PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Egentilvirkede varer

  Varelager og ukurans

  Regnskap

  Det fremgår av regnskapslovens § 5-2 at omløpsmidler, herunder varelager, skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp). Virkelig verdi for egentilvirkede varer operasjonaliseres som estimert salgsverdi etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget (netto salgsverdi). Estimater på netto salgsverdi baseres på de mest pålitelige opplysningene om forhold på balansedagen som foreligger når estimatene foretas, om hva varene forventes å innbringe. Dersom det foreligger salgskontrakter som gjelder varer på balansedagen, skal salgskontrakten legges til grunn for beregning av disse varenes virkelige verdi. Beløpet som utgjør den konkrete nedskrivningen er i kolonnen "Ukurans".

  Se også «Varer».

  Konteringsforslag

  Varekategori

  (Tall i 1.000)

  Anskaffelseskost / Skattemessig verdi Ukurans Regnskapsmessig verdi
  ÅR 1:
  Ferdige egentilvirkede varer 400 000 30 000 370 000
  ÅR 2:
  Ferdige egentilvirkede varer 200 000 20 000 180 000

  Det forutsettes at selskapet starter i år 1 og alle varekostnader kun resultatføres løpende. Man kan føre endringen i varelager og ukurans etter brutto- eller nettometoden.

  År 1

  I år 1 vil føringen uavhengig av valg av metode bli identisk. Varelageret av ferdig egentilvirkede varer har økt med NOK 400 000 og har en ukurans på NOK 30 000. Følgende føringer må foretas for å få utgående saldo i år 1:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Økning egentilvirkede varer Konto 144x Kr 400 000
  Beholdningsendring egentilvirkede varer Konto 4290 Kr 400 000
  UB ukurans avsetning egentilvirkede varer Konto 1442 Kr 30 000
  Endring urealisert ukurans egentilvirkede varer Konto 4291 Kr 30 000

  År 2

  I år 2 vil føringene være forskjellig i forhold til valg av metode, men effekten på regnskapet er den samme.

  Nettometoden

  Metoden innebærer at saldo på konto ikke blir tilbakeført ved regnskapsårets begynnelse, men endringene på konto pluss IB egentilvirkede varer vil utgjøre saldoen ved årets slutt. Fra år 1 til år 2 har lageret blitt redusert med NOK 200 000 til NOK 200 000 og ukuransen har blitt redusert med NOK 10 000 til NOK 20 000.Følgende føringer må til for å få UB saldo i år 2:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Nedgang egentilvirkede varer Konto 144x Kr 200 000
  Beholdningsendring egentilvirkede varer Konto 4290 Kr 200 000
  Endring ukurans avsetning egentilvirkede varer Konto 1442 Kr 10 000
  Endring urealisert ukurans egentilvirkede varer Konto 4291 Kr 10 000

  Bruttometoden

  Metoden innebærer at IB saldo tilbakeføres og den nye saldo føres inn (ikke kun endringen slik som under nettometoden) på konto. Fra år 1 til år 2 har lageret blitt redusert til NOK 200 000 og ukuransen har blitt redusert til NOK 20 000. Følgende føringer må til for å få UB saldo i år 2:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Tilbakeføring av IB egentilvirkede varer Konto 144x Kr 400 000
  UB egentilvirkede varer Konto 144x Kr 200 000
  Beholdningsendring egentilvirkede varer Konto 4290 Kr 200 000
  Tilbakeføring av IB ukurans avsetning egentilvirkede varer Konto 1442 Kr 30 000
  UB ukurans avsetning egentilvirkede varer Konto 1442 Kr 20 000
  Endring urealisert ukurans egentilvirkede varer Konto 4291 Kr 10 000

  Skatt

  Se steget "Ukurans i ligningspapirene" for skattemessig behandling.

  Stikkord:

  • varebeholdning,
  • ukurrans,
  Egentilvirkede varer
  329 1232 91 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan