PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av varer

  Varelager og ukurans

  • D4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy avgiftssats
  • D4390 Beholdningsendring

  Regnskap

  Kjøp av varer resultatføres løpende igjennom året. Se nærmere i «Varer - regnskapsmessig behandling» for innholdet i anskaffelseskostnad og beregning av periodens kostnad.

  Varebeholdningen må telles minimum en gang i året hvor både den regnskapsmessige og skattemessige verdien av varelageret skal fremgå, se bff. § 6-1 og «Varetelling». Varetellingen skjer som regel rett før regnskapsårets slutt. Varelageret vurderes da til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi, se rskl. § 5-2.

  Unntak

  Bokføringspliktige med begrenset regnskapsplikt etter bfl. § 2 (2) behøver kun å opplyse om den skattemessige verdien av varelageret.

  Stikkord:

  • varebeholdning,
  • ukurrans,
  • kjøp,
  331 1235 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan