PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Felleskostnader utleie fast eiendom

  Viderefakturering

  Generelt

  Ifølge husleieloven § 3-1, er det bare utleierens utgifter ved forbruk av elektrisitet og brensel, samt utgifter til vann og avløp etter målt forbruk, som kan faktureres i tillegg til husleien. Skal utleier viderefakturere andre felleskostnader må dette fastsettes særskilt i leiekontrakten. Andre felleskostnader kan være:

  • renovasjon
  • ventilasjon
  • snøbrøyting
  • gartnerarbeid
  • serviceavgift

  Merverdiavgift

  Merverdiavgiften på viderefakturerbare kostnader behandles ulikt ut i fra om bedriften er frivillig registrert for utleie av bygg og anlegg eller ikke.

  Ikke frivillig registrert for utleie av bygg eller anlegg til mva-pliktig virksomhet

  Hvis en utleier ikke er frivillig registrerte for utleie av bygg eller anlegg, kan ikke bedriften fradragsføre inngående merverdiavgift og heller ikke viderefakturere felleskostnader med merverdiavgift. Det vil si at utleier viderefakturerer felleskostnadene med bruttobeløpet (inklusiv den inngående merverdiavgiften) uten utgående merverdiavgift. Leietaker vil derfor få økt sine felleskostnader med merverdiavgiftsbeløpet.

  For at avgiftspliktig leietaker skal få fradrag for disse kostnadene må faktura stiles direkte til leietaker. For strøm og gass kan det for eksempel installeres målere slik at hver enkelt leietaker får faktura på eget forbruk. Utleier kan også la seg frivillig registrere.

  Frivillig registrert for utleie av bygg eller anlegg til mva-pliktig virksomhet

  Er utleier frivillig registrert, se mval. § 2-3, kan kostnader som leveres som et ledd i utleien viderefaktureres til merverdiavgiftspliktige virksomheter inklusive utgående merverdiavgift.

  Frivillig registrert for utleie av bygg eller anlegg med både avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig leietakere

  Selv om utleievirksomheten er frivillig registrert, er den bare registrert for utleie til avgiftspliktig virksomhet. Det vil si at husleie og andre varer og tjenester som leveres som ledd i utleien, skal faktureres uten merverdiavgift dersom lokalene brukes til ikke-avgiftspliktig virksomhet. Dersom utleier har leietakere med både avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig virksomhet, skal det gjøres en fordeling der den inngående merverdiavgiften som tilfaller den ikke-avgiftspliktige delen ikke kan fradragsføres.

  Utgående faktura felleskostnader:

  • leietaker er avgiftspliktig virksomhet - netto andel felleskostnader pålagt utgående merverdiavgift. Virksomheten har fradrag for den inngående merverdiavgiften.
  • leietaker er ikke-avgiftspliktig virksomhet - brutto andel felleskostnader uten utgående merverdiavgift. Utleiers inngående merverdiavgift blir overført til leietaker som får dette som en økt kostnad.

  Se for øvrig hovedtema for viderefakturering av utlegg.

  Stikkord:

  • feieavgift,
  • fellesanskaffelser,
  • husleie,
  • kommunale avgifter,
  • kontorleie,
  • kostnadsfordeling,
  • lokalleie,
  • vann- og kloakkavgift,
  • vannavgift,
  • viderefakturering,
  • leasing,
  • kostand,
  • omkostning,
  • allokering,
  • kmva,
  Felleskostnader utleie fast eiendom
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan