Hovedregel

Viderefakturering av reisekostnader

Omkostninger salg fast eiendom

Lønnskostnader

Merverdiavgift

Lønnskostnader som viderefaktureres er å regne som utleie av arbeidskraft og skal iht. mval. § 3-1 avgiftsberegnes. Utleie av arbeidskraft er omsetning etter mval. § 1-3 (1) a. Ved utleie av arbeidskraft vil det være den bedriften som sitter på arbeidsgiveransvaret som fordeler lønnskostnadene til en eller flere virksomheter.

Unntak

Utleie av arbeidskraft som utfører følgende er unntatt fra merverdiagiftsloven:

  • helsetjenester, jf. mval. § 3-2 (3)
  • alternativ behandling som definert i mval. § 3-3 (1), jf. mval. § 3-3 (2)
  • sosiale tjenester, jf. mval. § 3-4 (3)
  • undervisning, jf. mval. § 3-5 (3)

Det skal derfor ikke faktureres med utgående merverdiavgift for utleie av slik arbeidskraft.

Se også temaene:

  • Formidling og utleie av arbeidskraft som utfører helsetjenester,
  • Salg og formidling av sosiale tjenester og
  • Utleie av arbeidskraft til undervisning.

Norskregistrerte virksomheter skal ikke beregne merverdiavgift ved utleie av arbeidskraft til næringsdrivende eller offentlig virksomhet der mottaker er hjemmehørende i utlandet eller på Svalbard eller Jan Mayen, se mval. § 1-2 (2).

Skattedirektoratet har i et fellesskriv 12. mai 2015 uttalt at refusjon av lønn som arbeidsgiver mottar fra fagforening som kompensasjon for fristilling av arbeidstakere til fagforeningsarbeid, ikke er å anse som avgiftspliktig omsetning, men må betraktes som en ren utgiftsgodtgjørelse. Se SKD 120515.

Stikkord: arbeidsassistanse, arbeidslønn, arbeidsutleie, lønn fagforeningsarbeid, refusjon, utgiftsrefusjon, viderefakturering, arbeidsvederlag, leasing, generalforsamling, kostand, omkostning

Felleskostnader utleie fast eiendom

Interessefellesskap/senterforeninger

Speditørselskap

Leasingselskap

Bompenger

Porto

Mellom selskaper i et konsern