PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Varer under tilvirkning

  Varelager og ukurans

  • D4191 Urealisert ukurans varer under tilvirkning
  • K4190 Beholdningsendring

  Regnskap

  Det fremgår av rskl. § 5-2 at omløpsmidler, herunder varelager, skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp). Virkelig verdi av varer under tilvirkning beregnes ved å ta utgangspunkt i salgsverdien for ferdig tilvirkede varer. Denne reduseres med beregnede gjenstående variable og faste tilvirkningskostnader og beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget. I tilfeller med særlig lang produksjonstid er virkelig verdi nåverdien av fremtidig salgsverdi. Råvarer og annet produksjonsmateriell som holdes for bruk i produksjonen av varer, nedskrives ikke til en lavere verdi enn anskaffelseskost dersom ferdigvarene de skal inngå i forventes å bli solgt for en pris som tilsvarer eller overstiger anskaffelseskost. Dersom en nedgang i råvareprisene tyder på at anskaffelseskost for ferdigvarene vil overstige netto salgsverdi, nedskrives imidlertid råvarene til netto salgsverdi. Beløpet som utgjør den konkrete nedskrivningen er i kolonnen "ukurans".

  Konteringsforslag

  Varekategori

  (Tall i 1.000)

  Anskaffelseskost / Skattemessig verdi Ukurans Regnskapsmessig verdi
  ÅR 1:
  Varer under tilvirkning 300 000 25 000 275 000
  ÅR 2:
  Varer under tilvirkning 100 000 15 000 85 000

  Det forutsettes at selskapet starter i år 1 og alle varekostnader kun resultatføres løpende. Man kan føre endringen i varelager og ukurans etter brutto- eller nettometoden.

  År 1

  I år 1 vil føringen uavhengig av valg av metode bli identisk. Varelageret av varer under tilvirkning har økt med NOK 300 000 og har en ukurans på NOK 25 000. Følgende føringer må foretas for å få utgående saldo i år 1:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  UB varer under tilvirkning Konto 142x Kr 300 000
  Beholdningsendring varer under tilvirkning Konto 4190 Kr 300 000
  UB ukurans avsetning varer under tilvirkning Konto 1421 Kr 25 000
  Endring urealisert ukurans varer under tilvirkning Konto 4191 Kr 25 000

  År 2

  I år 2 vil føringene være forskjellig i forhold til valg av metode, men effekten på regnskapet er den samme.

  Nettometoden

  Metoden innebærer at saldo på konto ikke blir tilbakeført ved regnskapsårets begynnelse, men endringene på konto pluss IB varer under tilvirkning vil utgjøre saldoen ved årets slutt. Fra år 1 til år 2 har lageret blitt redusert med NOK 200 000 til NOK 100 000 og ukuransen har blitt redusert med NOK 10 000 til NOK 15 000. Følgende føringer må til for å få UB saldo i år 2:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Nedgang varer under tilvirkning Konto 142x Kr 200 000
  Beholdningsendring varer under tilvirkning Konto 4190 Kr 200 000
  Endring ukurans avsetning varer under tilvirkning Konto 1421 Kr 10 000
  Endring urealisert ukurans varer under tilvirkning Konto 4191 Kr 10 000

  Bruttometoden

  Metoden innebærer at IB saldo tilbakeføres og den nye saldo føres inn (ikke kun endringen slik som under nettometoden) på konto. Fra år 1 til år 2 har lageret blitt redusert til NOK 100 000 og ukuransen har blitt redusert til NOK 15 000. Følgende føringer må til for å få UB saldo i år 2:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Tilbakeføring av IB varer under tilvirkning Konto 142x Kr 300 000
  UB varer under tilvirkning Konto 142x Kr 100 000
  Beholdningsendring varer under tilvirkning Konto 4190 Kr 200 000
  Tilbakeføring av IB Ukurans avsetning Konto 1421 Kr 25 000
  UB ukurans avsetning varer under tilvirkning Konto 1421 Kr 15 000
  Endring urealisert ukurans varer under tilvirkning Konto 4191 Kr 10 000

  Skatt

  Se steget "Ukurans i ligningspapirene" for skattemessig behandling.

  Stikkord:

  • korrigere varetelling,
  • nedskrivning varer,
  • ukurans,
  • ukurante varer,
  • varelager,
  • varelagervurdering,
  • vareopptelling,
  • lagertelling,
  • varebeholdning,
  • ukurrans,
  Varer under tilvirkning
  331 1235 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan