PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hovedregel

  Viderefakturering

  Viderefakturering vil ofte være aktuelt i prosjekter, utleieforhold, kontorfellesskap, kundeforhold, leasingforhold, sameie/fellesforetak, hos speditører og i konsern. For at en virksomhet skal kunne viderefakturere kostnader til en tredjepart, må dette avtales skriftlig mellom partene i en kontrakt. Det er viktig at viderefaktureringene er i samsvar med kontraktens innhold. Dersom det foretas disposisjoner som ikke fremkommer i kontrakten, vil det være grunnlag for avskåret fradragsrett og tilleggsskatt både for uriktig fradrag for merverdiavgift og feilfakturering av utgående merverdiavgift.

  Eksempler på kostnader som ofte viderefaktureres:

  • felleskostnader som strøm, renhold, renovasjon, snøbrøyting
  • reisekostnader som fly, tog, buss, hotell, diett, kjøregodtgjørelse
  • underleverandører
  • lønnskostnader
  • toll, innførselsmerverdiavgift, behandlingsgebyr
  • emballasje, porto, frakt, telefonkostnader, utgifter til litteratur og kontorrekvisita
  • gebyr vedrørende ansvarsrett ved oppføring av bygg

  Merverdiavgift/bokføring

  Merverdiavgiftsbehandlingen ved viderefakturering kan deles opp i tre scenarier:

  Omsetning

  Alle omkostninger som følger med en hovedleveranse og som er nødvendig for at avtalen mellom kjøper og selger kan gjennomføres, skal inngå i beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift, se mval. § 4-2. Det er hovedleveransens merverdiavgiftsbehandling som styrer hvilken sats utlegget skal utfaktureres med (“smitteeffekten”). Dette gjelder også i de tilfeller der omkostningen viderefaktureres særskilt på egen faktura. Det er av ingen betydning for merverdiavgiftsberegningen om det utfaktureres med et påslag eller ikke. Det er fradrag for inngående merverdiavgift på viderefakturerbare varer og tjenester som ellers er fradragsberettiget for bedriften, se mval. kap. 8.

  Eksempel

  En bedrift som omsetter konsulenttjenester med høy sats og viderefakturerer kostnader for mat med middels sats i forbindelse med et prosjekt/oppdrag, vil ikke ha fradrag for merverdiavgift på mat slik at det her blir merverdiavgift på merverdiavgift. Viderefaktureres det f.eks. til en avgiftsfri virksomhet som ikke har fradrag for inngående merverdiavgift, vil en slik viderefakturering medføre at bedriften får høyere kostnader, i og med at de ikke kan trekke fra den høye satsen som blir lagt på matutlegget.

  Merkostnader vil på samme måte oppstå for en virksomhet som er unntatt fra merverdiavgiftsloven dersom omkostninger som i utgangspunktet er avgiftsfri eller unntatt fra loven, faktureres sammen med en hovedleveranse som er avgiftspliktig.

  For å unngå merkostnader ved viderefakturering av kost og overnatting kan avgiftsunntatte virksomheter selv ordne med bestilling av disse, og sørge for at de selv settes som fakturamottaker slik at faktura mottas og betales direkte.

  Viderefakturering vil ikke ha noen økonomisk betydning når den skjer mellom virksomheter som har fradrag for inngående merverdiavgift.

  Kostnadsdeling

  Kostnadsdeling forekommer i de tilfeller der to eller flere parter går sammen om å kjøpe varer eller tjenester og faktura stiles til den ene parten. Kostnadene skal deretter fordeles mellom partene med en avtalt fordelingsnøkkel. Fakturamottaker skal bokføre hele fakturabeløpet mot leverandørens reskontro, men får kun fradrag på inngående merverdiavgift for sin egen del av kostnaden og skal derfor bokføre sin andel på en eller flere kostnadskontoer (ev. balansekonto dersom aktivering er aktuelt). Resterende del av kostnaden, som tilhører de andre partene, føres brutto på fordringskonto i balansen. Det balanseførte beløpet viderefaktureres uten mva til de andre partene som kan bokføre sin andel av transaksjonen som gjeld til den som har fordelt kostnadene.

  For at de andre (merverdiavgiftsregistrerte) partene skal få fradrag for den inngående avgiften på kjøpet må den som viderefakturerer:

  • ta kopi av originalfaktura
  • lage en oppstilling som viser fordelingen av totalbeløpet med tilhørende mva beløp for hver part
  • oppgi henvisning fra fordelingsspesifikasjonen til fakturaen
  • legge dette ved det viderefakturerte beløpet

  Forutsetninger:

  • Den som forestår innkjøpet kan ikke ha avgiftspliktig omsetning av tilsvarende varer eller tjenester.
  • Fakturamottakeren skal dekke en andel av kostnaden.

  Denne ordningen kan ikke brukes i de tilfeller der flere avgiftspliktige virksomheter går sammen om innkjøp for å oppnå rabatt hos leverandør, f.eks. innkjøp av to varebiler, felles varekjøp eller at to snekkere gjør felles innkjøp hos en byggvareforhandler.

  Se også prinsipputtalelsen fra Skattedirektoratet, UTV 2015/726 "Krav til dokumentasjon og bokføring ved fellesanskaffelser og utlegg".

  Rent utlegg

  Rene utlegg der en part etter avtale med kjøper, betaler en vare eller tjeneste fullt ut på vegne av kjøperen for deretter å få beløpet refundert fra kjøper, vil ikke bli ansett som omsetning. Slike utlegg skal ikke avgiftsberegnes og føres direkte i balansen som en fordring på kjøper. Viderefakturering av slike utlegg faktureres uten mva.

  Utlegg i oppdragsgivers navn

  Når oppdragstaker har lagt ut for en kostnad som er pådratt i kjøpers navn og for kjøpers regning anses dette ikke som en del av vederlaget, og skal derfor holdes utenfor beregningsgrunnlaget, se mval. § 4-1 (2) a.

  Det vil si at dersom et utlegg er stilet til oppdragsgiver, men betalt av oppdragstaker skal dette føres som en fordring i balansen og ikke viderefaktureres som en omsetning. Originalbilaget skal inn i regnskapet til oppdragsgiver som har fradrag for inngående merverdiavgift etter gjeldende regler, se mval. kap. 8.
  Oppdragsgiver betaler utlegget til oppdragstaker som fører denne mot fordringen.

  Eksempel

  En leverandør har et oppdrag for en kunde om installasjon av datateknisk utstyr. I den forbindelse reiser leverandøren til kunden med fly. Etter avtalen skal leverandøren ha kr 10 000 + mva for installasjonsarbeidet. I tillegg skal flybillett og oppholdsutgifter dekkes av kunden. Rent praktisk er det avtalt at leverandøren selv skal bestille flybillett og legger ut for kostnaden (kr 4 000 + mva), mens hotellreservasjon mv. gjøres av kunden som blir fakturert direkte fra hotellet.

  Leverandøren bestiller flybillett via et reisebyrå. Forutsatt at leverandøren sørger for at reisebyrået utsteder en faktura for flybilletten i kundens navn vil leverandøren kunne oppstille følgende tall i fakturaen:

  Installasjon av datateknisk utstyr, fast pris iht. avtale kr 10 000
  Merverdiavgift herav 25 % kr 2 500
  Sum kr 12 500
  Utlegg iht. avtale
  Reisekostnader, jf. vedlagte faktura (12 % mva 2018) kr 4 480
  Totalt kr 16 980

  Dersom leverandøren bestiller flybillett som faktureres i leverandørens navn, vil reisekostnadene ikke lenger være et utlegg, men en viderefakturering som faktureres på lik linje med installasjonsarbeidet. Fakturaen blir da slik:

  Installasjon av datateknisk utstyr, fast pris iht. avtale kr 10 000
  Reisekostnader kr 4 000
  Sum kr 14 000
  Merverdiavgift 25 % herav kr 3 500
  Totalt kr 17 500

  Se forøvrig UTV 2015/726 Krav til dokumentasjon og bokføring ved fellesanskaffelser og utlegg.

  Stikkord:

  • administrasjonskostnader,
  • feieavgift,
  • fellesanskaffelser,
  • kloakkavgift,
  • kommunale avgifter,
  • kostnadsfordeling,
  • lunsjutgifter,
  • moms middels sats,
  • omkostninger i salgsdokument,
  • restaurantregning,
  • tilknytningsavgift,
  • underkonsulent,
  • underleverandører,
  • vann- og kloakkavgift,
  • vannavgift,
  • viderefakturering,
  • kostand,
  • omkostning,
  • kmva,
  • allokering,
  • lunch,
  • mva,
  • merverdiavgift,
  • kostnad,
  • faktura,
  • salgslegitimasjon,
  • kvittering,
  • salgsdokumentasjon,
  • nye,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan