PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Leasingselskap

  Viderefakturering

  Generelt om problemstillingen

  Krav om betaling av parkeringsbøter, bomavgift, fartsbøter og bøter for ikke betalt piggdekkavgift mv. blir ofte sendt til leasingselskapet fordi det er leasingselskapet som er registrert som eier av kjøretøyet. Dersom leasingselskapet betaler kravet og viderefakturerer dette til leasingkunden, reiser det spørsmål om leasingselskapet skal beregne mva ved viderefaktureringen.

  Årsavgift for motorvogn

  Selve årsavgiften for motorkjøretøy er i utgangspunktet unntatt fra merverdiavgift, se mval. § 3-9 (1), men når et leasingselskap viderefakturerer årsavgift på kjøretøy til sine leasingkunder, skal årsavgiften inngå i beregningsgrunnlaget for mva. Grunnen er at årsavgiften pålegges leasingselskapet som eier av kjøretøyet og den anses derfor å være en kostnad ved oppfyllelse av leasingkontrakten, jf. mval. § 4-2 (1). Dette gjelder uavhengig av type kjøretøy.

  Krav som leasingkunden skulle ha gjort opp direkte med bompengeselskapet, parkeringsselskapet, det offentlige mv.

  Dersom avtalen mellom partene er at leasingkunden skal gjøre opp f.eks. parkeringsbøter, bomavgifter, fartsbøter e.l. direkte med den som har kravet (bompengeselskapet, det offentlige osv), og det ikke skjer, vil den manglende betalingen være mislighold av leasingavtalen. I slike tilfeller er bomavgiften mv. leasingskunden sin kostnad, ikke leasingselskapets. Bomavgiften mv. anses ikke som "kostnader ved oppfyllelsen av avtalen", jf. mval. § 4-2 (1), jf. § 4-1 og det anses heller ikke som omsetning i henhold til mval. § 3-1 (1), å kreve bomavgiften tilbakebetalt. Leasingselskapet skal derfor ikke beregne mva av bomavgiften mv. ved viderefakturering til leasingkunden. Se også uttalelse fra FIN i «AV 12/81 Merverdiavgiftsloven § 18 - Avgiftsgrunnlaget ved leasing av motorkjøretøy».

  Vær oppmerksom på at dersom leasingselskapet viderefakturerer bompenger mv. med et påslag for faktureringsgebyr eller lignende, reiser det spørsmål om påslaget påvirker mva-beregningen av hele beløpet. Erstatning regnes i utgangspunktet ikke som omsetning og det taler for at påslag som kun dekker leasingselskapets tap knyttet til misligholdet av avtalen, kan holdes utenfor mva-beregningen. Se MVA-håndboken.

  Krav som leasingselskapet skal gjøre opp på vegne av leasingkunden

  Dersom avtalen mellom partene er at leasingselskapet skal gjøre opp på vegne av leasingkunden, f.eks. ved å inngå avtale med bompengeselskapet om AutoPASS og deretter fakturere leasingkunden for kostnadene, vil kostnadene kunne regnes som utlegg som skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget, jf. mval § 4-1 (2) bokstav a. I henhold til mval. § 4-1 (2) bokstav a, må kravet mot leasingkunden gjelde "godtgjørelse for utlegg pådratt i kjøpers navn og for kjøpers regning". I UTV 2011/1693 fremheves det at leasingkunden i egenskap av fører av motorvognen vil kunne bli ansvarlig for bomavgiften i henhold til forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsskatt av 30. april 2004 § 2, og at utlegget således kan sies å være pådratt av leasingselskapet i leasingkundens navn og for dennes regning.

  Ovennevnte gjelder kun dersom leasingselskapet viderefakturerer kostnaden uten noen form for påslag og bokfører den som utlegg. Dersom leasingselskapet viderefakturerer utlegget med et påslag, f.eks administrasjonsgebyr, regnes det som omsetning, jf. mval. § 3-1 (1) og både utlegget og påslaget inngår i beregningsgrunnlaget, jf mval. § 4-1 (1). Denne tolkningen er lagt til grunn av SKD i en uttalelse som er gjengitt i UTV 2011/1693 Spørsmål om hvorvidt bomavgiften skal inngå i avgiftsgrunnlaget ved utleie av bil.

  Stikkord:

  • vegbom,
  • veibom,
  • vektårsavgift,
  • viderefakturering,
  • leie,
  • foretak,
  Leasingselskap
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan