PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Innkjøpte varer for videresalg

  Varelager og ukurans

  • D4391 Urealisert ukurans innkjøpte varer for videresalg
  • K4390 Beholdningsendring

  Regnskap

  Det fremgår av regnskapslovens § 5-2 at omløpsmidler, herunder varelager, skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp). Virkelig verdi for innkjøpte varer for videresalg operasjonaliseres som estimert salgsverdi etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget (netto salgsverdi). Estimater på netto salgsverdi baseres på de mest pålitelige opplysningene om forhold på balansedagen som foreligger når estimatene foretas, om hva varene forventes å innbringe. Dersom det foreligger salgskontrakter som gjelder varer på balansedagen, skal salgskontrakten legges til grunn for beregning av disse varenes virkelige verdi. Beløpet som utgjør den konkrete nedskrivningen er i kolonnen "ukurans".

  Konteringsforslag

  Varekategori

  (Tall i 1.000)

  Anskaffelseskost / Skattemessig verdi Ukurans Regnskapsmessig verdi
  ÅR 1:
  Innkjøpte varer for videresalg 200 000 10 000 190 000
  ÅR 2:
  Innkjøpte varer for videresalg 500 000 40 000 460 000

  Det forutsettes at selskapet starter i år 1 og alle varekostnader kun resultatføres løpende. Man kan føre endringen i varelager og ukurans etter brutto- eller nettometoden.

  År 1

  I år 1 vil føringen uavhengig av valg av metode bli identisk. Varelageret av innkjøpte varer for videresalg har økt med NOK 200 000 og har en ukurans på NOK 10 000. Følgende føringer må foretas for å få utgående saldo i år 1:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  UB Innkjøpte varer for videresalg Konto 146x Kr 200 000
  Beholdningsendring innkjøpte varer for videresalg Konto 4390 Kr 200 000
  UB ukurans avsetning innkjøpte varer for videresalg Konto 1462 Kr 10 000
  Endring urealisert ukurans innkjøpte varer for videresalg Konto 4391 Kr 10 000

  År 2

  I år 2 vil føringene være forskjellig i forhold til valg av metode, men effekten på regnskapet er den samme.

  Nettometoden

  Metoden innebærer at saldo på konto ikke blir tilbakeført ved regnskapsårets begynnelse, men endringene på konto pluss IB innkjøpte varer for videresalg vil utgjøre saldoen ved årets slutt. Fra år 1 til år 2 har lageret økt med NOK 300 000 til NOK 500 000 og ukuransen har økt med NOK 30 000 til NOK 40 000. Følgende føringer må til for å få UB saldo i år 2:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Økning innkjøpte varer for videresalg Konto 146x Kr 300 000
  Beholdningsendring innkjøpte varer for videresalg Konto 4390 Kr 300 000
  Endring ukurans avsetning innkjøpte varer for videresalg Konto 1462 Kr 30 000
  Endring urealisert ukurans innkjøpte varer for videresalg Konto 4391 Kr 30 000


  Bruttometoden

  Metoden innebærer at IB saldo tilbakeføres og den nye saldo føres inn (ikke kun endringen slik som under nettometoden) på konto. Fra år 1 til år 2 har lageret økt til NOK 500 000 og ukuransen har økt til NOK 40 000. Følgende føringer må til for å få UB saldo i år 2:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Tilbakeføring av IB innkjøpte varer for videresalg Konto 146x Kr 200 000
  UB innkjøpte varer for videresalg Konto 146x Kr 500 000
  Beholdningsendring innkjøpte varer for videresalg Konto 4390 Kr 300 000
  Tilbakeføring av IB Ukurans avsetning innkjøpte varer for videresalg Konto 1462 Kr 10 000
  UB ukurans avsetning innkjøpte varer for videresalg Konto 1462 Kr 40 000
  Endring urealisert ukurans innkjøpte varer for videresalg Konto 4391 Kr 30 000

  Skatt

  Se steget "Ukurans i ligningspapirene" for skattemessig behandling.

  Stikkord:

  • beholdningsendring,
  • endring varelager,
  • korrigere varetelling,
  • lagerendring,
  • lagerføring,
  • nedskrivning varer,
  • reduksjon varelager,
  • ukurans,
  • ukurante varer,
  • varebeholdningsendring,
  • varelager,
  • varelagervurdering,
  • vareopptelling,
  • lagertelling,
  • varebeholdning,
  • ukurrans,
  • salg,
  • ks,
  • kjøp,
  Innkjøpte varer for videresalg
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan