Definisjon av velferdstiltak

Skattefritak for rimelige velferdstiltak

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Vilkår for skattefritak

Ansattes fordel ved et tiltak i arbeidsforhold kan være skattefri dersom alle følgende vilkår er oppfylt:

 • tiltaket kan karakteriseres som et velferdstiltak i skattelovens forstand, se definisjon av velferdstiltak,
 • ytelsen består av en naturalytelse,
 • tiltaket er rimelig, se rimeligsvurdering, og
 • tiltaket er for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften. Dette innebærer imidlertid ikke at alle ansatte i bedriften må tilbys et velferdstiltak av samme type på samme tidspunkt, men det forutsettes at tiltakene er noenlunde likeverdige.

Består et tiltak av flere ytelser, f.eks. teaterbesøk kombinert med julebord, må hver av ytelsene vurderes separat i forhold til disse reglene. Deretter må det vurderes om summen av alle ytelser som inngår i kombinasjonen er rimelig.

Rimelighetsvurdering

Ved vurderingen av om velferdstiltaket er rimelig må en bl.a. legge vekt på:

 • om velferdstiltaket er vanlig i arbeidslivet,
 • verdien av det enkelte velferdstiltak. Ved vurderingen i den forbindelse skal en i forhold til eventuell reise og losji legge til grunn bruttoverdi, uten reduksjon for ansattes egenbetaling, og
 • om summen av de enkelte velferdstiltak i året som tilflyter en skattyter/som ytes fra en arbeidsgiver er av mindre økonomisk verdi.

Hvem kan få skattefritak for velferdstiltak

Skattefritaket omfatter:
 • alle ansatte i bedriften (fulltid-, deltid-, korttidsansatte)
 • aksjonær i aksjeselskap når vedkommende arbeider i selskapet
 • styremedlemmer

Se FSSD § 6-21-3. Den valgte revisor og aksjonær som ikke jobber i bedriften vil falle utenfor skattefritaket for velferdstiltak selv om de anses for knyttet til bedriften etter reglene om representasjon. Personer som ikke er ansatt i bedriften, men jobber på langvarig oppdrag, kan delta på velferdstiltak på samme vilkår som egen ansatte dersom det er avtalt i oppdragsavtalen, se punktet Generelt om representasjon i Skatte-ABC.

Skattefritaket omfatter ikke foretak:
 • uten ansatte
 • med en eller flere ansatte som til sammen ikke har arbeidstid og lønn som tilsvarer én full stilling i foretaket
 • som eies av én person evt. sammen med samboer/ektefelle der det kun er ansatte i nær familiemessig tilknytning (ektefelle/samboer og familiemedlemmer i rett opp- og nedadstigende linje). For at skattefritaket skal gjelde må foretaket ha andre ansatte som til sammen må fyller én full stilling

Eksempler på velferdstiltak i skattelovens forstand

 • Bedriftshytte
 • Avis, se Skatte-ABC
 • Bedriftsidrett, anlegg av idrettsplass for de ansatte, helsestudio, treningssentre mv., se Trening i bedriften
 • Bedriftskantine
 • Bedriftssangkor, se Skatte-ABC
 • Forestillinger, idrettsarrangementer mv., se Sosiale arrangementer
 • Jakt og fiske, se Sosiale arrangementer
 • Tilstelninger som f.eks. felles julebord, felles helgeopphold på hotell for ansatte med familie, se Sosiale arrangementer

For mer informasjon, se Skatte-ABC.

Merverdiavgift

Det foreligger ikke fradragsrett for merverdiavgift for velferdstiltak, se mval. § 8-3 (1) d.

Ikke rimelige velferdstiltak eller tiltak som ikke er velferdstiltak i skattelovens forstand