PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Interessefellesskap/senterforeninger

  Viderefakturering

  Generelt

  Flere virksomheter kan danne et interessefellesskap som har et solidarisk økonomisk ansvar for medlemmene. Dette kan for eksempel være et sameie eller en senterforening.

  Felles kostnader som er aktuelle å fordele er:

  • renhold
  • strøm
  • felles reklamer
  • vaktmestertjenester
  • andre fellesanskaffelser

  Merverdiavgift

  Så lenge en senterforening er organisert som en forening med solidarisk økonomisk ansvar for medlemmene, kan foreningen fordele den inngående merverdiavgiften til medlemmene. Er kostnaden en næringsrelatert utgift og medlemmet en avgiftspliktig virksomhet med fradragsrett for inngående merverdiavgift, uten at fradragsretten er avskåret, vil avgiften kunne fradragsføres på vanlig måte. Se under for dokumentasjonskrav for fradragsføring av inngående merverdiavgift.

  Sameie, eksempel viderefakturering og fradragsrett for den enkelte sameier

  I et sameie har sameierne fradragsrett for sin forholdsmessige andel av inngående merverdiavgift etter reglene i mval. § 8. En driftskostnad kan f.eks. faktureres separat til hver av sameierne eller komme på en felles faktura til en av sameierne. Siden viderefakturering av felles driftskostnad som faktureres på samlefaktura ikke er omsetning, se mval. § 1-3 (1) a, er det ikke anledning for fakturamottaker å viderefakturere med utgående merverdiavgift. For at det skal sikres lik behandling av den inngående merverdiavgiften ved direkte fakturering til hver sameier eller samlefakturering til en sameier, kan fradragsretten for mottaker av de viderefakturerte kostnadene opprettholdes ved tilstrekkelig dokumentasjon. I praksis vil dette si at fakturamottaker må:

  • sette opp en fordelingsoversikt med spesifikasjon av kostnads- og merverdiavgiftsandeler
  • fakturere alle sameierne med sin respektive andel av brutto fakturabeløp uten spesifikasjon av merverdiavgift
  • sende ut sin utgående faktura, kopi av originalfaktura og fordelingsoversikt
  • føre den viderefakturerte kostnaden i regnskapet som en fordring i balansen og ikke som omsetning

  De sameierne som er fradragsberettiget inngående merverdiavgift i følge merverdiavgiftsloven, kan fradragsføre avgiften som normalt når dokumentasjon som over, ligger ved den inngående fakturaen.

  Interessentskap - deleier og utleier til eksterne parter

  Et interessentskap som ikke er et eget rettssubjekt, består av tre parter som eier 1/3 av bygget hver og har fordelt verdien av bygget og aktivert i sine respektive regnskaper. Den ene interessenten driver avgiftspliktig virksomhet og leier 47 % av arealet, mens resten av arealet er utleid til utenforstående. Virksomheten vil da ha fradragsrett for 1/3 (eierandelen) av byggets kostnader og 47 % (bruksdelen) av driftsutgiftene for bygget. Se Skattedirektoratets uttalelse i brev av 3. februar 1981 til fylkesskattesjefen.

  For flere eksempler, se MVA-håndboken.

  Stikkord:

  • fellesforetak,
  • husleie,
  • kommunale avgifter,
  • kontorleie,
  • lokalleie,
  • vask og puss,
  • vasking,
  • viderefakturering,
  • vinduspuss,
  • vindusvask,
  • selskap,
  • bedrift,
  • leasing,
  Interessefellesskap/senterforeninger
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan