1000 Forskning og utvikling, ervervet

1005 Forskning og utvikling, egenutviklet

Forskning og utvikling er definert i NRS 19 Immaterielle eiendeler 2.1.3, og det er gitt eksempler på aktiviteter som normalt ligger innenfor definisjonene.

For at den immaterielle eiendelen forskning og utvikling skal kunne balanseføres kreves det at den immaterielle eiendelen er identifiserbar og kan skilles fra Goodwill. Videre må den kunne kontrolleres av foretaket og representere fremtidige økonomiske fordeler som forventes å tilflyte foretaket. Dette er uavhengig av ervervsmåte.

Regnskapsloven § 5-6 gir anledning til å kostnadsføre utgifter til egen forskning og utvikling selv om kriteriene for balanseføring er oppfylt. I følge NRS 19 Immaterielle eiendeler 2.2.5 bør denne spesielle adgangen til kostnadsføring kun anvendes i små foretak.

Det er en forutsetning for balanseføring at resultatene av tilvirkningsarbeidet tilfredsstiller visse kriterier og at anskaffelseskost er målbar. Utgifter som ikke forventes å resultere i en immateriell eiendel skal kostnadsføres løpende.

For regnskapsføring i forbindelse med SkatteFUNN-ordningen, se tema SkatteFUNN.

[EN: Research and development, proprietary]

Stikkord: fjernsyn, kmva, immatrielle, imaterielle

1020 Konsesjoner, ervervet

1025 Konsesjoner, egenutviklet

1030 Patenter, ervervet

1035 Patenter, egenutviklet

1040 Lisenser, ervervet

1045 Lisenser, egenutviklet

1050 Varemerker, ervervet

1055 Varemerker, egenutviklet

1060 Andre rettigheter, ervervet

1065 Andre rettigheter, egenutviklet

1068 Innenlands kjøp av rettigheter, omvendt avgiftsplikt

1069 Innenlands kjøp av rettigheter, omvendt avgiftsplikt, motkonto

1070 Utsatt skattefordel, brutto

1075 Reduksjon utsatt skattefordel pga manglende realiserbarhet

1079 Utlignbar utsatt skattefordel

1080 Goodwill