PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Generelt om ukurans varelager

  Varelager og ukurans

  Begrepet ukurans benyttes om produkter som av ulike årsaker, ikke kan selges til ordinær pris eller anvendes til sitt opprinnelige formål. Varen kan være utdatert, i stykker etc. Ukurans kan skyldes skifte i mote, konkurranse med nye varer som bedre dekker samme behov, teknologisk utdatering, generelt nedsatt kjøpekraft hos vedkommende kundegrupper o.l.

  Regnskapsmessig

  Definisjonen av ukurans i varelager kan utledes fra rskl. § 5-2 og NRS 1 Varer. Det fremgår av rskl. § 5-2 at omløpsmidler, herunder varelager, skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, (laveste verdis prinsipp). I NRS 1.3.2 defineres virkelig verdi. Virkelig verdi operasjonaliseres som estimert salgsverdi etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget (netto salgsverdi). Estimater på netto salgsverdi baseres på de mest pålitelige opplysningene om forhold på balansedagen og hva varene forventes å innbringe. Dersom det foreligger salgskontrakter som gjelder varer på balansedagen, skal salgskontrakten legges til grunn for beregning av disse varenes virkelige verdi.

  For råvarer og varer under tilvirkning er det ferdigstillelse som er det normale å legge til grunn for beregning av virkelig verdi. Virkelig verdi beregnes ved å ta utgangspunkt i salgsverdien for ferdig tilvirkede varer. Denne reduseres med beregnede gjenstående variable og faste tilvirkningskostnader og beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget. I tilfeller med særlig lang produksjonstid er virkelig verdi nåverdien av fremtidig salgsverdi. Råvarer og annet produksjonsmateriell som holdes for bruk i produksjonen av varer, nedskrives ikke til en lavere verdi enn anskaffelseskost dersom ferdigvarene de skal inngå i forventes å bli solgt for en pris som tilsvarer eller overstiger anskaffelseskost. Dersom en nedgang i råvareprisene tyder på at anskaffelseskost for ferdigvarene vil overstige netto salgsverdi, nedskrives imidlertid råvarene til netto salgsverdi.

  En ny vurdering av netto salgsverdi foretas i hver etterfølgende periode.

  Setter vi at AK står for anskaffelseskost, SP for netto salgspris ekskl. mva og SK for nødvendige salgs- og markedsføringskostnader for å få solgt varen mv., får vi følgende:

  Hvis (SP-SK) < AK, er forskjellen ukurans, dvs. det beløpet som den virkelige verdien er lavere enn anskaffelseskostnaden.

  (SP - SK) = virkelig verdi

  og

  AK - (SP - SK) = ukurans

  Summen av alle slike forskjeller for hele varelageret (alle varelinjene) utgjør det beløpet som varelageret må nedskrives med, eventuelt fordelt på de ulike varekategorier som:

  • handelsvarer
  • råvarer
  • egenproduserte varer i arbeid
  • innkjøpte halvfabrikata
  • ferdig tilvirkede varer

  Se i «Porteføljeprinsippet -> Porteføljevurdering varer» for omtale av vurderingsenheten og tilordning av anskaffelseskost

  Skattemessig

  Bestemmelsene om hvorledes varelager skal vurderes skattemessig finnes i sktl. § 14-5 (2) bokstavene a, b og c. Alle varer på lager vurderes slik:

  • innkjøpte varer settes til anskaffelsesverdi, og
  • varer tilvirket av skattyter settes til faktisk tilvirkningsverdi (dvs. kostpris for råstoff, halvfabrikata, hjelpestoff og produksjonslønn)

  Ved bestemmelse av faktisk anskaffelsesverdi/tilvirkningsverdi for varer som ikke kan individualiseres, anses varer som er ervervet først å være realisert først (FIFU-prinsippet). Det er ikke anledning til å vurdere varer til gjenanskaffelsesverdi eller nedskrive varer for ukurans, prisfallsrisiko mv. med virkning for fastsettingen (tidl. ligningen). Dette gjelder selv om varen anses uselgelig, såfremt skatteyter fremdeles eier den. Med andre ord så får skatteyter først skattemessig fradrag for verdien av ukurante varer det året varen realiseres enten ved salg eller at den kasseres.

  Stikkord:

  • destruere,
  • destruering,
  • kaste,
  • makulere,
  • nedskriving varebeholdning,
  • nedskriving varelager,
  • nedskrivning varer,
  • ukurans,
  • ukurante varer,
  • varelager,
  • varelagervurdering,
  • varebeholdning,
  • ukurrans,
  Generelt om ukurans varelager
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan