Definisjon av velferdstiltak

Velferdstiltak i skattelovens forstand er tiltak som:

  • henvender seg innad til de personer som er knyttet til foretaket/bedriften og
  • har til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen og tilknytning til den, oftest i form av fellesarrangement.

Fordel i form av velferdstiltak i arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig inntekt for den ansatte, se sktl. § 5-1, jf. sktl. §§ 5-10 a og 5-12. Ytelsen er skattepliktig hos den ansatte, selv om ytelsen tilfaller f.eks. den ansattes ektefelle.

For rimelig velferdstiltak som tilbys alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften, er det imidlertid på bestemte vilkår gitt unntak fra skatteplikten, jf. sktl. § 5-15 (2) og FSFIN § 5-15-5 (1), se under.

Skattefritak for rimelige velferdstiltak

Ikke rimelige velferdstiltak eller tiltak som ikke er velferdstiltak i skattelovens forstand