PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Ukurans i ligningspapirene

  Varelager og ukurans

  Hvis det er foretatt en regnskapsmessig nedskrivning for ukurans må denne nedskrivningen reverseres ved utarbeidelse av fastsettingspapirene for å beregne riktig alminnelig inntekt iht. skattereglene. Justering må til siden det ikke gis skattemessig fradrag for ukuransnedskrivning. Ukuransbeløpet / beløpene dersom det er ukurans vedrørende de ulike varekategoriene utgjør en midlertidig forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi av varelageret.

  På næringsoppgaven side 1, postene nr. 0110 til 0160, føres hhv. regnskapsmessig nettoverdier etter ukuransnedskrivningen(e) og de skattemessige verdiene i egne kolonner fordelt på de ulike varekategorier. I post 0170 på næringsoppgaven side 1 summeres hhv. de regnskapsmessige- og skattemessige verdiene av varelageret, og total midlertidig forskjell fremkommer. Regnskapsmessige og skattemessige verdier skal angis for foregående og inneværende år.

  Beregnede totale midlertidige forskjeller av varelageret på side 1 i næringsoppgaven overføres til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, i hhv. postene nr. 31 og 32 for hvert år (IB og UB). Forskjellen fra næringsoppgaven side 1 gjentas som forskjellen mellom verdien i hhv. post 31 og 32, og fremkommer i post nr. 33. Endringen i den midlertidige forskjellen vises i kolonne 3 i forskjellsskjemaet, og blir overført næringsoppgaven side 4 som en reversering/endring i ukuransnedskrivningen som har påvirket det regnskapsmessige resultatet.

  Regnskapsmessige verdier av varelageret vises i hhv. post 1400 og 1490 på næringsoppgaven (NO) side 3 (balansen).

  Eksempel

  En bedrift har følgende sammensetning av varetyper og hhv. regnskapsmessige og skattemessige verdier i år 1 og 2.

  Varekategori

  (Tall i 1.000)

  Anskaffelseskost / Skattemessig verdi Nedskrivning for ukurans Regnskapsmessig verdi Post nr. på Næringsoppgaven side 1
  ÅR 1:
  Råvarer og halvfabrikata 100 000 5 000 95 000 0110
  Varer under tilvirkning 300 000 25 000 275 000 0120
  Ferdige egentilvirkede varer 400 000 30 000 370 000 0130
  Innkjøpte varer for videresalg 200 000 10 000 190 000 0140
  Sum verdi av varelager 1 000 000 70 000 930 000 0170
  ÅR 2:
  Råvarer og halvfabrikata 300 000 15 000 285 000 0110
  Varer under tilvirkning 100 000 15 000 85 000 0120
  Ferdige egentilvirkede varer 200 000 20 000 180 000 0130
  Innkjøpte varer for videresalg 500 000 40 000 460 000 0140
  Sum verdi av varelager 1 100 000 90 000 1 010 000 0170

  I næringsoppgaven (Skjema RF-1167B) på side 3 post 1400 (eventuelt 1490 i tilfelle biologiske varer, fisk etc.) vil det i år 1 stå 930 000 og i år 2 stå 1 010 000.

  I "Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier" (forskjellsskjema) (Skjema RF-1217B) blir beløpene følgende:

  RF-1217 Forskjellsskjema År 1 År 2 Endring
  Post 31 Regnskapsmessig verdi 930 000 1 010 000 - 80 000
  Post 32 Skattemessig verdi - 1 000 000 - 1 100 000 100 000
  Post 33 Forskjeller/endring - 70 000 - 90 000 20 000

  Hvis det ikke er andre midlertidige forskjeller vil endringen for ukuransnedskrivningen utgjøre totale endringer i post 100 på RF-1217. Denne verdien tilbakeføres i post nr. 0670 (tillegg i næringsinntekt) på NO side 4. Hvis ukuransnedskrivningen går ned fra år 1 til år 2 vil endringen i kolonne 3 være negativ. Denne føres da i post 0870 (Fradrag i næringsinntekt) på NO side 4.

  Stikkord:

  • nedskriving varelager,
  • nedskrivning varer,
  • ukurans,
  • ukurante varer,
  • varelager,
  • varelagervurdering,
  • varebeholdning,
  • ukurrans,
  Ukurans i ligningspapirene
  329 1232 91 75 719

  Kontering

  Satser

  Kontoplan