PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Porto

  Viderefakturering

  Merverdiavgift

  Alle omkostninger som er nødvendig for å oppfylle en avtale om levering av en vare eller tjeneste skal med i beregningsgrunnlaget, se mval. § 4-2 (1). Dette kan være leveringsomkostninger, assuransepremier og fraktomkostninger.

  Det er leveringstidspunktet for varen/ytelsen som er avgjørende for avgiftsberegningen. Ved vurdering av når en vare er levert kjøper, må det tas utgangspunkt i avtalen mellom kjøper og selger. For mer om leveringsbegrepet og når varen ”overtas av forbruker” se forbrukerkjøpsloven § 7.

  Når selger har avtale med kjøper at varen er ”fritt levert”, betyr dette at selger har ansvaret for forsendelsen frem til leveringsstedet. Selger skal derfor ta med i beregningsgrunnlaget alle kostnader som påløper for å få varen/ytelsen frem til leveringsstedet. Herav også porto.

  Ved postordresalg mot oppkrav, blir varen levert kjøper når denne får vare/ytelsen utlevert på postkontoret. Porto og oppkravsgebyr er derfor selgers omkostninger for å muliggjøre salget, og skal med i beregningsgrunnlaget.

  Dersom et servicefirma på oppdrag fra en kunde, skal foreta en masseforsendelse som innebærer pakking, adressering mv. for deretter å sende dette gjennom postverket, vil oppdraget være avsluttet ved levering av forsendelsen til postverket. Portoutgiftene vil derfor være kundens og hvis servicefirmaet legger ut på vegne av kunden skal dette behandles som et rent utlegg og ikke være med i beregningsgrunnlaget til servicefirmaet. Er det i kontrakt mellom partene avtalt at servicefirma skal dekke forsendelsen, skal imidlertid portoutgiftene tas med i beregningsgrunnlaget.

  Stikkord:

  • viderefakturering,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan