3600 Leieinntekt fast eiendom, unntatt avgiftsplikt

3605 Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig

3609 Opptjent, ikke fakturert leieinntekt

3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig

3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftsfri

Utleie av spesielle driftsmidler som er nevnt i mval. kapittel 6, er fritatt for merverdiavgift.

Dette gjelder for:

  • fartøy som nevnt i mval. § 6-9 (4)
  • luftfartøy til yrkesmessig luftfartsvirksomhet og militære luftfartøy, samt driftsutstyr som leveres sammen med luftfartøyet, se mval. § 6-10 (1)
  • oljeboringsplattformer og andre flyttbare plattformer til bruk i petroleumsvirksomhet, samt driftsutstyr som leveres sammen med slike plattformer, se mval. § 6-11 (1)
  • utleie av transportmidler dersom transporten skjer utenfor merverdiavgiftsområdet, se mval. § 6-29 (2) c.

[EN: Rental income from other tangible fixed assets, not subject to VAT]

Stikkord: leasing, driftsmiddel

3619 Opptjent, ikke fakturert leieinntekt

3620 Annen leieinntekt