Formål med varetelling

Hyppighet

Dokumentasjon

Tellerutiner

En telleinstruks bør på generelt grunnlag omtale foretakets kontrollaktiviteter.

Eksempler på kontrollaktiviteter:

 • forhåndsnummerering av lagerlister
 • innsamling av benyttede lagerlister
 • opptelling av ubenyttede lagerlister
 • rutiner for telling
 • kontrolltelling
 • avviksanalyser
 • fremgangsmåte for nøyaktig identifisering av fullføringsgrad på varer i arbeid,
 • varer med lav omløpshastighet
 • foreldede eller ødelagte varer
 • varer eid av tredjemann, for eksempel i kommisjon.

Foretaket bør etablere blant annet følgende rutiner:

 • Rutiner for kontrolltellinger (eventuelt på stikkprøvebasis), og de bør bli foretatt av personer uavhengig fra dem som foretok den første tellingen.
 • Rutiner som sikrer at varer som ikke tilhører foretaket ikke omfattes som en del av telleresultatene.
 • Rutiner som sikrer at varer ikke blir telt to eller flere ganger, eller at noen varer ikke blir opptelt. Som eksempler kan nevnes bruk av tellemerker eller elektronisk registrering av telte varer.
 • Rutiner for fastsettelse av kvantum for varer hvis kvantum fastsettes ved bruk av estimater.
Stikkord: vareopptelling, lagertelling

Hvilke varer skal telles?