Verktøygodtgjørelse (tariffestet)

Kjøp, påkostning og vedlikehold av verktøy

Leie av verktøy

Salg av verktøy

Utleie av verktøy

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
Kredit

Merverdiavgift

Det skal beregnes utgående merverdiavgift på utleie av verktøy, se mval. § 3-1.

Dette gjelder for utleie av både nytt og brukt verktøy.

Stikkord: servicekontrakt, verktøy, leasing