvs. normalt dato på faktura eller tidspunkt for risikoovergang. Når antall transaksjoner er stort og kursen svinger betydelig tillates det at det benyttes en gjennomsnittskurs. Hvis en har bokført varetilgangene til gjennomsnittskurs og betalingsdatoens kurs, og dette har medført en for høy eller for lav beholdningsverdi, bør en beregne hva riktig verdi per 31.12 skal være, og foreta en justering.

  Eksempel årsoppgjørspostering:

  Et selskap har et importert varelager X på 2.5 mnok basert på gjennomsnittskursen gjennom året. Beholdningsverdien basert på måling til transaksjonskurser er estimert til 2.2 mnok. Differansen mellom gjennomsnittskursen og transaksjonskursen indikerer at varelageret er for høyt verdsatt og må justeres ned (kostnadsføres) med 300 tnok.

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 4390 300 000
  Kredit konto 1461 300 000

  Skatt

  Valutajusteringsbeløpet inngår også i skattemessig verdi av varelageret.

  Stikkord:

  • valuta,
  • valutajustering,
  • varebeholdning,
  Valutajustering varelager - disagio
  427 1400 98 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan