PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hovedregel

  Viderefakturering

  Viderefakturering vil ofte være aktuelt i prosjekter, utleieforhold, kontorfellesskap, kundeforhold, leasingforhold, sameie/fellesforetak, hos speditører og i konsern. For at en virksomhet skal kunne viderefakturere kostnader til en tredjepart, må dette avtales skriftlig mellom partene i en kontrakt. Det er viktig at viderefaktureringene er i samsvar med kontraktens innhold. Dersom det foretas disposisjoner som ikke fremkommer i kontrakten, vil det være grunnlag for avskåret fradragsrett og tilleggsskatt både for uriktig fradrag for merverdiavgift og feilfakturering av utgående merverdiavgift.

  Eksempler på kostnader som ofte viderefaktureres:

  • felleskostnader som strøm, renhold, renovasjon, snøbrøyting
  • reisekostnader som fly, tog, buss, hotell, diett, kjøregodtgjørelse
  • underleverandører
  • lønnskostnader
  • toll, innførselsmerverdiavgift, behandlingsgebyr
  • emballasje, porto, frakt, telefonkostnader, utgifter til litteratur og kontorrekvisita
  • gebyr vedrørende ansvarsrett ved oppføring av bygg

  Merverdiavgift / bokføring

  Merverdiavgiftsbehandlingen ved viderefakturering kan deles opp i tre scenarier:

  Omsetning

  Alle omkostninger som følger med en hovedleveranse og som er nødvendig for at avtalen mellom kjøper og selger kan gjennomføres, skal inngå i beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift, se mval. § 4-2. Det er hovedleveransens merverdiavgiftsbehandling som styrer hvilken sats utlegget skal utfaktureres med (“smitteeffekten”). Dette gjelder også i de tilfeller der omkostningen viderefaktureres særskilt på egen faktura. Det er av ingen betydning for merverdiavgiftsberegningen om det utfaktureres med et påslag eller ikke. Det er fradrag for inngående merverdiavgift på viderefakturerbare varer og tjenester som ellers er fradragsberettiget for bedriften, se mval. kapittel 8.

  Rent utlegg

  Rene utlegg der en part betaler en vare eller tjeneste fullt ut på vegne av en annen part, vil ikke bli ansett som omsetning. Slike utlegg skal ikke avgiftsberegnes og føres direkte i balansen som en fordring på oppdragsgiver. Viderefakturering av slike utlegg faktureres uten mva.

  Kostnadsdeling

  Kostnadsdeling forekommer i de tilfeller der to eller flere parter går sammen om å kjøpe varer eller tjenester og faktura stiles til den ene parten. Kostnadene skal deretter fordeles mellom partene med en avtalt fordelingsnøkkel. Fakturamottaker skal bokføre hele fakturabeløpet mot leverandørens reskontro, men får kun fradrag på inngående merverdiavgift for sin egen del av kostnaden og skal derfor bokføre sin andel på en eller flere kostnadskontoer (evt. balansekonto dersom aktivering er aktuelt). Resterende del av kostnaden, som tilhører de andre partene, føres brutto på fordringskonto i balansen. Det balanseførte beløpet viderefaktureres uten mva til de andre partene som kan bokføre sin andel av transaksjonen som gjeld til den som har fordelt kostnadene.

  For at de andre (merverdiavgiftsregistrerte) partene skal få fradrag for den inngående avgiften på kjøpet må den som viderefakturerer:

  • ta kopi av originalfaktura,
  • lage en oppstilling som viser fordelingen av totalbeløpet med tilhørende mva beløp for hver part,
  • oppgi henvisning fra fordelingsspesifikasjonen til fakturaen og
  • legge dette ved det viderefakturerte beløpet.

  Forutsetninger:

  • den som forestår innkjøpet kan ikke ha avgiftspliktig omsetning av tilsvarende varer eller tjenester
  • fakturamottakeren skal dekke en andel av kostnaden

  Denne ordningen kan ikke brukes i de tilfeller der flere avgiftspliktige virksomheter går sammen om innkjøp for å oppnå rabatt hos leverandør, f.eks. innkjøp av to varebiler, felles varekjøp eller at to snekkere gjør felles innkjøp hos en byggvareforhandler.

  Se også prinsipputtalelsen fra Skattedirektoratet, SKD 160315 Krav til dokumentasjon og bokføring ved fellesanskaffelser og utlegg.

  Eksempler

  En bedrift som omsetter konsulenttjenester med høy sats og viderefakturerer kostnader for mat med middels sats i forbindelse med et prosjekt/oppdrag, vil ikke ha fradrag for merverdiavgift på mat slik at det her blir merverdiavgift på merverdiavgift. Viderefaktureres det f.eks. til en avgiftsfri virksomhet som ikke har fradrag for inngående merverdiavgift, vil en slik viderefakturering medføre at bedriften får høyere kostnader i og med at de ikke kan trekke fra den høye satsen som blir lagt på matutlegget.

  Merkostnader vil på samme måte oppstå for en virksomhet som er unntatt fra merverdiavgiftsloven dersom omkostninger som i utgangspunktet er avgiftsfri eller unntatt fra loven, faktureres sammen med en hovedleveranse som er avgiftspliktig.

  For å unngå merkostnader ved viderefakturering av kost og overnatting kan avgiftsunntatte virksomheter selv ordne med bestilling av disse og sørge for at de selv settes som fakturamottaker slik at faktura mottas og betales direkte.

  Viderefakturering vil ikke ha noen økonomisk betydning når den skjer mellom virksomheter som har fradrag for inngående merverdiavgift.

  Utlegg i oppdragsgivers navn

  Når oppdragstaker har lagt ut for en kostnad som er pådratt i kjøpers navn og for kjøpers regning anses dette ikke som en del av vederlaget, og skal derfor holdes utenfor beregningsgrunnlaget, se mval. § 4-1 (2) a.

  Det vil si at dersom et utlegg er stilet til oppdragsgiver, men betalt av oppdragstaker skal dette føres som en fordring i balansen og ikke viderefaktureres som en omsetning. Originalbilaget skal inn i regnskapet til oppdragsgiver som har fradrag for inngående merverdiavgift etter gjeldende regler, se merverdiavgiftsloven kapittel 8. Oppdragsgiver betaler utlegget til oppdragstaker som fører denne mot fordringen.

  Stikkord:

  • administrasjonskostnader,
  • feieavgift,
  • fellesanskaffelser,
  • kloakkavgift,
  • kommunale avgifter,
  • kostnadsfordeling,
  • lunsjutgifter,
  • moms middels sats,
  • Omkostninger i salgsdokument,
  • restaurantregning,
  • tilknytningsavgift,
  • underkonsulent,
  • underleverandører,
  • utfakturering,
  • vann- og kloakkavgift,
  • vannavgift,
  • viderefakturering,
  • viderefakturering kostnader,
  • nye,
  • kostnad,
  • faktura,
  • salgslegitimasjon,
  • kvittering,
  • salgsdokumentasjon,
  • mva,
  • Kostand,
  • kmva,
  • salg,
  • sju,
  • fordeling,
  • moms,
  • lunsj,
  374 1283 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan