PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Råvarer og halvfabrikata

  Varelager og ukurans

  Regnskap

  Det fremgår av rskl. § 5-2 at omløpsmidler, herunder varelager, skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp). Virkelig verdi for råvarer og halvfabrikata beregnes ved å ta utgangspunkt i salgsverdien for ferdig tilvirkede varer. Denne reduseres med beregnede gjenstående variable og faste tilvirkningskostnader og beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget. I tilfeller med særlig lang produksjonstid er virkelig verdi nåverdien av fremtidig salgsverdi. Råvarer og annet produksjonsmateriell som holdes for bruk i produksjonen av varer, nedskrives ikke til en lavere verdi enn anskaffelseskost dersom ferdigvarene de skal inngå i forventes å bli solgt for en pris som tilsvarer eller overstiger anskaffelseskost. Dersom en nedgang i råvareprisene tyder på at anskaffelseskost for ferdigvarene vil overstige netto salgsverdi, nedskrives imidlertid råvarene til netto salgsverdi. Beløpet som utgjør den konkrete nedskrivningen er i kolonnen "ukurans".

  Konteringsforslag

  Varekategori

  (Tall i 1.000)

  Anskaffelseskost / Skattemessig verdi Ukurans Regnskapsmessig verdi
  ÅR 1:
  Råvarer og halvfabrikata 100 000 5 000 95 000
  ÅR 2:
  Råvarer og halvfabrikata 300 000 15 000 285 000

  Det forutsettes at selskapet starter i år 1 og alle varekostnader kun resultatføres løpende. Man kan føre endringen i varelager og ukurans etter brutto- eller nettometoden.

  År 1

  I år 1 vil føringen uavhengig av valg av metode bli identisk. Varelageret av råvarer og halvfabrikata har økt med NOK 100 000 og har en ukurans på NOK 5 000. Følgende føringer må foretas for å få utgående saldo i år 1:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  UB råvarer og halvfabrikata Konto 140x Kr 100 000
  Beholdningsendring råvarer og halvfabrikata Konto 4090 Kr 100 000
  UB ukurans avsetning råvarer og halvfabrikata Konto 1402 Kr 5 000
  Endring urealisert ukurans råvarer og halvfabrikata Konto 4091 Kr 5 000

  År 2

  I år 2 vil føringene være forskjellig i forhold til valg av metode, men effekten på regnskapet er den samme.

  Nettometoden

  Metoden innebærer at saldo på konto ikke blir tilbakeført ved regnskapsårets begynnelse, men endringene på konto pluss IB råvarer og halvfabrikata vil utgjøre saldoen ved årets slutt. Fra år 1 til år 2 har lageret økt med NOK 200 000 til NOK 300 000 og ukuransen har økt med NOK 10 000 til NOK 15 000. Følgende føringer må til for å få UB saldo i år 2:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Økning råvarer og halvfabrikata Konto 140x Kr 200 000
  Beholdningsendring råvarer og halvfabrikata Konto 4090 Kr 200 000
  Endring ukurans avsetning råvarer og halvfabrikata Konto 1402 Kr 10 000
  Endring urealisert ukurans råvarer og halvfabrikata Konto 4091 Kr 10 000

  Bruttometoden

  Metoden innebærer at IB saldo tilbakeføres og den nye saldoen føres inn (ikke kun endringen slik som under nettometoden) på konto. Fra år 1 til år 2 har lageret økt til NOK 300 000 og ukuransen har økt til NOK 15 000. Følgende føringer må til for å få UB saldo i år 2:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Tilbakeføring av IB råvarer og halvfabrikater Konto 140x Kr 100 000
  UB råvarer og halvfabrikater Konto 140x Kr 300 000
  Beholdningsendring råvarer og halvfabrikata Konto 4090 Kr 200 000
  Tilbakeføring av IB Ukurans avsetning Konto 1402 Kr 5 000
  UB ukurans avsetning råvarer og halvfabrikater Konto 1402 Kr 15 000
  Endring urealisert ukurans råvarer og halvfabrikata Konto 4091 Kr 10 000

  Skatt

  Se steget "Ukurans i ligningspapirene" for skattemessig behandling.

  Stikkord:

  • korrigere varetelling,
  • nedskrivning varer,
  • råvarelager,
  • ukurans,
  • ukurante varer,
  • varelager,
  • varelagervurdering,
  • vareopptelling,
  • lagertelling,
  • varebeholdning,
  • ukurrans,
  Råvarer og halvfabrikata
  329 1232 91 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan