2600 Forskuddstrekk

2610 Utleggstrekk

2620 Bidragstrekk

Kontoen brukes når det skal foretas bidragstrekk i lønnsutbetalingen til en ansatt. Bidragstrekk omfatter både barnebidrag og ektefellebidrag som fastsettes etter reglene i barneloven og ekteskapsloven.

Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav (Innkrevingssentralen) kan ved manglende betaling av bidrag, uten opphold, kreve at arbeidsgiver trekker bidraget i den ansattes krav på lønn eller andre liknende ytelser etter reglene i dekningsloven § 2-7, se bidragsinnkrevingsloven § 11.

Arbeidsgiver har plikt til å foreta bidragstrekk etter bidragsinnkrevingsloven § 22, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-22. Dersom arbeidsgiver ikke overholder trekkplikten, skal vedkommende snarest underrette Innkrevingssentralen om årsaken til unnlatelsen.

Bidragstrekket skal ikke påvirke grunnlaget for forskuddstrekk. Dvs. at etter normal lønnskjøring skal utbetalingsbeløpet reduseres med bidragstrekket.

Eksempel

[EN: Deduction of support (child-support etc.) payments]

2630 Trygdetrekk

2640 Forsikringstrekk

2650 Trukket fagforeningskontingent

2690 Andre trekk