1900 Kontanter, NOK

1905 Kontanter, euro

Inn- og utbetalinger fra kontantbeholdning i euro skal føres mot denne kontoen.

Denne kontoen skal til enhver tid stemme overens med kontantbeholdningen i kassen.

[EN: Cash in hand, EUR]

Stikkord: bankinnskot

1908 Kontanter, annen valuta

1909 Kassedifferanse

1920 Bankinnskudd

1950 Bankinnskudd for skattetrekk

1960 Bankinnskudd utland